TDC Koncernen

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Alle tal i dette regnskab inklusive sammenligningstal afspejler fusionen mellem TDC og NTC med TDC som det fortsættende selskab, hvilket regnskabsmæssigt var gældende fra 1. januar 2009. I overensstemmelse med de internationale finansielle rapporteringsstandarder (IFRS) er regnskabet for det fusionerede selskab baseret på værdierne for det overtagende selskab (NTC). Derfor vil visse aktiver i dette regnskab afvige betydeligt fra aktiver, der har været anført i tidligere regnskaber for TDC, da NTC i overensstemmelse med IFRS på tidspunktet for overtagelsen af TDC allokerede den samlede sum for købet af aktierne i TDC til de underliggende aktiver og forpligtelser.

Fusionen mellem TDC og NTC har resulteret i en række regnskabsmæssige reguleringer af TDC’s årsregnskab og medført yderligere afskrivninger og amortiseringer hovedsageligt som følge af amortisering af kunderelationer. TDC’s pengestrømme vil ikke blive påvirket af de yderligere afskrivninger og amortiseringer.

Finansielle hovedtal
TDC Koncernen    2009  2008  2007   Vækst i %  Vækst i %
                2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                 
Omsætning    35.939  35.609  36.779   0,9  (3,2)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug    (10.149) (10.433) (11.206)  2,7  6,9
Bruttoavance    25.790  25.176  25.573   2,4  (1,6)
Andre eksterne omkostninger    (7.491) (7.281) (7.268)  (2,9)  (0,2)
Personaleomkostninger    (5.486) (6.166) (6.808)  11,0  9,4
Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv.    (23.126) (23.880) (25.282)  3,2  5,5
Andre indtægter og omkostninger    233  472  266   (50,6)  77,4
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)    13.046  12.201  11.763   6,9  3,7
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse    (6.319) (6.100) (7.446)  (3,6)  18,1
Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster    6.727  6.101  4.317   10,3  41,3
Særlige poster    (1.187) (3.070) 503   61,3  
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder    76  200  266   (62,0)  (24,8)
   heraf særlige poster    77  (22) (76)    71,1
Finansielle poster    (1.882) (1.719) (2.401)  (9,5)  28,4
Resultat før skat    3.734  1.512  2.685   147,0  (43,7)
Skat af årets resultat    (987) (588) 326   (67,9)  
   heraf særlige poster    291  279  203   4,3  37,4
Årets resultat af fortsættende aktiviteter    2.747  924  3.011   197,3  (69,3)
Årets resultat af ophørte aktiviteter    (364) (367) 621   0,8  (159,1)
   heraf særlige poster    (100) 59  1.304     (95,5)
Årets resultat    2.383  557  3.632     (84,7)
                    
Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster    3.566  3.737  2.381   (4,6)  57,0
                    
Rentebærende nettogæld    (33.461) (34.873) (41.450) 4,0  15,9 
                    
Pengestrømsopgørelse                  
Driftsaktiviteter    10.619  7.163  9.871   48,2  (27,4)
Investeringsaktiviteter    (6.314) 600  7.886     (92,4)
Finansieringsaktiviteter    (10.260) (9.342) (13.199)  (9,8)  29,2
Pengestrømme i alt    (5.955) (1.579) 4.558     (134,6)
                    
Nøgletal                  
Resultat pr. aktie (EPS)  DKK  12,2  3,6  19,7    
Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster pr. aktie  DKK  18,0  18,9  12,0    
Udbyttebetaling pr. aktie  DKK  39,3  3,6  3,5    
EBITDA-margin (EBITDA/omsætning)  %  36,3  34,3  32,0    
Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele  DKK mio. (4.950) (4.710) (4.837)  (5,1)  2,6
Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele/omsætning  %  13,8  13,2  13,2    
Frit cash flow fra driften  DKK mio. 8.797  7.132  7.283   23,3  (2,1)
Cash conversion  %  67,4  58,5  61,9    
Rentebærende nettogæld/EBITDA  #  2,6  2,9  3,5    
EBITDA/renter  #  8,8  6,9  3,9    

Omsætning

TDC’s omsætning udgjorde DKK 35.939 mio. i 2009, hvilket svarer til en stigning på DKK 330 mio. eller 0,9 % i forhold til 2008. Omsætningen i den nordiske forretning faldt med DKK 839 mio. eller 3,1 %, hvilket blev mere end opvejet af vækst på DKK 1.161 mio. eller 13,3 %. i Sunrise1.

I den nordiske forretning blev omsætningen negativt påvirket af den makroøkonomiske afmatning samt frasalget af den internationale trafikforretning, frasalg og outsourcing af terminalsalg og salg af CPE udstyr til erhvervskunder, andre mindre frasalg samt en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge. Denne udvikling blev delvist opvejet af erhvervelserne af Fullrate og A+. Ser man bort fra disse forhold, faldt omsætningen med ca. 1 %, som hovedsageligt kan henføres til faldende omsætning fra traditionel fastnettelefoni i Danmark i både erhvervs- og privatsegmenterne som følge af migrering til ren mobiltelefoni og VoIP, samt mindre salg af CPE. De populære produkter HomeDuo og HomeTrio var med til at begrænse faldet. EU prisregulering på international roaming (DKK 140 mio.) og nationale prisreguleringer på mobilterminering (DKK 130 mio.)2 resulterede i omsætningsreduktioner sammenlignet med 2008. Den reducerede omsætning kan også henføres til lavere indtægter fra integratorforretningen i TDC Sverige, der blev hårdt ramt af den økonomiske afmatning. Den faldende omsætning i den nordiske forretning blev delvist opvejet af mange flere tv-kunder og højere ARPU på tv, primært i YouSee, samt øget trafik i no frills-segmentet inden for mobiltelefoni samt flere danske mobiltelefoni- og mobilbredbåndskunder.

I 2009 udviste den nordiske forretning markant forbedringer i omsætningsnedgangen sammenlignet med samme kvartaler 2008, og i 4. kvartal 2009 var omsætningsudviklingen stabil sammenlignet med 4. kvartal 2008.

I Sunrise bidrog specielt erhvervelsen af Tele2 i Schweiz og en betydelig gunstig valutakursudvikling til positiv vækst, hvorimod frasalget af SBC i 2008 havde en negativ indvirkning. Korrigeret for denne udvikling steg omsætningen med ca. 3 %, hvilket primært kan henføres til omsætning fra engroskunder inden for fastnettelefoni og flere prepaid- og postpaid-mobilkunder. Udviklingen blev -delvist opvejet af lavere omsætning fra mobilterminering3 pga. lavere priser som følge af national regulering.

Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder4, outsourcing5 og valutaindvirkninger var TDC’s omsætning i 2009 uændret sammenlignet med 2008.

Omsætning         DKK mio.
TDC Koncernen 2009  2008  2007   Vækst i %  Vækst i %
             2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                 
Privat 9.711  9.901  10.115   (1,9)  (2,1)
TDC Erhverv 7.926  8.546  8.864   (7,3)  (3,6)
TDC Nordic 3.515  3.854  3.863   (8,8)  (0,2)
Operations & Wholesale 2.582  2.748  3.601   (6,0)  (23,7)
YouSee 3.597  3.188  2.829   12,8  12,7
Sunrise 9.866  8.705  8.842   13,3  (1,5)
Andre aktiviteter1 (1.258) (1.333) (1.335)  5,6  0,1
TDC Koncernen 35.939  35.609  36.779   0,9  (3,2)
   Nordiske forretning inkl. YouSee 26.079  26.918  27.850   (3,1)  (3,3)
 1. Inklusive Hovedkontoret og elimineringer.

I 2008 udgjorde TDC’s omsætning DKK 35.609 mio., hvilket svarede til et fald på DKK 1.170 mio. eller 3,2 % i forhold til 2007. Udviklingen skyldtes et fald i omsætningen i den nordiske forretning på DKK 932 mio. eller 3,3 % samt et fald på DKK 137 mio. eller 1,5 % i Sunrise6.

Frasalget af Bité havde endvidere en negativ indvirkning på TDC Koncernens omsætning.

Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder7, outsourcing8 og valutakursindvirkninger steg TDC’s omsætning med ca. 1 % i 2008 sammenlignet med 2007.

Bruttoavance

Bruttoavancen udgjorde DKK 25.790 mio. i 2009, hvilket er en stigning på DKK 614 mio. eller 2,4 % sammenlignet med 2008. Bruttoavancen i den nordiske forretning faldt med DKK 42 mio. eller 0,2 %, hvilket blev mere end opvejet af en stigning på DKK 661 mio. eller 12,0 %. i Sunrise9.

Faldet i omsætningen i den nordiske forretning blev næsten opvejet af et fald på DKK 797 mio. eller 11,0 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug, hvilket afspejler, at flere af frasalgene foretaget i 2008 og 2009, og som medførte omsætningsreduktioner, (med fuld virkning i 2009) er sket inden for områder med lav EBITDA-margin som f.eks. den internationale trafikforretning og CPE. Faldet i transmissionsomkostninger var også en konsekvens af sparede mobiltermineringsomkostninger (DKK 146 mio.) og international roamingomkostninger (DKK 90 mio.) som direkte følge af henholdsvis national og EU-regulering. Faldet i transmissionsomkostninger og vareforbrug skyldes også lavere aktivitet inden for traditionel fastnettelefoni i Danmark samt i den nordiske integratorforretning. Denne udvikling blev delvist opvejet af øgede transmissionsomkostninger og vareforbrug som følge af erhvervelsen af Fullrate og A+, øgede programomkostninger som følge stigning i tv-aktiviteter og i mindre grad af øgede omkostninger til højere aktivitet inden for mobiltelefoni, mobilbredbånd og VoIP.

Transmissionsomkostninger og vareforbrug i Sunrise steg i 2009 med DKK 500 mio. eller 15,6 % til DKK 3.710 mio. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til højere aktivitet inden for fastnettelefoni til engroskunder og i mindre grad til erhvervelsen af Tele2 samt stigende omkostninger fra 2008 til 2009 som følge af en engangskompensation i 2008 vedrørende for høje termineringspriser opkrævet fra perioden 2006 til 2008. Denne udvikling blev dog delvist opvejet af frasalget af SBC samt lavere mobiltermineringspriser og international roamingpriser per. minut.

Bruttoavance         DKK mio.  
TDC Koncernen 2009  2008  2007   Vækst i %  Vækst i %
             2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                 
Privat 6.691  6.715  6.839   (0,4)  (1,8)
TDC Erhverv 5.283  5.341  5.624   (1,1)  (5,0)
TDC Nordic 1.609  1.726  1.667   (6,8)  3,5
Operations & Wholesale 2.146  2.265  2.591   (5,3)  (12,6)
YouSee 2.072  1.844  1.676   12,4  10,0
Sunrise 6.156  5.495  5.562   12,0  (1,2)
Andre aktiviteter 1 1.833  1.790  1.614   2,4  10,9
TDC Koncernen 25.790  25.176  25.573   2,4  (1,6)
   Nordiske forretning inkl. YouSee 19.634  19.676  20.063   (0,2)  (1,9)
 1. Inklusive Hovedkontoret og elimineringer.

I 2008 udgjorde TDC's bruttoavance DKK 25.176 mio., hvilket var et fald på DK 397 mio. eller 1,6 % sammenlignet med 2007. Udviklingen skyldtes et fald i bruttoavancen i den nordiske forretning på DKK 387 mio. eller 1,9 % samt et fald på DKK 67 mio. eller 1,2 % i Sunrise10.

Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)

TDC’s EBITDA steg i 2009 med DKK 845 mio. eller 6,9 % til DKK 13.046 mio. i forhold til 2008. Udviklingen skyldes vækst i den nordiske forretning på DKK 497 mio. eller 5,0 % og i Sunrise på DKK 363 mio. eller 16,9 %11.

Den nordiske forretning oplevede stor vækst i EBITDA fra 2008 til 2009, der resulterede i en EBITDA-margin på 40,4 %. Dette blev opnået til trods for en negativ indvirkning på EBITDA efter frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter samt en ugunstig valutakursudvikling i TDC Sverige og TDC Norge, som kun delvist blev opvejet af erhvervelsen af Fullrate og A+. Når der ses bort fra disse forhold, steg EBITDA med ca. 6 % som resultat af reduktioner af andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 180 mio. eller 3,7 % til DKK 4.731 mio. i 2009. Denne udvikling kan hovedsageligt henføres til lavere omkostninger til facility management, it-udstyr og ejendomme samt generelt reducerede omkostninger i alle forretningsenheder inklusive hovedkontoret. Endvidere blev omkostninger til markedsføring reduceret, og det samme var tilfældet med personalerelaterede omkostninger pga. færre medarbejdere. TDC’s personaleomkostninger faldt DKK 587 mio. eller 11,3 % til DKK 4.598 mio. hovedsageligt pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i den nordiske forretning udgjorde ultimo 2009 i alt 11.277, hvilket var 495 eller 4,2 % færre end de 11.772 ultimo 2008. Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra 10.293 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ultimo 2008 til 9.986 ultimo 2009 svarende til et fald på 3.0 % hvilket primært kan henføres til fratrædelsesordninger (804)12 og i mindre omfang outsourcing (15). Denne udvikling blev delvist opvejet af nettoeffekten af frasalg og erhvervelse af forretningsaktiviteter (minus 353).

I Sunrise kan den positive EBITDA-vækst primært henføres til erhvervelsen af Tele2 i Schweiz og den gunstige valutakursudvikling, som blev delvist opvejet af stigende omkostninger fra 2008 til 2009 som følge af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser opkrævet i perioden 2006-2008. Ses der bort herfra steg EBITDA med ca. 9 % hovedsageligt som følge af vækst på markedet for mobiltelefoni til privatkunder. Outsourcingen af netdriften bidrog ligeledes til vækst i EBITDA ved at medføre færre personaleomkostninger, som dog blev delvist opvejet af en modsvarende stigning i andre eksterne omkostninger. Ultimo 2009 udgjorde antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise 1.550, hvilket er en stigning på 76 eller 5,2 % sammenlignet med ultimo 2008, hvilket hovedsageligt kan henføres til erhvervelsen af Tele2 (53)13.

Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, valutakursindvirkninger og en engangskompensation i 2008 fra Swisscom steg TDC’s EBITDA med ca. 6 % fra 2008 til 2009.

EBITDA         DKK mio.
TDC Koncernen 2009  2008  2007   Vækst i %  Vækst i %
             2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                 
Privat 3.965  3.873  3.717   2,4  4,2
TDC Erhverv 3.666  3.613  3.495   1,5  3,4
TDC Nordic 497  458  425   8,5  7,8
Operations & Wholesale 1.498  1.574  1.420   (4,8)  10,8
YouSee 1.141  954  814   19,6  17,2
Sunrise 2.510  2.147  2.387   16,9  (10,1)
Andre aktiviteter1 (231) (418) (495)  44,7  15,6
TDC Koncernen 13.046  12.201  11.763   6,9  3,7
   Nordiske forretning inkl. YouSee 10.535  10.038  9.356   5,0  7,3
 1. Inklusive Hovedkontoret og elimineringer.

I 2008 steg TDC’s EBITDA med DKK 438 mio. eller 3,7 % til DKK 12.201 mio. i 2008. Udviklingen skyldtes vækst på DKK 682 mio. eller 7,3 % i den nordiske forretning, hvilket blev delvist opvejet af et fald på DKK 240 mio. eller 10,1 % i Sunrise14.

Korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder, valutakursindvirkninger og en engangskompensation fra Swisscom i 2008 steg TDC’s EBITDA med ca. 2 % fra 2007 til 2008.

Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse

I 2009 steg afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse med DKK 219 mio. eller 3,6 pct. til DKK 6.319 mio. Stigningen kan hovedsageligt henføres til udviklingen i CHF-valutakursen samt erhvervelserne af Fullrate og Tele2 af Sunrise. Denne udvikling blev delvist opvejet af nedskrivninger på varemærkerne Song og Dotcom i 2008 samt færre afskrivninger på fastnettet.

I 2008 faldt afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse med DKK 1.346 mio. eller 18,1 % til DKK 6.100 mio. Dette kunne hovedsageligt henføres til færre afskrivninger af materielle aktiver og amortiseringer af software som følge af fuld afskrivning og amortisering i 2007 samt lavere amortisering af kundeforhold i henhold til saldometoden.

Særlige poster

I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis særlige nedskrivninger for værdiforringelse af immaterielle og materielle aktiver samt hensættelser til omstruktureringer mv. og eventuelle tilbageførsler heraf. Endvidere indgår større gevinster og tab ved frasalg af dattervirksomheder.

Tilsvarende poster vedrørende ikke-konsoliderede virksomheder og ophørte aktiviteter indregnes under henholdsvis resultat af joint ventures og associerede virksomheder samt resultat af ophørte aktiviteter.

Særlige poster fra fortsættende aktiviteter er anført i tilhørende tabel sammen med en afstemning af de fortsættende aktiviteters andel af årets resultat eksklusive og inklusive særlige poster.

Særlige poster fra fortsættende aktiviteter efter skat udgjorde en omkostning på DKK 819 mio. i 2009 sammenlignet med en omkostning på DKK 2.813 mio. i 2008 og en indtægt på DKK 630 mio. i 2007.

I 2009 omfattede særlige poster primært omstruktureringsomkostninger, der hovedsageligt vedrørte fratrædelsesordninger herunder omkostninger til overskydende kontorkapacitet. Tab ved værdiforringelse vedrørte nedskrivninger af software. Særlige poster i joint ventures og associerede virksomheder kan henføres til en korrektion af tabet på frasalget af aktier i Polkomtel i 2008.

I 2008 omfattede særlige poster primært nedskrivninger for værdiforringelse hovedsageligt vedrørende goodwill og andre immaterielle aktiver fra TDC Sverige og TDC Finland. Omstruktureringsomkostninger mv. vedrørte primært it-aktiviteter herunder nedskrivninger af software, samt fratrædelsesordninger herunder omkostninger til overskydende kontorkapacitet. Særlige poster i joint ventures og associerede virksomheder kunne hovedsageligt henføres til tab på frasalget af aktierne i Polkomtel.

I 2007 omfattede særlige poster primært en gevinst på DKK 918 mio. vedrørende frasalg af Bité og ejendomme. Denne udvikling blev delvist modsvaret af omstruktureringsomkostninger på DKK 446 mio., der primært vedrørte fratrædelsesprogrammer i den nordiske forretning samt omkostninger til ophørt brug af søkabler.

Særlige poster     DKK mio.
TDC Koncernen 2009  2008  2007 
           
Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster 3.566  3.737  2.381 
           
Konsoliderede virksomheder:         
Fortjeneste/(tab) ved frasalg af virksomheder og ejendomme (36) 918 
Indtægter vedrørende retssager (40) 29  166 
Nedskrivning for tab ved værdiforringelse og regulering af goodwill (119) (1.879) (135)
Omstruktureringsomkostninger mv. (992) (1.228) (446)
Særlige poster før skat (1.187) (3.070) 503 
Skat vedrørende særlige poster 291  279  203 
Særlige poster efter skat i konsoliderede virksomheder (896) (2.791) 706 
Joint ventures og associerede virksomheder 77  (22) (76)
Særlige poster i fortsættende aktiviteter (819) (2.813) 630 
           
Årets resultat af fortsættende aktiviteter 2.747  924  3.011 

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder faldt med DKK 124 mio. til DKK 76 mio. i 2009. Resultat af joint ventures og associerede virksomheder eksklusive særlige poster faldt med DKK 223 mio. i 2009 til DKK (1) mio. Det lavere resultat kan henføres til frasalget af aktier i Polkomtel i 2008.

I 2008 faldt resultat af joint ventures og associerede virksomheder med DKK 66 mio. til DKK 200 mio. sammenlignet med 2007. Resultat af joint ventures og associerede virksomheder eksklusive særlige poster faldt med DKK 120 mio. til DKK 222 mio. Faldet kunne henføres til et lavere resultat som følge af frasalget af TDC’s aktier i Polkomtel i 2008. Selvom aktierne først blev frasolgt i december 2008, ophørte TDC med at indregne indtægter fra Polkomtel i løbet af andet kvartal 2008, da beløbet for den regnskabsmæssige værdi af investeringen i Polkomtel svarede til det forventede salgsprovenu.

Finansielle poster

Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK 1.882 mio. i 2009, hvilket er en stigning på DKK 163 mio. sammenlignet med 2008. Udviklingen afspejler primært en negativ udvikling af valutakursreguleringer på DKK 944 mio., der især skyldes valutakursreguleringer på gæld i norske og svenske kroner. Investeringen i Sunrise er siden primo 2009 ikke fuldt sikret, og sikringen af investeringen i Sunrise behandles ikke længere regnskabsmæssigt efter reglerne om sikring. Udviklingen blev delvist opvejet af en gunstig udvikling af dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter på DKK 485 mio. Endvidere blev de finansielle indtægter og omkostninger forbedret med DKK 296 mio., netto, hvilket kan henføres til lavere renteomkostninger, der skyldes lavere rentesatser efter indfrielse af langfristet gæld.

I 2008 udgjorde finansielle poster en omkostning på DKK 1.719 mio., hvilket var et fald på DKK 682 mio. sammenlignet med 2007. Finansielle indtægter og omkostninger faldt med DKK 1.247 mio., netto, hvilket kunne henføres til lavere renteomkostninger, der skyldtes lavere rentesatser og indfrielse af langfristet gæld. Valutakursreguleringer steg med DKK 534 mio., der især kunne henføres til valutakursreguleringer på gæld i norske og svenske kroner. Udviklingen blev delvist opvejet af en ugunstig udvikling af dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter på DKK 1.099 mio.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgjorde en omkostning på DKK 987 mio. i 2009 mod en omkostning på DKK 588 mio. i 2008 og en indtægt på DKK 326 mio. i 2007.

Skat vedrørende årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde en omkostning på DKK 1.278 mio. i 2009 sammenlignet med DKK 867 mio. i 2008 og en indtægt på DKK 123 mio. i 2007.

Den effektive skatteprocent eksklusive særlige poster var på 26,4 % i 2009 mod 18,8 % i 2008. Stigningen skyldes hovedsageligt de begrænsede skattemæssige rentefradragsmuligheder iht. den danske skattelovgivning.

I 2008 var den effektive skatteprocent eksklusive særlige poster på 18,8 % mod (5,4) % i 2007. I 2008 var den effektive skatteprocent lavere end den danske selskabsskatteprocent på 25 %, da de begrænsede skattemæssige rentefradragsmuligheder iht. den danske skattelovgivning blev mere end opvejet af positive skattereguleringer vedrørende tidligere år samt af skatteværdien af ikke ikke-aktiverede skattemæssige underskud. I 2007 blev de begrænsede skattemæssige rentefradragsmuligheder mere end modsvaret af en engangseffekt fra reduktionen af udskudte skatteforpligtelser som følge af nedsættelsen af selskabsskatten til 25 %.

Årets resultat af ophørte aktiviteter

Årets resultat af ophørte aktiviteter udgjorde i 2009 et tab på DKK 364 mio., stort set uændret fra 2008. I 2007 udgjorde årets resultat fra ophørte aktiviteter DKK 621m.

Tabet i 2009 vedrørte primært Invitel, og omfattede et tab på DKK 264 mio. fra driften samt et tab vedrørende frasalg på DKK 100 mio.

Tabet i 2008 omfattede et tab på DKK 426 mio. i Invitel samt gunstige reguleringer af gevinster vedrørende frasalget af Talkline i 2007 og TDC Forlag i 2005 på i alt DKK 59 mio.

I 2007 udgjorde årets resultat af ophørte aktiviteter et nettotab på DKK 683 mio. primært i Invitel, som dog blev delvist opvejet af indtægter i Talkline. Nettotabet blev mere end opvejet af gevinster fra frasalg af ophørte aktiviteter primært fra gevinsten på DKK 1.297 mio. vedrørende frasalget af Talkline.

Årets resultat

Årets resultat steg til DKK 2.383 mio. fra DKK 557 mio. i 2008. Stigningen på DKK 1.826 mio. kan primært henføres til lavere omkostninger vedrørende særlige poster og højere EBITDA i 2009. Denne udvikling blev opvejet af højere skatteomkostninger i 2009 som følge af begrænsede skattemæssige rentefradragsmuligheder iht. den danske skattelovgivning og stigende omkostninger fra finansielle poster, der hovedsageligt kan henføres til udviklingen i valutakursreguleringer på gæld i norske og svenske kroner, samt lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel i 4. kvartal 2008.

Årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 3.566 mio. i 2009, hvilket er et fald på DKK 171 mio. eller 4,6 % sammenlignet med 2008. Faldet kan henføres til højere skat i 2009, lavere resultat fra joint ventures og associerede virksomheder efter frasalget af Polkomtel samt højere omkostninger fra finansielle poster som følge af valutakurs reguleringer. Dette blev opvejet af et højere EBITDA.

I 2008 faldt årets resultat inklusive særlige poster med DKK 557 mio. mod DKK 3.632 mio. i 2007. Faldet skyldtes primært udviklingen i særlige poster. Særlige poster havde en ugunstig indvirkning i 2008 hovedsageligt fra nedskrivninger for værdiforringelse vedrørende goodwill fra TDC Sverige og TDC Finland samt omstruktureringsomkostninger. Årets resultat blev også påvirket negativt af dagsværdireguleringer. Udviklingen blev delvist opvejet af færre afskrivninger etc. og finansielle nettoomkostninger samt et højere EBITDA. I 2007 havde særlige poster en gunstig indvirkning hovedsageligt som følge af gevinster fra frasalget af Bité og One samt salg og tilbageleasing af ejendomme. Særlige poster vedrørende ophørte aktiviteter havde også en gunstig indvirkning i 2007 pga. gevinsten fra frasalget af Talkline.

I 2008 steg årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster med DKK 1.356 mio. eller 57,0 % til DKK 3.737 mio. mod DKK 2.381 mio. i 2007, hvilket hovedsageligt afspejlede færre afskrivninger etc. og finansielle nettoomkostninger samt et højere EBITDA. Stigningen blev delvist opvejet af en ugunstig udvikling vedrørende dagsværdireguleringer.

Totalindkomst

Totalindkomsten i alt udgjorde i 2009 DKK 3.458 mio. mod et tab på DKK 108 mio. i 2008 og en indkomst på DKK 3.919 mio. i 2007.

Stigningen på DKK 3.566 mio. fra 2008 til 2009 kan primært henføres til en gunstig udvikling vedrørende valutakursregulering af udenlandske virksomheder før skat, der udgjorde en gevinst på i alt DKK 631 mio. i 2009 mod et tab i 2008 på DKK 2.111 mio. Desuden steg årets resultat, hvorimod aktuarmæssige gevinster vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger faldt.

Faldet på DKK 4.027 mio. fra 2007 til 2008 skyldtes primært et fald i årets resultat. Endvidere steg tabene på valutakursreguleringer, som dog blev delvist opvejet af højere aktuarmæssige gevinster vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger.

Balance

TDC’s samlede aktiver udgjorde DKK 86.423 mio. ultimo 2009 sammenlignet med DKK 100.005 mio. ultimo 2008 svarende til et fald på DKK 13.582 mio. Faldet kan især tilskrives frasalget af Invitel og færre likvide beholdninger.

I 2008 faldt TDC’s samlede aktiver med DKK 6.140 mio. mod DKK 106.145 mio. ultimo 2007. Faldet kunne især tilskrives lavere værdi af investeringer i joint ventures og associerede virksomheder på grund af frasalg af aktier i Polkomtel i 2008.

Egenkapitalen udgjorde i alt DKK 27.078 mio. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK 4.602 mio. sammenlignet med DKK 31.680 mio. ultimo 2008. Totalindkomsten i alt på DKK 3.458 mio. blev mere end opvejet af udbyttebetalinger på DKK 8.060 mio.

I 2008 faldt egenkapitalen med DKK 530 mio. i forhold til DKK 32.210 mio. ultimo 2007. Et kapitalindskud på DKK 213 mio. blev mere end opvejet af udbyttebetalinger på DKK 635 mio. og en negativ totalindkomsten i alt på DKK 108 mio.

Forpligtelser i alt faldt med DKK 8.980 mio. til DKK 59.345 mio. sammenlignet med DKK 68.325 mio. ultimo 2008. Ændringen skyldes primært lavere langfristede lån, hvilket blev delvist opvejet af øgede kortfristede banklån.

I 2008 faldt forpligtelser i alt faldt med DKK 5.610 mio. sammenlignet med DKK 73.935 mio. ultimo 2007. Faldet skyldtes hovedsageligt lavere langfristede lån.

Rentebærende nettogæld

Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 33.461 mio. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK 1.412 mio. sammenlignet med ultimo 2008. Frasalget af Invitel havde en gunstig indvirkning på ca. DKK 5 mia. Imidlertid blev den positive pengestrøm, netto, fra drifts- og investeringsaktiviteter i 2009 mere end opvejet af betaling af udbytte.

Ved udgangen af 2008 udgjorde den rentebærende nettogæld i alt DKK 34.873 mio., hvilket var et fald på DKK 6.577 mio. sammenlignet med ultimo 2007. Denne udvikling kunne primært henføres til frasalget af Polkomtel.

Rentebærende nettogæld 1     DKK mio.
TDC Koncernen 2009  2008  2007 
           
Seniorlåneaftalen 26.173  28.415  34.922 
Euro Medium Term Notes (EMTN) 5.325  7.316  9.632 
Øvrige lån 2.900  6.019  5.259 
Lån 34.398  41.750  49.813 
Rentebærende gældsforpligtelser    
Rentebærende bruttogæld 34.398  41.750  49.816 
Rentebærende tilgodehavender (174) (159) (69)
Likvide beholdninger (763) (6.718) (8.297)
Rentebærende nettogæld 33.461  34.873  41.450 
 1. Regnskabsmæssig værdi målt til amortiseret kostpris sikrer, at forskellen mellem modtaget provenu og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Seniorlåneaftalen og de udstedte Euro Medium Term Notes (EMTN) er TDC’s betydeligste gældsinstrumenter og repræsenterer henholdsvis 76 % og 15 % af den samlede gæld (regnskabsmæssig værdi).

Seniorlåneaftalen        Lånefaciliteter      
       A  B  C  I alt
                 
Udløb     31. dec. 2011  30. jan. 2014  30. jan. 2015   
Fast/variabel rentesats     Variabel  Variabel  Variabel   
Rentemarginal    1,250% 1,500% 2,125%   
                 
Udestående1 pr. 1. januar 2009  EUR mio. 803  1.401  1.671  3.874 
Obligatorisk førtidig indfrielse efter frasalg af Polkomtel  EUR mio. (306)     (306)
                 
Udestående1 pr. 31. december 2009  EUR mio. 497  1.401  1.671  3.569 
                 
Udestående1 pr. 31. december 2009  DKK mio. 3.696  10.428  12.432  26.556 
                 
Euro Medium Term Notes (EMTN)        Obligationer      
      2009  2010  2015   I alt
                 
Udløb     6. feb. 2009  19. april 2012  16. dec. 2015   
Fast/variabel rente     Fast  Fast  Fast   
Kuponrente    5,625% 6,500% 5,875%   
                 
Udestående1 pr. 1. januar 2009  EUR mio. 251  724    975 
Indfrielse  EUR mio. (251)     (251)
Tilbagekøb  EUR mio.   (11)   (11)
Ombytningstilbud  EUR mio.   (256) 274  18 
                 
Udestående1 pr. 31. december 2009  EUR mio.   457  274  731 
                 
Udestående1 pr. 31. december 2009  DKK mio.   3.404  2.036  5.440 
 1. Nominel værdi

TDC kan fra tid til anden fortsætte med at tilbagekøbe og førtidsindfri gæld, herunder lån under seniorlåneaftalen og EMTN-gæld.

Anlægsinvesteringer15

I 2009 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK 4.950 mio., hvilket er en stigning på DKK 240 mio. sammenlignet med 2008. Stigningen skyldes hovedsageligt øgede investeringer i Sunrise vedrørende fastnettet og udvidelse af dækningen via rå kobber og software samt indvirkninger fra udviklingen i CHF-valutakursen. Anlægsinvesteringerne i den nordiske forretning udgjorde i 2009 DKK 3.891 mio., hvilket er et fald på DKK 84 mio. sammenlignet med 2008, og investeringerne i det danske fastnet steg som følge af succesen med salget af TDC HomeDuo- og TDC HomeTrio-pakkerne. Udviklingen blev kun delvist opvejet af færre it-investeringer.

Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning steg fra 13,2 % i 2008 til 13,8 % i 2009. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i den nordiske forretning steg fra 14,8 % i 2008 til 14,9 % i 2009.

Anlægsinvesteringer         DKK mio.
TDC Koncernen 2009  2008  2007   Vækst i %  Vækst i %
             2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                 
Nordiske forretning inklusive YouSee 3.891  3.975  3.968   2,1  (0,2)
   Nordiske forretning eksklusive YouSee1 3.411  3.623  3.695   5,9  1,9
      Heraf TDC Nordic 375  411  398   8,8  (3,3)
   YouSee 480  352  273   (36,4)  (28,9)
Sunrise 1.059  735  858   (44,1)  14,3
Øvrige     11     
TDC Koncernen 4.950  4.710  4.837   (5,1)  2,6
 1. Da al indenlandsk infrastruktur (eksklusive YouSee) er placeret i Operations & Wholesale, kan indenlandske anlægsinvesteringer ikke allokeres mellem de indenlandske forretningsenheder i den nordiske forretning, eksklusive YouSee.

I 2008 udgjorde anlægsinvesteringer DKK 4.710 mio., hvilket var et fald på DKK 127 mio. sammenlignet med 2007. Anlægsinvesteringer i den nordiske forretning udgjorde i 2008 DKK 3.975 mio., hvilket var en stigning på DKK 7 mio. sammenlignet med 2007. Stigningen skyldtes primært yderligere investeringer i kapacitetsudvidelser og fremtidssikring af access- og transportnet, en stigning i aktiverede it-investeringer og en stigning i YouSees anlægsinvesteringer pga. øget aktivitet. Stigningen blev næsten fuldt ud opvejet af færre investeringer til kundeinstallationer inden for fiber- og xDSL-områderne til en lavere enhedspris. Outsourcing af driften af GSM- og UMTS-nettene til Ericsson medførte faldende anlægsinvesteringer, idet aktivitetsniveauet med udrulning af 3G og HDSPA blev forøget i forhold til 2007.

Anlægsinvesteringerne i forhold til omsætningen var 13,2 % i såvel 2007 som 2008. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i den nordiske forretning steg til 14,8 % i 2008 til 14,2 % i 2007.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømme fra driftsaktiviteter steg med DKK 3.456 mio. eller 48,2 % i 2009. Stigningen skyldes hovedsageligt mindre betalt skat, højere EBITDA, lavere rentebetalinger samt forbedring af driftskapitalen med DKK 1.035 mio., hvilket var større end forbedringen på DKK 523 mio. i 2008.

Cash conversion steg med 8,9 procentpoint til 67,4 % i 2009. Den større stigning i frit cash flow fra driften end i EBITDA kan hovedsageligt henføres til den endnu gunstigere udvikling i driftskapitalen i 2009.

I 2008 steg pengestrømme fra driftsaktiviteter med DKK 2.708 mio., eller 27,4 % sammenlignet med 2007. Udviklingen skyldtes primært valutakursreguleringer fra sikringsaktiviteter og højere betalt selskabsskat.

I 2008 faldt cash conversion med 3,4 procentpoint til 58,5 % fra 61,9 % i 2007. Trods stigningen i EBITDA faldt frit cash flow som følge af en ugunstig udvikling for de øvrige komponenter i frit cash flow fra driften herunder en lavere forbedring af driftskapitalen i 2008 end i 2007.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde en negativ nettopengestrøm på DKK 6.314 mio. i 2009 sammenlignet med en positiv nettopengestrøm på DKK 600 mio. i 2008. Udviklingen kan primært henføres til stigende investeringer i virksomheder vedrørende erhvervelserne af Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet i 2009 samt frasalget af TDC’s aktier i Polkomtel i 2008 samt.

I 2008 faldt de udgående pengestrømme fra investeringsaktiviteter med DKK 7.286 mio. sammenlignet med 2007. Udviklingen skyldtes lavere provenu fra frasalg af virksomheder i 2008 end i 2007.

De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter steg med DKK 918 mio. i 2009. De højere udgående nettopengestrømme skyldes hovedsageligt højere betalte udbytter, som blev modsvaret af lavere indfrielse af langfristet gæld.

I 2008 faldt de udgående pengestrømme fra finansieringsaktiviteter med DKK 3.857 mio. sammenlignet med 2007. Udviklingen skyldtes primært lavere indfrielse af langfristet gæld.

 1. Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter.
 2. Prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC’s omkostninger.
 3. Prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på Sunrise’s omkostninger.
 4. Erhvervelse og frasalg fra 2008 til 2009 var påvirket af følgende ændringer i ejerandele: Erhvervelser: Tele2, Fullrate, A+ og DONG Energy's fibernet. Frasalg: Uppsala Stadsnät, Digital Signatur, Business Phone, SBC, den internationale trafikforretning, LG, satellit forretningen, hosting & power net forretningen, Rejsekort og Telepunkt aktiviteter. I den resterende del af årsrapporten betyder 'korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder fra 2008 til 2009', at de rapporterede tal for TDC Koncernen er blevet korrigeret for virkningen af disse erhvervelser og frasalg.
 5. Outsourcing fra 2008 til 2009 var påvirket af: TopNordic
 6. Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter.
 7. Erhvervelse og frasalg fra 2007 til 2008 var påvirket af følgende ændringer i ejerandele: Erhvervelser: Tele2, Uni2. Frasalg: Bité, Digital Signatur, Business Phone, SBC, den internationale trafikforretning, LG, Connect Partner, hosting & power net forretningen. I den resterende del af årsrapporten betyder 'korrigeret for erhvervelse og frasalg af virksomheder fra 2007 til 2008', at de rapporterede tal for TDC Koncernen er blevet korrigeret for virkningen af disse erhvervelser og frasalg.
 8. Outsourcing fra 2007 til 2008 var påvirket af: TopNordic.
 9. Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter.
 10. Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter.
 11. Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter.
 12. Inklusive fratrædelsesprogrammer implementeret i 2007 og 2008 med effekt i 2009. Kun fratrådte medarbejdere, er medtaget. Medarbejdere, der er overført til andre stillinger og nedlagte stillinger, er ikke medtaget.
 13. Selvom erhvervelsen skete i 2008, blev medarbejderne i Tele2 først medtaget i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise fra januar 2009.
 14. Splittet mellem den nordiske forretning og Sunrise er eksklusive andre aktiviteter.
 15. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber.