Privat

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Omsætningen i Privat var i 2009 DKK 9.711 mio., mens EBITDA udgjorde DKK 3.965 mio. i forhold til henholdsvis DKK 9.901 mio. og DKK 3.873 mio. i 2008. EBITDA-marginen udgjorde 40,8 % i 2009 mod 39,1 % i 2008.

Ved udgangen af 2009 havde Privat 2.160 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod 2.212 i 2008. Antallet af kunder udgjorde 4,2 mio. ved udgangen af 2009, hvilket er en stigning på 7,9 % sammenlignet med ultimo 2008 og kan henføres til erhvervelsen af Fullrate, flere mobiltale- og bredbåndskunder samt flere tv-kunder.

Omsætning

Omsætningen i Privat faldt med DKK 190 mio. eller 1,9 % til DKK 9.711 mio. i 2009. Faldet i omsætningen kan primært henføres til en nedgang i omsætningen fra fastnettelefoni på DKK 419 mio. som følge af et fald på 18 % i det gennemsnitlige antal PSTN/ISDN-kunder, hvilket har givet såvel faldende trafik- som abonnementomsætning. Udviklingen blev delvist modvirket af en stigning i antallet af VoIP-kunder inklusive indvirkningen fra erhvervelsen af Fullrate, der havde 63.000 aktive VoIP-kunder ved erhvervelsen, samt kommerciel succes med HomeDuo- og HomeTrio-produkterne, som var med til at bremse tabet af kobberlinjer. Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 211 mio. eller 5.0 % og vedrørte hovedsageligt Telmore pga. flere kunder. Mobilbredbånd havde ligeledes en positiv indvirkning på omsætningen fra mobiltjenester som følge af en stigning i antallet af kunder fra 33.000 ultimo 2008 til 99.000 ultimo 2009. Endvidere steg omsætningen i SoHo-segmentet pga. en større kundebase. Udviklingen blev delvist modsvaret af lavere ARPU fra privatkunders postpaidtelefoni pga. lavere mobiltermineringspriser1 og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national og EU-prisregulering. Omsætningen fra internet og netværk steg med DKK 113 mio. og kan primært henføres til erhvervelsen af Fullrate og udvidelsen af Telmores kundebase. Udviklingen blev delvist modsvaret af færre ADSL-kunder samt lavere ARPU i Privat (moderselskabet). Omsætning fra terminalsalg, installationer mv. faldt med DKK 112 mio. pga. mindre salg i TDC Butikkerne, og omsætningen fra operatørtjenester faldt med DKK 71 mio. grundet færre opkald til nummeroplysningen. Endelig steg anden omsætning med DKK 88 mio. i 2009 primært som følge af en stigning i omsætningen fra TVoIP på DKK 112 mio. TDC TV-produktet havde stor fremgang fra 27.000 kunder ultimo 2008 til 96.000 kunder ultimo 20092, hvilket skyldtes succesen for TDC HomeTrio og slukningen af det analoge tv-signal i november.

I 2008 faldt Privats omsætning med DKK 214 mio. eller 2,1 % til DKK 9.901 mio. Den lavere omsætning skyldtes primært faldende omsætning fra traditionel fastnettelefoni som følge af færre kunder samt lavere MoU. Mindre data CPE i TDC Butik bidrog også negativt til omsætningsudviklingen, og omsætningen fra terminaler, installationer mv. faldt med i alt DKK 73 mio. Udviklingen blev delvist opvejet af en øget omsætning på DKK 125 mio. fra mobiltjenester hovedsageligt pga. Telmores udvidede kundebase, postpaid mobiltelefoni, SoHo-segmentet samt omsætning fra mobilbredbånd, der blev introduceret i 2008. Dette blev opvejet af mindre omsætning fra prepaid telefoni grundet færre kunder. Internet og netværk havde ligeledes en positiv indvirkning på omsætningen, der steg med DKK 32 mio. pga. en stigning i antallet af bredbåndskunder. Endvidere havde stigningen i antallet af tv-kunder en positiv indvirkning på anden omsætning.

Bruttoavance

Bruttoavancen faldt med 0,4 % eller DKK 24 mio. til DKK 6.691 mio. i 2009. Faldet kan henføres til et fald i omsætningen og en stigning i transmissionsomkostninger pga. flere VoIP- og TVoIP-kunder, men det blev delvist opvejet af færre transmissionsomkostninger pga. mindre mobilterminering og mindre international roaming, samt lavere omkostninger relateret til færre PSTN/ISDN og bredbåndskunder. Samlet set faldt transmissionsomkostninger med DKK 115 mio. eller 4,1 %. Vareforbrug faldt med DKK 51 mio. som følge af mindre salg i TDC Butik.

I 2008 faldt bruttoavancen med 1,8 % eller DKK 124 mio. til DKK 6.715 mio. som følge af faldet i omsætningen. Udviklingen blev delvist opvejet af et fald på DKK 78 mio. eller 2,7 % i transmissionsomkostninger som følge af lavere aktivitet inden for fastnettelefoni. Transmissionsomkostningerne blev også påvirket af færre terminerings- og internationale roaming-omkostninger, som blev delvist opvejet af øget outbound-trafik i Telmore samt flere tv- og mobilbredbåndskunder. Ligeledes faldt vareforbrug pga. mindre salg af CPE-udstyr i TDC Butik.

Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)

Privats EBITDA steg i 2009 med DKK 92 mio. eller 2,4 % til DK 3.965 mio., hvilket kan henføres til besparelser på andre eksterne omkostninger og færre lønomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 44 mio. eller 2,3 % til DKK 1.899 mio. i 2009. Faldet skyldes primært færre personalerelaterede omkostninger pga. færre medarbejdere, besparelser på omkostninger til husleje, it og markedsføring. Dette fald blev opvejet hovedsageligt af øgede omkostninger til midlertidigt ansatte og øgede omkostninger i Telmore til akkvisition og fastholdelse af kunder. Personaleomkostningerne faldt med DKK 64 mio. eller 7,1 % til DKK 837 mio. pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Korrigeret for erhvervelsen af Fullrate faldt Privats EBITDA med DKK 33 mio.

I 2008 steg Privats EBITDA med DKK 156 mio. eller 4,2 % til DK 3.873 mio., hvilket kunne henføres til besparelser på andre eksterne omkostninger og færre lønomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 126 mio. eller 6,1 %, hvilket skyldtes lavere it- og faktureringsomkostninger, lavere personaleomkostninger samt omkostninger til konsulenter, markedsføring og vikarer, hvilket blev opvejet af højere omkostninger vedrørende erhvervelser og licenser. Sidstnævnte vedrørte lanceringen af TDC Play i 2008. Personaleomkostningerne faldt med DKK 169 mio. eller 15,8 % pga. et fald i det gennemsnitlige antal af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster
 Privat    2009  2008  2007   Vækst i %  Vækst i %
                2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                 
DKK mio.               
Omsætning    9.711  9.901  10.115   (1,9)  (2,1)
   Fastnettelefoni    2.675  3.094  3.414   (13,5)  (9,4)
   Mobiltjenester    4.418  4.207  4.082   5,0  3,1
   Internet og netværk    1.734  1.621  1.589   7,0  2,0
   Terminaler, installationer mv.    381  493  566   (22,7)  (12,9)
   Servicetelefontjenester    228  299  311   (23,7)  (3,9)
   Øvrige    275  187  153   47,1  22,2
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.020) (3.186) (3.276)  5,2  2,7
Bruttoavance    6.691  6.715  6.839   (0,4)  (1,8)
Andre eksterne omkostninger    (1.899) (1.943) (2.069)  2,3  6,1
Personaleomkostninger    (837) (901) (1.070)  7,1  15,8
Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv.    (5.756) (6.030) (6.415)  4,5  6,0
Andre indtægter og omkostninger    10  17     (88,2)
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)    3.965  3.873  3.717   2,4  4,2
                    
Nøgletal                  
EBITDA-margin %  40,8  39,1  36,7    
                    
Kundebase (ultimo året) (1.000)               
Fastnetkunder    1.238  1.287  1.463   (3,8)  (12,0)
Mobilkunder    2.079  1.938  1.864   7,3  4,0
Mobilbredbånd- og datakunder    99  33       
Internetkunder    705  624  645   13,0  (3,3)
TDC Tv-kunder    96  27  13     107,7
Samlet kundebase    4.217  3.909  3.985   7,9  (1,9)
Dual-play kombinationsløsninger    213         
Triple-play kombinationsløsninger    86         
                    
ARPU (årsgennemsnit) DKK / måned               
PSTN/ISDN    186  188   n.a.  (1,1)  
Mobilkunder (tale). samlet    183  189   n.a.  (3,2)  
Mobilkunder (tale). prepaid    148  145   n.a.  2,1  
Mobilkunder (tale). postpaid    219  235   n.a.  (6,8)  
Bredbånd    221  227   n.a.  (2,6)  
                    
Antal fuldtidsbeskæftigede    2.160  2.212  2.681   (2,4)  (17,5)
  1. Prisreguleringernes negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC’s omkostninger.
  2. Inklusive TDC Erhvervs' TDC TV-kunder på privatmarkedet