Operations & Wholesale

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Omsætningen og EBITDA i Operations & Wholesale udgjorde i 2009 henholdsvis DKK 2.582 mio. og DKK 1.498 mio. sammenlignet med henholdsvis DKK 2.748 mio. og DKK 1.574 mio. i 2008. EBITDA-margin var 58,0 % i 2009 mod 57,3 % i 2008.

Ved udgangen af 2009 havde Operations og & Wholesale 4.409 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod 4.406 i 2008 og 0,9 mio. kunder ultimo 2009, et fald på 2,1 % sammenlignet med ultimo 2008. Udviklingen kan primært henføres til TDC’s erhvervelse af Fullrate, hvis kundeportefølje derved blev flyttet fra Wholesale til Privat.

Fra 2008 til 2009 har Operations & Wholesale gennemført omfattende og vellykkede omkostningsreduktioner. Faldet i EBITDA i 2009 skyldes således frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter i både 2008 og 2009 samt mistet tjenesteudbyderomsætning fra Fullrate efter erhvervelsen. Korrigeret for disse indvirkninger steg EBITDA med 2 % i 2009.

Omsætning

Omsætningen i Operations & Wholesale faldt DKK 166 mio. eller 6,0 %, til DKK 2.582 mio. i 2009. Dette overordnede fald skyldes delvist et fald i transittrafik efter frasalget af den internationale trafikforretning samt mindre omsætning fra internet og netværk efter Privats erhvervelse af Fullrate. Endvidere havde salget af satellittjenesterne og outsourcing af mobilnettet i 2008 en negativ indvirkning på udviklingen i omsætningen. Når der ses bort fra disse forhold, steg omsætningen med ca. 2 %. Den korrigerede vækst i omsætningen kan hovedsageligt henføres til en stigning på DKK 80 mio. fra mobiltjenester drevet af flere kunder, som dog blev delvist blev opvejet af lavere mobiltermineringspriser1 og lavere priser på international roaming som følge af hhv. national og EU-prisregulering. Den økonomiske afmatning havde også en negativ indvirkning på omsætningen fra roaming i form af et fald på 12 % i roaming-trafik på TDC’s mobilnet i Danmark. Derudover havde færre tjenesteudbyderkunder inden for fastnettelefoni også en negativ effekt på omsætningen.

I 2008 faldt omsætningen i Operations & Wholesale til DKK 2.748 mio., et fald på DKK 853 mio. eller 23,7 %, hvoraf DKK 781 mio. var relateret til Wholesale. Faldet var primært drevet af et fald på DKK 600 mio. på fastnettelefoni, hvilket skyldtes et fald i transittrafik pga. frasalget af den internationale trafikforretning. Traditionel fastnettelefoni blev også negativt påvirket af færre kunder. Endvidere faldt omsætningen fra mobiltjenester med DKK 142 mio. pga. færre kunder efter tabet af Debitel, lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming grundet prisregulering.

Bruttoavance

I 2009 faldt bruttoavancen med DK 119 mio. eller 5,3 % til DKK 2.146 mio. DKK 167 mio. af faldet i bruttoavancen kan henføres til Wholesale primært på grund af færre fastnetkunder. Transmissionsomkostningerne steg med DKK 7 mio. trods mindre samlet aktivitet. Denne udvikling kan henføres til stigende aktivitet inden for mobiltjenester, hvor transmissionsomkostningerne er højere end for fastnettelefoni. Derimod faldt vareforbruget med DKK 54 mio. pga. omkostningsbesparelser primært inden for installationer, hvilket bidrog positivt til udviklingen i bruttoavancen.

I 2008 faldt bruttoavancen med DK 326 mio. eller 12,6 % til DKK 2.265 mio., hvilket stort set skyldtes faldet i omsætningen, men delvist blev opvejet af et fald i transmissionsomkostningerne på DKK 525 mio. til DKK 377 mio., der primært vedrørte frasalget af den internationale trafikforretning. Transmissionsomkostningerne faldt ligeledes pga. lavere mobiltermineringspriser. Vareforbruget var næsten uændret og faldt med DKK 2 mio. til DKK 106 mio. i 2008.

Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)

I 2009 faldt EBITDA med DKK 76 mio. eller 4,8 % til DKK 1.498 mio. Dette skyldes hovedsageligt et fald i bruttoavancen på DKK 119 mio., men blev også negativt påvirket af færre andre indtægter og omkostninger på DKK 114 mio., hvilket kan henføres til lavere gevinster på frasalg og outsourcing af forretningsaktiviteter. Denne udvikling blev delvist opvejet af et fald i andre eksterne omkostninger på DKK 256 mio. eller 9,8 % til DKK 2.343 mio., som vedrørte lavere omkostninger til ejendomme, facility management og it-udstyr, samt et fald i personaleomkostninger på DKK 233 mio. eller 14,1 % til DKK 1.414 mio. Sidstnævnte udvikling kan henføres til helårseffekten i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere efter outsourcing og frasalg samt yderligere strømlining af organisationen.

I 2008 steg EBITDA med DKK 154 mio. eller 10,8 % til DKK 1.574 mio. Den positive udvikling i EBITDA skyldtes således den vellykkede implementering af omkostningsbesparelser på andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger i Operations & Wholesale, hvilket mere end opvejede faldet i bruttoavancen. I 2008 faldt personaleomkostningerne med DKK 271 mio. eller 14,1 % til DKK 1.647 mio. som følge af outsourcing af 855 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere til Ericsson og CSC i marts og juni 2008. Faldet i lønomkostninger vedrørende outsourcing blev dog delvist opvejet af en stigning i andre eksterne omkostninger. Alligevel faldt andre eksterne omkostninger med DKK 119 mio. eller 4,4 % til DKK 2.599 mio., hvilket hovedsageligt kunne henføres til lavere personalerelaterede omkostninger pga. færre medarbejdere samt lavere omkostninger til konsulenter.

Udvalgte hoved- og nøgletal       Eksklusive særlige poster
Operations & Wholesale    2009  2008  2007  Vækst i % Vækst i %
                2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                    
DKK mio.               
Omsætning    2.582  2.748  3.601   (6,0)  (23,7)
   Wholesale    2.235  2.390  3.171   (6,5)  (24,6)
   Øvrige    347  358  430   (3,1)  (16,7)
   Fastnettelefoni    623  889  1.489   (29,9)  (40,3)
   Mobiltjenester    590  510  652   15,7  (21,8)
   Internet og netværk    945  982  983   (3,8)  (0,1)
   Øvrige    424  367  477   15,5  (23,1)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (436) (483) (1.010)  9,7  52,2
Bruttoavance    2.146  2.265  2.591   (5,3)  (12,6)
Andre eksterne omkostninger    (2.343) (2.599) (2.718)  9,8  4,4
Personaleomkostninger    (1.414) (1.647) (1.918)  14,1  14,1
      (4.193) (4.729) (5.646)  11,3  16,2
Driftsomkostninger fordelt på andre forretningsenheder    3.009  3.341  3.327   (9,9)  0,4
Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv.    (1.184) (1.388) (2.319)  14,7  40,1
Andre indtægter og omkostninger    100  214  138   (53,3)  55,1
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)    1.498  1.574  1.420   (4,8)  10,8
                    
Nøgletal                  
EBITDA-margin %  58,0  57,3  39,4    
                    
Kundebase (ultimo året) (1.000)               
Fastnetkunder    242  297  369   (18,5)  (19,5)
Mobilkunder    316  227  221   39,2  2,7
Mobilbredbånd- og datakunder       100,0  
Internetkunder    139  124  134   12,1  (7,5)
Andre netværks- og dataforbindelser    240  313  249   (23,3)  25,7
TDC Tv-kunder         
Samlet kundebase    944  964  973   (2,1)  (0,9)
                    
ARPU (årsgennemsnit) DKK / måned               
PSTN/ISDN    100  100   n.a.    
Mobil (tale), tjenesteudbydere    120  93   n.a.  29,0  
                    
Antal fuldtidsbeskæftigede    4.409  4.406  5.557   0,1  (20,7)
  1. Prisreguleringernes negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC’s omkostninger.