TDC Erhverv

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Omsætningen i TDC Erhverv var DKK 7.926 mio. i 2009, mens EBITDA udgjorde DKK 3.666 mio. i forhold til henholdsvis DKK 8.546 mio. og DKK 3.613 mio. i 2008. EBITDA-marginen udgjorde 46,3 % i 2009 mod 42,3 % i 2008.

Ved udgangen af 2009 havde TDC Erhverv 1.528 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod 1.620 i 2008 og 1,9 mio. kunder ultimo 2009, hvilket er en stigning på 4,2 % sammenlignet med ultimo 2008.

Fra 2008 til 2009 har TDC Erhverv gennemført en vellykket strømlining af forretningen med fokus på produkter med høj margin og en reduktion af omkostningerne. Som følge heraf har TDC Erhverv formået at øge sin EBITDA-margin fra 42,3 % i 2008 til 46,3 % på trods af den generelle økonomiske afmatning.

Omsætning

Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 620 mio. eller 7,3 % til DKK 7.926 mio. i 2009. Outsourcing af salg af mobiltelefoner til storkunder og frasalg af forretningsaktiviteter, dvs. LG1, Business Phone2, Rejsekort og Digital Signatur i 2008, bidrog negativt til omsætningsudviklingen. Eksklusive outsourcing og frasalg faldt omsætningen med ca. 4 %. Det korrigerede fald i omsætningen kan henføres til lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni. Dette var primært relateret til et fald i antallet af kunder på 10 % grundet migreringen til mobilnet og VoIP. Endvidere faldt omsætningen fra mobiltjenester med DKK 95 mio. eller 4,0 %, hvilket kan henføres til lavere ARPU pga. flere fastpriskunder, mindre trafik fra fastnettet samt lavere mobiltermineringspriser3 og lavere priser på international roaming som følge af henholdsvis national- og EU-prisregulering. Denne udvikling blev delvist opvejet af øget omsætning fra mobilbredbånd og telemetri. Endvidere faldt omsætningen fra internet og netværk med DKK 43 mio. eller 1,7 %. Denne udvikling kan henføres til færre indenlandske bredbåndskunder og lavere ARPU. Et fald i NetDesigns omsætning skyldes mindre salg.

I 2008 faldt TDC Erhvervs omsætning med DKK 318 mio. eller 3,6 % til DKK 8.546 mio. Outsourcing af salg af mobiltelefoner til storkunder og frasalg af forretningsaktiviteter, dvs. LG, Business Phone og Digital Signatur, bidrog i begge år negativt til omsætningsudviklingen. Eksklusive ovennævnte faldt omsætningen med ca. 1 %. Udviklingen skyldtes også lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, der faldt DKK 146 mio. eller 6,6 % og primært vedrørte et fald i kundebasen samt lavere MoU grundet migreringen til mobilnet, samt VoIP. Udviklingen blev delvist opvejet af en stigning i omsætningen på DKK 38 mio. eller 1,6 % til DKK 2.346 mio. fra mobiltelefoni drevet af flere mobiltelefonikunder, som blev delvist opvejet af lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af national- og EU-prisregulering.

Bruttoavance

Bruttoavancen faldt i 2009 med DKK 58 mio. eller 1,1 % til DKK 5.283 mio. og transmissionsomkostninger og vareforbrug opvejede således størstedelen af omsætningsreduktionen. Transmissionsomkostninger faldt med DKK 354 mio. eller 14,3 % grundet mindre fastnettrafik og færre omkostninger pr. mobiltermineringsminut. Vareforbrug faldt med DKK 208 mio. eller 28,2 % primært pga. outsourcing og frasalg af CPE-forretningsaktiviteter.

I 2008 faldt bruttoavancen med DKK 283 mio. eller 5,0 % til DKK 5.341 mio. Udover faldet i omsætningen kan faldet i bruttoavancen henføres til øgede transmissionsomkostninger på DKK 101 mio. eller 4,3 % pga. øget mobilaktivitet, hvilket delvist opvejet af mindre fastnettrafik og færre omkostninger pr. mobiltermineringsminut. De øgede transmissionsomkostninger blev opvejet af et fald i vareforbrug på DK 136 mio. eller 15,6 % hvilket primært kan henføres til outsourcing og frasalg af CPE-forretningsaktiviteter.

Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)

EBITDA steg med DKK 53 mio. eller 1,5 % i 2009 til DKK 3.666 mio. Korrigeret for frasolgte forretningsområder steg EBITDA med ca. 4 %. Den positive udvikling i EBITDA skyldes således TDC Erhvervs vellykkede reduktion af andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 106 mio. eller 12,5 % til DKK 744 mio. i 2009. Udover lavere omkostninger efter frasalg af mindre forretningsområder skyldes udviklingen den vedvarende strømlining af forretningen. Personaleomkostninger faldt med DKK 125 mio. eller 12,5 % til DKK 875 mio., hvilket kan henføres til færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pga. fratrædelsesprogrammer og salg af mindre forretningsaktiviteter. Andre indtægter og omkostninger faldt med DKK 120 mio. og vedrørte alene gevinsten fra frasalg af mindre forretningsområder i 2008.

I 2008 steg TDC Erhvervs EBITDA med DKK 118 mio. eller 3,4 % til DKK 3.613 mio. hvilket primært kan henføres til færre driftsomkostninger som resultat af den vedvarende strømlining af forretningen med fokus på produkter med høj margin samt færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, hvilket mere end opvejede den lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni. Gevinster vedrørende frasalg af mindre forretningsområder bidrog ligeledes til stigningen.

Udvalgte hoved- og nøgletal       Eksklusive særlige poster
TDC Erhverv    2009  2008  2007  Vækst i % Vækst i %
                2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                    
DKK mio.               
Omsætning    7.926  8.546  8.864  (7,3) (3,6)
   Fastnettelefoni    1.968  2.072  2.218  (5,0) (6,6)
   Mobiltjenester    2.251  2.346  2.308  (4,0) 1,6 
   Internet og netværk    2.526  2.569  2.604  (1,7) (1,3)
   Terminaler, installationer mv.    1.047  1.395  1.542  (24,9) (9,5)
   Øvrige    134  164  192  (18,3) (14,6)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.643) (3.205) (3.240) 17,5  1,1 
Bruttoavance    5.283  5.341  5.624  (1,1) (5,0)
Andre eksterne omkostninger    (744) (850) (1.038) 12,5  18,1 
Personaleomkostninger    (875) (1.000) (1.122) 12,5  10,9 
Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv.    (4.262) (5.055) (5.400) 15,7  6,4 
Andre indtægter og omkostninger    122  31  (98,4)  
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)    3.666  3.613  3.495  1,5  3,4 
                    
Nøgletal                  
EBITDA-margin % 46,3  42,3  39,4    
                    
Kundebase (ultimo året) (1.000)               
Fastnetkunder    439  482  504  (8,9) (4,4)
Mobilkunder    977  846  710  15,5  19,2 
Mobilbredbånd- og datakunder    97  83  73  16,9  13,7 
Internetkunder    272  300  313  (9,3) (4,2)
Andre netværks- og dataforbindelser    68  67  61  1,5  9,8 
Samlet kundebase    1.853  1.778  1.661  4,2  7,0 
   DKK /               
ARPU (årsgennemsnit) måned               
PSTN/ISDN    364  354   n.a. 2,8   
Mobil (tale)    274  308   n.a. (11,0)  
Bredbånd    365  372   n.a. (1,9)  
                    
Antal fuldtidsbeskæftigede    1.528  1.620  2.212  (5,7) (26,8)
  1. LG henviser til import, salg, installation og service af teleinstallationer fra LG-Nortel.
  2. Teleløsninger til små og mellemstore virksomheder.
  3. Prisreguleringernes negative indvirkning på EBITDA er relativt lille pga. den afsmittende effekt på TDC’s omkostninger.