YouSee

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

YouSees omsætning udgjorde i alt DKK 3.597 mio. i 2009, og EBITDA udgjorde DKK 1.141 mio. sammenlignet med henholdsvis DKK 3.188 mio. og DKK 954 mio. i 2008. EBITDA-marginen udgjorde 31,7 % i 2009 mod 29,9 % i 2008.

Ved udgangen af 2009 udgjorde den samlede arbejdsstyrke 1.265 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med 1.174 året før. Antallet af kabel-tv-kunder udgjorde 1,2 mio., hvilket er en stigning på 3,6 % sammenlignet med 2008. Antallet af bredbånds- og telefonikunder udgjorde 393.000 og 71.000, hvilket er en stigning på henholdsvis 21,7 % og 51,1 %.

Fra 2008 til 2009 opnåede YouSee vækst inden for alle produktområder både med hensyn til kunder og omsætning uden tilsvarende forøgelse af driftsomkostningerne. Den største vækst kan henføres til digital-tv, herunder betydelig vækst i antallet af YouSee Plus-abonnementer.

Omsætning

YouSees omsætning udgjorde DKK 3.597 mio. i 2009, hvilket svarer til en vækst på DKK 409 mio. eller 12,8 %. Erhvervelsen af A+ pr. 1. juni 2009 bidrog positivt til den øgede omsætning med DKK 78 mio., hvorimod det delvise frasalg af Connect Partner havde en negativ indvirkning på DKK 42 mio. Korrigeret for disse indvirkninger steg YouSees omsætning med ca. 10 %, idet det lykkedes selskabet at få flere kunder inden for alle forretningsområder fra 2008 til 2009. Udviklingen kan primært henføres til YouSee Clear med en stigning i omsætningen på DKK 222 mio. eller 10,0 % til DKK 2.433 mio. som følge af en større kundebase og højere ARPU. Omsætningen fra YouSee Plus steg med DKK 50 mio. eller 50 % til DKK 150 mio. pga. en betydelig stigning i kundebasen og en højere gennemsnitlig omsætning pr. kunde. Omsætningen fra internettjenester og fastnettelefoni steg ligeledes også pga. flere kunder. Udviklingen blev delvist opvejet af et fald i omsætningen fra installation pga. mindre aktivitet.

I 2008 steg omsætningen med DKK 359 mio. eller 12,7 % til DKK 3.188 mio. Udviklingen skyldtes primært en stigning i omsætningen fra kabel-tv på 15,4 %, som hidrørte fra en større kundebase og højere ARPU relateret til et større udbud af tv-kanaler. YouSees bredbånds- og telefonitjenester bidrog med en omsætningsstigning på henholdsvis 10 % og 14,9 % hovedsageligt grundet en større kundebase.

Bruttoavance

YouSees bruttoavance steg med DKK 228 mio. eller 12,4 % til DKK 2.072 mio. i 2009, hvilket relaterer til den øgede omsætning. Transmissionsomkostninger og vareforbrug steg med DKK 181 mio. til DKK 1.525 mio. Stigningen kan primært henføres til øgede programomkostninger på DKK 134 mio. som følge af flere kunder, nye programmer og højere priser.

I 2008 steg YouSees bruttoavance DKK 168 mio. eller 10,0 % til DKK 1.844 mio., hvilket relaterede til den øgede omsætning. Denne udvikling blev delvist opvejet af en stigning i transmissionsomkostninger og vareforbrug på DKK 191 mio. til DKK 1.344 mio. i 2008, hvilket hovedsageligt skyldtes øgede programomkostninger pga. flere kunder og et større udbud af kanaler i tv-pakkerne.

Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)

EBITDA i YouSee steg med DKK 187 mio. eller 19,6 % til DKK 1.141 mio. i 2009. Udviklingen kan primært relateres til øget omsætning fra en større kundebase og en højere ARPU især for TV, men også for bredbånd. Dette blev delvist opvejet af en stigning i personaleomkostninger på DKK 36 mio. eller 7,7 % til DKK 503 mio. hovedsageligt pga. flere fuldtidsbeskæftigede medarbejdere og primært relateret til erhvervelsen af A+. Andre eksterne omkostninger forblev næsten uændret på DKK 429 mio. i 2009.

I 2008 steg YouSees EBITDA med DKK 140 mio. eller 17,2 % til DKK 954 mio. Udviklingen skyldtes hovedsageligt øget omsætning fra en større kundebase og en højere ARPU på tv- og bredbåndsområdet. I 2008 steg andre eksterne omkostninger med DKK 4 mio. eller 0,9 % til DKK 430 mio. og skyldtes primært mere installationsarbejde vedr. ændringer i kundernes tv-pakker, øgede omkostninger til leje af net samt udbedring af kabelfejl. YouSees personaleomkostninger steg med DKK 30 mio. eller 6,9 % til DKK 467 mio., der hovedsageligt skyldtes en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.

Udvalgte hoved- og nøgletal       Eksklusive særlige poster
YouSee    2009  2008  2007  Vækst i % Vækst i %
                2009 vs. 2008  2008 vs. 2007
                    
DKK mio.               
Omsætning    3.597  3.188  2.829   12,8  12,7
   YouSee Clear    2.433  2.211  1.912   10,0  15,6
   YouSee Plus    150  100  90   50,0  11,1
   Internettjenester    725  640  582   13,3  10,0
   Fastnettelefoni    72  54  47   33,3  14,9
   Øvrige    217  183  198   18,6  (7,6)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (1.525) (1.344) (1.153)  (13,5)  (16,6)
Bruttoavance    2.072  1.844  1.676   12,4  10,0
Andre eksterne omkostninger    (429) (430) (426)  0,2  (0,9)
Personaleomkostninger    (503) (467) (437)  (7,7)  (6,9)
Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv.    (2.457) (2.241) (2.016)  (9,6)  (11,2)
Andre indtægter og omkostninger     (85,7)  
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)    1.141  954  814   19,6  17,2
                    
Nøgletal                  
EBITDA-margin %  31,7  29,9  28,8    
                    
Kundebase (ultimo året) (1.000)               
TDC Tv-kunder    1.153  1.113  1.092   3,6  1,9
   heraf YouSee Plus    146  105  82   39,0  28,0
Internetkunder    393  323  309   21,7  4,5
Fastnetkunder    71  47  35   51,1  34,3
Mobilbredbåndkunder           
Samlet kundebase    1.619  1.483  1.436   9,2  3,3
                    
ARPU (årsgennemsnit) DKK / måned               
Internet, fastnet    167  168   n.a.  (0,6)  
Tv i alt    188  173   n.a.  8,7  
YouSee Clear    177  166   n.a.  6,6  
Ekstra ARPU, YouSee Plus    100  89   n.a.  12,4  
                    
Andre KPI'er                  
Homes passed (1.000) 1.401  1.333   n.a.  5,1  
Penetration % 81  84   n.a.    
                    
Antal fuldtidsbeskæftigede    1.265  1.174  1.110   7,8  5,8