Sunrise

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Omsætningen var i 2009 DKK 9.866 mio., mens EBITDA udgjorde DKK 2.510 mio. sammenlignet med henholdsvis DKK 8.705 mio. og DKK 2.147 mio. i 2008. EBITDA-margin udgjorde 25,4 % mod 24,7 % i 2008.

Ved udgangen af 2009 havde Sunrise 1.550 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med 1.474 i 2008. Ved udgangen af 2009 havde Sunrise 2,9 mio. kunder, hvilket var uændret i forhold til 2008.

Omsætning

I 2009 udgjorde Sunrises omsætning i alt DKK 9.866 mio. svarende til en stigning på DKK 1.161 mio. eller 13,3 %. I lokal valuta steg omsætningen med 7,8 %. Den betydelige vækst i omsætningen skyldes hovedsageligt erhvervelsen af Tele2 i 4. kvartal 2008 med en helårseffekt i 2009 samt en betydelig gunstig valutakursudvikling, som dog blev delvist opvejet af frasalget af SBC i 2008. Når der ses bort fra disse forhold, steg omsætningen med ca. 3 %. Omsætningen fra fastnettelefoni udgjorde DKK 3.255 mio., hvilket er en stigning på DKK 578 mio. eller 21,6 %. I lokal valuta steg omsætningen fra fastnettelefoni med CHF 90 mio. eller 15,8 %. Ud over erhvervelsen af Tele2, der kun delvist blev opvejet af frasalget af SBC, havde øget omsætning fra engrossalg en gunstig indvirkning på væksten inden for fastnettelefoni. I 2009 udgjorde omsætningen fra internettjenester DKK 899 mio., hvilket er en stigning på DKK 188 mio. eller 26,4 %. I lokal valuta steg omsætningen fra internettjenester med CHF 31 mio. eller 20,5 %. Ud over Tele2, blev omsætningen påvirket af et stigende antal ADSL-kunder, hvilket blev delvist opvejet af den kombinations-rabat som blev ydet til det stigende antal kunder fra 20.000 til 133.000 kunder ultimo 2009 på Sunrise's egen rå kobber-platform.

Omsætningen fra mobiltjenester udgjorde DKK 5.712 mio., en stigning på DKK 395 mio. eller 7,4 %. I lokal valuta steg omsætningen fra mobiltjenester med CHF 23 mio. eller 2,0 %. Ud over erhvervelsen af Tele2 skyldes stigningen i omsætningen fra mobiltjenester vækst i omsætningen både fra postpaid og prepaid. Udviklingen blev delvist opvejet af lavere omsætning fra mobilterminering pga. prisregulering1 og en stigning i andelen af kald til eget net. Endvidere faldt omsætningen fra salg af mobiltelefoner.

I 2008 udgjorde Sunrises omsætning DKK 8.705 mio., et fald på DKK 137 mio. eller 1,5 %. i lokal valuta faldt omsætningen med CHF 92 mio. eller 4,7 %. Omsætningen i Sunrise blev negativt påvirket af frasalget af SBC, hvilket blev mere end opvejet af en gunstig valutakursudvikling og, i mindre grad, erhvervelsen af Tele2 i 4. kvartal 2008. Eksklusive disse indvirkninger faldt omsætningen i Sunrise med ca. 3 %. Faldet i omsætning skyldtes hovedsageligt fastnettelefoni, der faldt DKK 68 mio. eller 2,5 % grundet frasalget af SBC og lavere aktivitet før frasalget samt lavere ARPU, hvilket blev delvist opvejet af øget omsætning fra engrossalg. Mobiltjenester havde også en negativ indvirkning på omsætningen med et fald på DKK 56 mio. eller 1,0 % hovedsageligt pga. lavere detail- og termineringspriser, hvor sidstnævnte skyldtes national regulering. Mobiltelefoni var også påvirket af lavere omsætning fra salg af mobiltelefoner. Dette blev delvist opvejet af flere prepaid- og postpaid-kunder.

Bruttoavance

I 2009 udgjorde bruttoavancen i alt DKK 6.156 mio., hvilket er en stigning på DKK 661 mio. eller 12,0 %. I lokal valuta steg bruttoavancen med 6,5 %. Transmissionsomkostninger udgjorde i alt DKK 3.475 mio. (CHF 705 mio.), hvilket er en stigning på CHF 44 mio. eller 6,7 %. Vareforbruget steg med CHF 24 mio. eller 104,3 % til DKK 235 mio. (CHF 47 mio.). Stigningen i omkostningerne skyldes hovedsageligt større aktivitet inden for fastnettelefoni i engrossegmentet, helårseffekten af Tele2, øgede omkostninger fra 2008 til 2009 som følge af regulering af en engangskompensation i 2008 vedrørende for høje termineringspriser opkrævet i perioden 2006-2008, øgede rå kobber-afgifter, hvilket stort set blev opvejet af omkostningsbesparelse vedrørende ADSL. Udviklingen blev delvist opvejet af helårseffekten af frasalget af SBC samt lavere mobilroaming- og termineringspriser grundet regulering samt lavere salg af mobiltelefoner.

I 2008 udgjorde bruttoavancen DKK 5.495 mio., svarende til et fald på DKK 67 mio. eller 1,2 %. I lokal valuta faldt bruttoavancen med CHF 53 mio. eller 4,3 %. I 2008 blev transmissionsomkostninger og vareforbrug positivt påvirket af en engangskompensation fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser opkrævet i perioden 2006-2008, frasalget af SBC, lavere salg af mobiltelefoner samt lavere ADSL-engrospriser og mobiltermineringspriser fra Swisscom. Denne udvikling blev delvist opvejet af øget aktivitet på engrosområdet, flere prepaid-abonnenter og valutakursudviklingen.

Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)

I 2009 udgjorde Sunrise EBITDA i alt DKK 2.510 mio., en stigning på DKK 363 mio. eller 16,9 %. I lokal valuta steg EBITDA med CHF 51 mio. eller 11,1 %. Væksten i EBITDA kan primært henføres til erhvervelsen af Tele2 og den gunstige valutakursudvikling, som blev delvist opvejet af stigende omkostninger fra 2008 til 2009 som følge af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser opkrævet i perioden 2006-2008. Når der ses bort fra dette, steg EBITDA med ca. 9 % som følge af en øget bruttoavance især vedrørende øget mobilaktivitet og reducerede personaleomkostninger, hvilket blev delvist opvejet af en stigning i andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 2.763 mio., hvilket var en stigning på DKK 390 mio. I lokal valuta steg Sunrises andre eksterne omkostninger med CHF 55 mio. eller 10,9 %. Stigningen skyldes helårseffekten af outsourcingaftalen (der blev modsvaret af en tilsvarende reduktion i personaleomkostningerne), serviceaftaler og andre poster vedrørende Tele2 samt øget belastning i call centrene. Sunrises personaleomkostninger udgjorde DKK 888 mio., svarende til et fald på DKK 93 mio. eller 9,5 %. I lokal valuta faldt personaleomkostningerne med CHF 30 mio. eller 14,3 %. Ud over frasalget af SBC kan udviklingen henføres til helårseffekten af net-outsourcing hvilket blev delvist opvejet af en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pga. erhvervelsen af Tele22 (53).

I 2008 udgjorde Sunrises EBITDA DKK 2.147 mio. svarende til et fald på DKK 240 mio. eller 10,1 %. Opgjort i lokal valuta faldt EBITDA med CHF 68 mio. eller 12,9 %. EBITDA-udviklingen i Sunrise blev negativt påvirket af frasalget af SBC, hvilket dog blev mere end opvejet af en engangskompensation i 2008 fra Swisscom vedrørende for høje termineringspriser opkrævet i perioden 2006-2008, den gunstige valutakursudvikling samt erhvervelsen af Tele2. Eksklusive disse indvirkninger faldt EBITDA i Sunrise med ca. 20 %. Faldet i EBITDA skyldtes hovedsageligt andre eksterne omkostninger der udgjorde DKK 2.373 mio., en stigning på DKK 347 mio. eller 17,1 %. Udviklingen skyldtes primært flere omkostninger til fastholdelse og akkvisition af kunder samt til outsourcing af netdriften. Personaleomkostningerne udgjorde DKK 981 mio., et fald på DKK 168 mio. eller 14,6 %. Udviklingen skyldtes hovedsageligt outsourcing af netdrift, frasalget af SBC og et yderligere fald i antallet af fuldtidsansatte medarbejdere i 2007 og 2008 relateret til fratrædelsesordninger.

Udvalgte hoved- og nøgletal       Eksklusive særlige poster
Sunrise    2009  2008  2007   Vækst i %  Vækst i %
                2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                    
 DKK mio.               
Omsætning    9.866  8.705  8.842   13,3  (1,5)
   Fastnettelefoni    3.255  2.677  2.745   21,6  (2,5)
   Mobiltjenester    5.712  5.317  5.373   7,4  (1,0)
   Internettjenester    899  711  724   26,4  (1,8)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.710) (3.210) (3.280)  (15,6)  2,1
Bruttoavance    6.156  5.495  5.562   12,0  (1,2)
Andre eksterne omkostninger    (2.763) (2.373) (2.026)  (16,4)  (17,1)
Personaleomkostninger    (888) (981) (1.149)  9,5  14,6
Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv.    (7.361) (6.564) (6.455)  (12,1)  (1,7)
Andre indtægter og omkostninger     (16,7)  
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)    2.510  2.147  2.387   16,9  (10,1)
                    
Nøgletal                  
EBITDA-margin  %  25,4  24,7  27,0    
                    
Kundebase (ultimo året) (1.000)               
Fastnetkunder    635  730  457   (13,0)  59,7
Mobilkunder    1.863  1.768  1.524   5,4  16,0
Internetkunder    356  360  292   (1,1)  23,3
Samlet kundebase    2.854  2.858  2.273   (0,1)  25,7
                    
Antal fuldtidsbeskæftigede    1.550  1.474  2.036   5,2  (27,6)  
  1. Prisreguleringers negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC’s omkostninger.
  2. Skønt erhvervelsen skete i 2008, blev medarbejderne i Tele2 ikke medtaget i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Sunrise før fra januar 2009.