• CSR-
  • TDC's samfundsansvar

TDC's samfundsansvar

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Dette er TDC's lovpligtige redegørelse for samfundsansvar i overensstemmelse med Årsregnskabslovens § 99a. Denne rapportering suppleres af TDC's CSR-rapport, der kan findes på http://om.tdc.dk/samfund. CSR-rapporten er udarbejdet efter Global Reporting Initiative's (GRI) sustainability reporting guidelines (G3)1. Læs mere om GRI og G3 retningslinjerne på http://www.globalreporting.org.

TDC tilsluttede sig i juni 2009 UN Global Compact og vil i 2010 aflevere sin første ’Communication on Progress’-rapport (COP). Denne COP vil udgøre TDC's CSR-rapport udformet efter de ovennævnte G3 retningslinjer. På den baggrund kunne TDC have valgt at undlade en mere udførlig redegørelse i denne årsrapport, men har med sigte på klarhed og gennemsigtighed valgt at præsentere eksempler på de væsentligste områder fra virksomhedens arbejde med samfundsansvar i det følgende.

CSR-arbejdet systematiseret

Som nævnt vedtog TDC's CMT i 2009 en officiel CSR-politik. I denne opstilles klare målsætninger for TDC's rolle i IT-samfundet, for TDC's miljø- og klimaarbejde samt for TDC-medarbejderes velbefindende. Se hele CSR-politikken på http://om.tdc.dk/samfund.

I 2009 tilsluttede TDC sig også UN Global Compact og forpligtede sig dermed til at understøtte ti grundlæggende principper om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimabeskyttelse samt anti-korruption. Læs mere om TDC's UN Global Compact tilslutning på http://om.tdc.dk/samfund.

De ti principper ligger i forlængelse af TDC's grundlæggende arbejde som en socialt ansvarlig virksomhed, hvor TDC gennem mange år har haft fokus på mangfoldighed i arbejdsstyrken, reduktion i miljøbelastningen og korrekt forretningsadfærd.

TDC vil fremadrettet arbejde på at implementere de 10 principper for UN Global Compact i virksomhedens drift og CSR-arbejde. I det følgende gives en række eksempler på hvordan TDC i dag forsøger at løfte virksomhedens samfundsansvar. Som det fremgår af eksemplerne er disse yderligere uddybet i TDC's CSR-rapport. På http://om.tdc.dk/samfund (klik på Rapportering) kan man se mere om sammenhængen mellem TDC's CSR politik og arbejdet med UN Global Compacts principperne.

TDC's rolle i IT-samfundet

TDC havde i 2009 sat sig som mål at fortsætte arbejdet med at sikre danskerne en øget dækning på højhastighedsbredbånd både på mobilnet og fastnet samt udbredelse af digital-tv via kobber-, fiber- og koaksialkabler (coax). Eksempelvis kan over 90 % af befolkningen i dag få adgang til turbo 3G via mobilbredbånd og 76 % af befolkningen har adgang til bredbånd med op til 20 Mbit's forbindelser via TDC's kobbernet. Med så hurtige og så mange forbindelser lever TDC op til målsætningen om at være Danmarks it-rygrad og understøtter på den måde en lang række vitale dele af det danske samfund bl.a. beredskabstjenester. Samtidig sikrer TDC kunderne mulighed for fuldt udbytte af de digitale muligheder fra både myndigheder og andre serviceudbydere.

Skiftet fra analogt til digitalt tv-signal har øget kravene til leverandørerne af både kabel-tv og IP-tv – for TDC's vedkommende YouSee og TDC TV. Med dette skift har mange flere danskere fået mulighed for at nyde godt af de digitale tilbud, herunder to nye public service kanaler fra Danmarks Radio.

Man kan læse mere om TDC's indsats for IT-samfundet i CSR-rapporten 2009 s. 28-35.

TDC's miljø- og klimaarbejde

TDC vedtog ved udgangen af 2008 en ambitiøs klimaplan, der sigter på at reducere TDC's udledning af CO2 med 5 % inden 2014 baseret på udledningen i 2007 på 151.000 tons CO2.

I 2009 har TDC investeret mere end DKK 22 mio. i CO2-besparende projekter, herunder et projekt, der forventes at reducere strømforbruget på TDC's fastnetkunder med 11.000 tons CO2. Projektet forventes afsluttet i 2014.

Derudover har TDC engageret medarbejderne på de danske lokationer i en kampagne, der skal reducere strømforbruget i TDC's kontorbygninger. Kampagnen blev gennemført med hjælp fra Elsparefonden, som TDC også har indgået en såkaldt ’kurveknækkeraftale’ med. Denne aftale forpligter TDC til at forbedre energieffektiviteten med 15 % årligt målt i antal joule pr. kilobyte, der bevæger sig gennem TDC's telenet. Kampagnen vil blive videreført i 2010.

TDC ser klimavenlige produkter som en konkurrencemæssig fordel i fremtiden og samtidig er besparelser på TDC's ressourcer god økonomi. En offensiv tilgang til at reducere TDC's egen klimabelastning er derfor det første skridt på vejen mod en mere konkurrencedygtig og omkostningsbevidst virksomhed, også på klimaområdet.

Læs mere om TDC's klima- og miljøindsats i TDC's CSR-rapport 2009 s. 20-27.

TDC's medarbejdere

TDC har i år sagt farvel til en række medarbejdere. Som mange andre virksomheder har den globale økonomiske krise sat sine spor i TDC. Vi sætter imidlertid en ære i, at vores medarbejdere kommer videre på ordentlig vis. Derfor har vi et meget omfattende outplacement-forløb med støtte og vejledning til medarbejderne, så de kan komme godt videre i deres arbejdsliv udenfor TDC.

TDC lever af sine medarbejdere og deres kompetencer. Virksomhedens medarbejder afspejler i store træk det danske samfund, dvs. kunderne, og det gør TDC godt udrustet til at imødekomme kundernes behov. TDC har en bred fordeling af medarbejdere over hele landet i alle aldre. Dog er der en overrepræsentation af mænd, som primært skyldes, at TDC er en teknologivirksomhed med mere traditionelt maskulint tunge fag.

TDC har dog en ambition om at sikre alle medarbejdere uanset køn, alder, etnicitet og seksuel observans gode muligheder for at gøre karriere i TDC. 2009 var derfor også året, hvor TDC satte fokus på ligestilling. Koncernchef Henrik Poulsen blev udnævnt som ligestillingsambassadør af Dansk Industri og TDC i Danmark tilsluttede sig Beskæftigelse- og Ligestillingsministeriets ’Charter for flere kvinder i ledelse’, hvor TDC forpligter sig til at arbejde for at sikre, at kønssammensætningen i TDC afspejles på chefniveau. TDC har i øjeblikket 34 % kvindelige ansatte og 36 % kvindelige ledere på alle niveauer. Men topledelsen har kun 22 % kvindelige ledere, og det er dette tal, som TDC vil arbejde på at øge. I 2014 skal tallet øges til 33 %.

Læs mere om TDC's arbejde med medarbejdere i TDC's CSR-rapport 2009 s. 12-19.

Samfundsansvar handler om kompetencer

I forberedelsen af den nye CSR-politik vedtog TDC også en ny strategi for sponsorater på samfundsområdet. TDC vil ikke fremover indgå direkte sponsorater, men i højere grad indgå i partnerskaber, hvor TDC har særlige kompetencer, og hvor virksomheden kan bidrage med mere end blot penge. Når TDC's medarbejdere kan sætte deres kompetencer i spil, kommer de langt tættere på projektet end ved traditionelle sponsorater. Derved får både TDC og de partnere, der samarbejdes med langt mere værdi for pengene. 

Dansk Røde Kors

På baggrund af CSR-politikken indledte TDC i 2009 et samarbejde med Dansk Røde Kors med særlig fokus på deres indsats som verdenscenter for Internationalt Røde Kors på IT- og teleområdet i forbindelse med katastrofer. Hvert år sponsorerer TDC denne indsats med et samlet tilskud på 500.000 kr.

Som et led i aftalen stiller TDC den nyeste tekniske viden, et moderne lager i København og økonomisk støtte til rådighed. Derudover har TDC sammensat en gruppe af kompetencepersoner fra TDC, som kan bruges af Dansk Røde Kors i forbindelse med udviklingsopgaver rundt om i verden. TDC betaler medarbejdernes løn, mens de er udsendt.

Læs mere om partnerskabet med Dansk Røde Kors i TDC's CSR-rapport 2009 s. 10-11.

Cirklen

TDC har siden 2008 arbejdet tæt sammen med Rigshospitalet og Skejby Sygehus om Cirklen. Et projekt, der er rettet mod at give langtidsindlagte børn mulighed for at få undervisning fra sygesengen. Ud over en forfærdelig sygdom skal disse børn leve med et stort socialt afsavn, da deres sygdom forhindrer dem i at gå normalt i skole.

Ved hjælp af bredbåndsforbindelser, interaktive whiteboards, webcams og helt ny software giver Cirklen TDC mulighed for at sætte flere af sine ressourcer i spil som Danmarks største it-virksomhed.

TDC støtter Cirklen med DKK 500.000 årligt. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2010.

Læs mere om Cirklen i TDC's CSR-rapport 2009 s. 7.

Open World

I sommeren 2009 afholdt TDC i samarbejde med Ericsson, IT-Universitet og Copenhagen Business School en sommerskole for studerende med både teknisk og forretningsmæssige studieretninger. Formålet med skolen var at understøtte et studie- og udvekslingsmiljø for teleydelser.

Der blev sat særligt fokus på mobilapplikationer og de studerende blev i løbet af de 14 dage skolen varede undervist af eksperter fra TDC i både tekniske og forretningsmæssige aspekter af at udvikle en levedygtig business case. Open World Summer School blev afsluttet med en eksamen og konkurrence og vinderprojektet var en mobilapplikation, der gør det muligt at reducere CO2-forureningen gennem ’car-pooling’.

Læs mere om Open World i TDC's CSR-rapport 2009 s. 7.

TDC Tidsbank

TDC har siden 2001 drevet Tidsbanken, et Corporate Volunteering program, hvor TDC giver medarbejderne mulighed for at arbejde frivilligt i 8 timer om året for Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse og Dansk Røde Kors. I 2009 har TDC's medarbejdere bl.a. skaffet indsamlere til både Kræftens Bekæmpelse og Dansk Røde Kors' landsindsamlinger, taget telefoner ved Danmarksindsamlingen og undervist børnehavebørn i solbeskyttelse som en del af TDC's engagement i Kræftens Bekæmpelses ’Skru ned for solen’-kampagne.

Læs mere om Tidsbanken i TDC's CSR-rapport 2009 s. 13.

Anti-korruption

TDC's udgangspunkt for at drive forretning er ordentlighed, troværdighed, ærlighed og gennemsigtighed. Derfor skal medarbejdere på alle niveauer undgå, at deres økonomiske og personlige interesser indvirker på eller mistænkes for at kunne indvirke på deres arbejdsrelaterede dispositioner eller kommer i konflikt med TDC's interesser. Selvom TDC ikke anser korruption at være et større problem i det daglige arbejde, da TDC primært opererer i de nordiske lande, som alle anses for blandt verdens mindst korrupte lande, ændrer det dog ikke på, at TDC har fokus på problemstillingen. Som en del af vores arbejde med UN Global Compact principperne er TDC i gang med at revidere virksomhedens politik for afgivelse og modtagelse af gaver, som fremadrettet skal overholde Transparency International's Business principper i forhold til bestikkelse. Gaver til og fra eksterne parter skal overholde et rimelighedsprincip, og de må ikke gives som et overtalelsesmiddel til at gøre noget, der er uærligt, illegalt eller et brud på tillid, til fordel for nogle af TDC's forretningsenheder. Politikken forventes endeligt vedtaget i 2010.

Derudover bliver problemstillingen også adresseret i TDC's Code of Supplier Conduct, som en del af TDC's overordnede leverandørstyring.

TDC's CSR indsats i 2010

TDC vil i 2010 fortsætte arbejdet med at sikre en fortsat implementering af UN Global Compact principperne. Det vil bl.a. ske gennem en evaluering af TDC's CSR-initiativer og –politik. Derudover vil TDC have fokus på forbedring i rapportering af både klima, miljø og øvrige CSR-mål.

Hele TDC's CSR-rapport kan tilgås på http://om.tdc.dk/samfund. Her findes en udførlig gennemgang af TDC's arbejde med samfundsansvar. Status og målsætninger på CSR-området findes på s. 36-41 i CSR-rapporten 2009.

  1. G3 er et sæt globale retningslinjer for rapportering om bæredygtighed med en række indikatorer inden for emnerne; økonomi, klima og miljø, produktansvar, arbejdsforhold, menneskerettigheder og samfund. G3 er fleksibelt, da det giver mulighed for at rapportere på niveau A, A+, B, B+, C. C+. Niveauerne angiver omfanget af rapportering og plustegnet angiver om virksomheden har fået en tredjepart til at vurdere om TDC rapporterer i overensstemmelse med G3. TDC har i indeværende år valgt at rapportere på B-niveau og valgt en selvevaluering (se TDC's selv-evaluering på http://om.tdc.dk/samfund).