TDC Nordic

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Omsætningen i TDC Nordic udgjorde i 2009 DKK 3.515 mio., mens EBITDA i alt udgjorde DKK 497 mio. i forhold til henholdsvis DKK 3.854 mio. og DKK 458 mio. i 2008. EBITDA-marginen udgjorde 14,1 % i 2009 mod 11,9 % i 2008.

Ved udgangen af 2009 havde TDC Nordic 1.437 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere mod 1.619 i 2008 og 0,2 mio. kunder ultimo 2009, hvilket er en stigning på 9,7 % sammenlignet med ultimo 2008.

Fra 2008 til 2009 øgede TDC Nordic sine markedsandele og har nu en stærk position på høj margin IP-VPN markedet samt kapacitetstjenester. Dette er opnået gennem udbud af forbedrede produkter og værdiforøgende tjenester.

Omsætning

Omsætningen i TDC Nordic faldt med DKK 339 mio. eller 8,8 % til DKK 3.515 mio. i 2009. Faldet blev drevet af en ugunstig valutakursudvikling i Sverige og Norge. Korrigeret for valutakursudviklingen faldt omsætningen med ca. 2 %. Det korrigerede fald i omsætningen vedrører TDC Sverige og kan primært henføres til et fald i integratorforretningen. Udviklingen skyldes hovedsageligt mindre salg af projekter, der i høj grad har været påvirket af den økonomiske afmatning. Den faldende omsætning i TDC Sverige blev delvist opvejet af en stigning i operatørforretningen (primært vedrørende omsætning fra IP-VPN). Korrigeret for den ugunstige valutakursudvikling opnåede TDC Norge positiv vækst i omsætningen fra 2008 til 2009 som følge af IP-VPN og data-tjenesterne. I 2009 steg TDC Finlands omsætning hovedsageligt pga. vækst inden for data- og IP-VPN-forretningerne. Udviklingen blev delvist opvejet af et mindre fald I omsætningen fra telefoni. Omsætningen i TDC Hosting steg som følge af vækst i Danmark, Sverige og Finland.

I 2008 faldt TDC Nordics omsætning med DKK 9 mio. eller 0,2 % til DKK 3.854 mio. Faldet blev stort set drevet af ugunstige valutakursudviklinger i Sverige og Norge samt salget af privatkundebasen. Udviklingen blev delvist opvejet af erhvervelsen af UNI2 i september 2007. Korrigeret for valutakursudviklingen, erhvervelser og frasalg steg omsætningen med ca. 0,4 %. Den korrigerede stigning i omsætningen vedrørte primært dataforretningen, hvilket dog delvist blev modsvaret af et fald i omsætningen fra telefoni TDC Sverige. Trods den ugunstige valutakursudvikling var omsætningen i TDC Norge i 2008 på niveau med 2007. Omsætningen i TDC Finland steg med DKK 14 mio. primært vedrørende omsætning fra datatjenester pga. flere IP-VPN-kunder. Væksten i IP-VPN-omsætningen blev delvist opvejet af et mindre fald I omsætningen fra fastnettelefoni. Omsætningen i TDC Hosting, inklusive erhvervelsen af UNI2, steg med DKK 139 mio., hvilket også skyldtes etableringen af Hosting AB og Hosting OY i januar 2008 samt generel organisk vækst.

Bruttoavance

TDC Nordics bruttoavance faldt med DKK 117 mio. eller 6,8 % til DKK 1.609 mio. i 2009. Faldet blev delvist opvejet af et fald på DKK 222 mio. eller 10,4 % i transmissionsomkostninger og vareforbrug som følge af mindre aktivitet i integratorforretningen i TDC Sverige.

I 2008 steg TDC Nordics bruttoavance med DKK 59 mio. eller 3,5 % til DKK 1.726 mio. Stigningen blev drevet af et fald på DKK 68 mio. i transmissionsomkostninger og vareforbrug hovedsageligt som følge af faldende aktivitet i Sverige primært inden for telefoni, men også pga. salget af privatkundebasen.

Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)

TDC Nordics EBITDA steg med DKK 39 mio. eller 8,5 % til DKK 497 mio. i 2009. Udviklingen vedrørte hovedsageligt lavere andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Begge fald skyldes valutakursudviklingen. Andre eksterne omkostninger faldt med DKK 65 mio. eller 18,0 % til DKK 296 mio. i 2009. Udviklingen kan henføres til den stærke fokusering på omkostningsstyring og færre personalerelaterede omkostninger grundet færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. TDC Nordics personaleomkostninger faldt med DKK 86 mio. eller 9,2 % til DKK 851 mio., der hovedsageligt skyldes et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

I 2008 steg TDC Nordics EBITDA med DKK 33 mio. eller 7,8 % til DKK 458 mio. Stigningen skyldtes en positiv indvirkning fra et fald i andre eksterne omkostninger på DKK 56 mio. til DKK 361 mio. i 2008 som følge af det stærke fokus på omkostningsstyring og minimering af personalerelaterede omkostninger, som blev delvist opvejet af stigende andre eksterne omkostninger i TDC Hosting pga. udvidelsen af forretningen. En stigning i personaleomkostninger på DKK 43 mio. eller 4,8 % til DKK 937 mio. havde en ugunstig indvirkning på EBITDA fra 2007 til 2008. Stigningen skyldtes primært flere fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i TDC Hosting.

Udvalgte hoved- og nøgletal       Eksklusive særlige poster
TDC Nordic    2009  2008  2007   Vækst i %  Vækst i %
                2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                    
DKK mio.               
Omsætning    3.515  3.854  3.863   (8,8)  (0,2)
   TDC Sverige    1.726  2.064  2.236   (16,4)  (7,7)
   TDC Norge    879  905  906   (2,9)  (0,1)
   TDC Finland    686  673  659   1,9  2,1
   TDC Hosting    330  308  169   7,1  82,2
   Øvrige inklusive elimineringer    (106) (96) (107)  (10,4)  10,3
   Fastnettelefoni    852  937  1.038   (9,1)  (9,7)
   Mobiltjenester    106  62  69   71,0  (10,1)
   Internet og netværk    1.385  1.424  1.395   (2,7)  2,1
   Terminaler, installationer mv.    912  1.153  1.163   (20,9)  (0,9)
   Øvrige    260  278  198   (6,5)  40,4
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.906) (2.128) (2.196)  10,4  3,1
Bruttoavance    1.609  1.726  1.667   (6,8)  3,5
Andre eksterne omkostninger    (296) (361) (417)  18,0  13,4
Personaleomkostninger    (851) (937) (894)  9,2  (4,8)
Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv.    (3.053) (3.426) (3.507)  10,9  2,3
Andre indtægter og omkostninger    35  30  69   16,7  (56,5)
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)    497  458  425   8,5  7,8
                    
Nøgletal                  
EBITDA-margin %  14,1  11,9  11,0    
                    
Kundebase (ultimo året) (1.000)               
Fastnetkunder    55  47  16   17,0  193,8
Mobilkunder    44  24  14   83,3  71,4
Internetkunder    82  94  98   (12,8)  (4,1)
Samlet kundebase    181  165  128   9,7  28,9
                    
Antal fuldtidsbeskæftigede    1.437  1.619  1.596   (11,2)  1,4