Udvalgte hoved- og nøgletal

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939 mio. sammenlignet med 2008. Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, outsourcing og valutaindvirkning var TDC Koncernens omsætning i 2009 uændret sammenlignet med 2008.

I 2009 faldt omsætningen i den nordiske forretning1 med DKK 839 mio. eller 3,1 % sammenlignet med 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til frasalg, outsourcing, den negative valutakursudvikling, prisregulering og den ugunstige makroøkonomiske udvikling. Endvidere blev omsætningen påvirket negativt af mindre fastnettelefoni både i privatkunde- og erhvervssegmenterne, samt lavere omsætning fra systemintegratorforretningen i TDC Sverige, der hovedsagelig skyldtes den økonomiske afmatning. Dette blev delvist opvejet af den positive nettoeffekt af erhvervelserne af Fullrate og A+ samt markant vækst i tv-forretningen, hvilket kan henføres til både ARPU, og en større kundebase, øget mobiltrafik i no frills-segmentet samt flere danske mobiltelefoni- og bredbåndskunder. Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser, outsourcing og valutaindvirkning faldt den nordiske forretnings omsætning med ca. DKK 331 mio. eller 1 %.

I 2009 udviste den nordiske forretning markant forbedringer i omsætningsnedgangen sammenlignet med samme kvartaler 2008, og i 4. kvartal 2009 var omsætningsudviklingen stabil sammenlignet med 4. kvartal 2008. Stabiliseringen af den nordiske forretnings omsætning udgør en vigtig milepæl for TDC.

Sunrises omsætning steg i 2009 med DKK 1.161 mio. eller 13,3 % sammenlignet med 2008. Stigningen kan henføres til øget omsætning fra fastnettelefoniydelser til engroskunder, flere mobil prepaid- og postpaid-kunder, erhvervelsen af Tele2 i november 2008 og en gunstig valutaindvirkning, hvilket blev modvirket af frasalget af SBC i juli 2008. Korrigeret for effekterne fra frasalg, erhvervelser og valutaindvirkning steg omsætningen i Sunrise med ca. DKK 292 mio. eller 3 %.

Koncernens bruttoavance steg i 2009 med 2,4 % sammenlignet med 2008. Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med kun 0,2 % trods den faldende omsætning, hvorimod Sunrises bruttoavance steg med 12,0 %.

Trods den udfordrende makroøkonomiske udvikling steg resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) med 6,9 % til DKK 13.046 mio. i forhold til 2008. Det medførte, at TDC Koncernens EBITDA-margin blev forbedret med 2 procentpoint til 36,3 % i 2009. Korrigeret for erhvervede og frasolgte virksomheder, valutaindvirkning og en engangskompensation i 2008 fra Swisscom steg TDC Koncernens EBITDA med 6 %.

I den nordiske forretning voksede EBITDA med 5,0 % til DKK 10.535 mio. i 2009, hvilket resulterede i en imponerende EBITDA-margin på 40,4 %. Den positive udvikling i EBITDA i den nordiske forretning kan henføres til omkostningsreduktioner i alle forretningsenheder inklusive Hovedkontoret.

Væksten på 16,9 % i Sunrises EBITDA i 2009 kan henføres til organisk vækst i mobiltelefoni til privatkunder, erhvervelsen af Tele2 og en gunstig valutaindvirkning. Dette blev delvist opvejet af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser.

Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster faldt DKK 171 mio. eller 4,6 % til DKK 3.566 mio. som følge af højere skat i 2009, lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel samt højere valutakursreguleringer, som blev kompenseret af et højere EBITDA.

Årets resultat steg med DKK 1.826 mio. til DKK 2.383 mio. i 2009, hvilket kan henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og et højere EBITDA, som blev delvist opvejet af højere skat i 2009, højere valutakursreguleringer og lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder.

Pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med 48,2 % eller DKK 3.456 mio. mens frit cash flow fra driften steg med 23.3 %, eller DKK 1.665 mio.

Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 33,5 mia. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK 1,4 mia. sammenlignet med DKK 34,9 mia. ultimo 2008. Frasalget af Invitel havde en gunstig indvirkning på ca. DKK 5 mia. Den positive pengestrøm, netto fra drifts- og investeringsaktiviteter blev imidlertid mere end opvejet af betaling af udbytte i 2009.

Væsentligste operationelle resultater

  • Vellykket forbedring af kerneprodukterne: En meget vellykket introduktion af multiplayprodukterne HomeDuo og HomeTrio i januar 2009 har reduceret TDC’s tab af kobberlinjer. Ultimo 2009 havde i alt 197.000 kunder en HomeDuo eller HomeTrio løsning, hvilket svarer til 8 % af alle danske husstande. Dermed har TDC indtaget positionen som markedsførende på både VoIP- og triple play-markederne i 2009.
  • Forbedret position på mobilmarkedet og stærk fremgang på kabel-tv-markedet: TDC har forbedret sin position som markedsførende på det konkurrenceprægede danske marked for mobiltelefoni i 2009. TDC opnåede også stor kunde- og omsætningsvækst inden for samtlige produktområder i kabel-tv-forretningen (YouSee) samtidig med at niveauet for driftsomkostningerne blev fastholdt. Kundebasen for digitale tillægsydelser (YouSee Plus) steg med 39 % sammenlignet med ultimo 2008.
  1. Koncerndriften i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Den schweiziske forretning er således ikke medtaget.