Finansiel styring og markedsrisici

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed valuta samt investeringer i og finansiering af aktiviteter. TDC’s finansafdeling identificerer, overvåger og styrer disse risici gennem politikker og procedurer, der er godkendt af bestyrelsen. Der er fastsat maksimale grænseværdier for rente-, valutakurs- og kreditrisici. Sammen med markedsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser beregnes og overvåges disse risici dagligt (kreditrisici) eller to gange ugentligt (renterisici og valutakursrisici). Alle risikomål rapporteres ugentligt til TDC Koncernens finansdirektør.

Finansafdelingen er ansvarlig for de finanssystemer og metoder, der anvendes til at opgøre og estimere størrelsen af TDC’s finansielle risici. Endvidere gennemgår TDC’s revisorer regelmæssigt finansafdelingens procedurer og metoder for dermed at sikre overholdelse af bestemmelser samt interne retningslinjer og forretningsgange. Finansafdelingen anvender afledte finansielle instrumenter til at sikre rente- og valutakursrisici. Afledte finansielle instrumenter anvendes udelukkende til sikring og ikke til spekulative forretninger.

TDC’s generelle politikker og procedurer for den finansielle risikostyring er beskrevet i den finansielle strategi, der gennemgås årligt og revideres hvis nødvendigt. Den finansielle strategi godkendes af TDC’s bestyrelse.

TDC er eksponeret for rente- og valutakursrisici på grund af TDC's kapitalstruktur og finansiering. Finansieringen omfatter flere finansielle kontraktlige forpligtelser vedrørende udvalgte finansielle nøgletal, som TDC skal overholde. Selvom TDC ikke er juridisk forpligtet dertil, er det TDC’s mål løbende at kunne udbetale tilstrækkeligt udbytte, så NTCH kan opfylde sine gældsforpligtelser iht. de udstedte højrenteobligationer. TDC’s finansielle strategi blev revideret i december 2008 og definerer maksima for rente- og valuta-VaR samt maksima og minima for en række andre risikoparametre.

Refinansierings- og likviditetsrisici

For at mindske risici i forbindelse med refinansiering er løbetidsprofilen for låneporteføljen spredt over flere år. Frivillige førtidige indfrielser og tilbagekøb af gæld har reduceret gældsindfrielsespukler til et overkommeligt niveau. TDC har derfor ingen væsentlige gældsposter, der skal refinansieres i de kommende år. En revolverende kreditfacilitet på DKK 5,2 mia. med bindende tilsagn fra en bred skare af banker og likvide beholdninger genereret af forretningsaktiviteterne anses for tilstrækkelig til at håndtere kommende gældsindfrielse.

Alle frie midler er meget likvide, hvorfor TDC’s likviditetsrisiko er begrænset.

Renterisici 

TDC er primært eksponeret for renterisici i euroområdet, idet størstedelen af TDC’s rentebærende nettogæld er udstedt i eller er omlagt til EUR. Risiciene opstår ved udsving i markedsrenten, der påvirker markedsværdien af finansielle instrumenter og finansielle indtægter og omkostninger.

TDC har i 2009 overvåget og styret renterisikoen ved hjælp af en række parametre i overensstemmelse med TDC’s finansielle strategi. Parametrene beskytter hovedsageligt TDC’s overførte resultater og de finansielle kontraktlige forpligtelser, som TDC skal overholde iht. seniorlåneaftalen. Følgende parametre overvåges (for TDC og NTCH ApS samlet set):

  • rente-VaR for bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter) må ikke overstige DKK 2.500 mio.
  • rente-VaR for porteføljen af afledte finansielle instrumenter og værdipapirer må ikke overstige DKK 1.000 mio. (for TDC)
  • variabelt forrentede lån må ikke overstige 60 % af den samlede bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter)
  • varigheden af bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter) skal overstige 1½ år
  • varigheden af bankkonti, værdipapirer og bankindskud må ikke overstige ½ år
  • den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år, må ikke overstige 25% i de kommende fem år (TDC’s finansdirektør kan godkende et brud på 25 %-grænsen i op til 3 måneder hvor Finansafdelingen i denne periode aktivt skal handle eller udarbejde en handlingsplan, som skal godkendes af finansdirektøren, for hvordan rentetilpasningsrisikoen reduceres under 25 %).

Tabellen viser de rente-VaR, som TDC har overvåget.

Overvåget rente-VaR (ultimo)           DKK mio.
    Maxima / minima  4K 08  1K 09  2K 09  3K 09  4K 09  Interval 2009  Gennemsnit 2009  Gennemsnit 2008  Gennemsnit 2007
                                
Rente-VaR for bruttogæld  Maks. 2.500 749  791  737  950  920   732-995 861  1.067  1.388 
                                
Rente-VaR for porteføljen af afledte finansielle instrumenter og værdipapirer  Maks. 1.000 358  270  234  346  272   232-421 300  417  510 
                                
Andel af variabelt forrentede lån  Maks. 60% 39% 37% 49% 46% 43%  27%-49% 43% 38% 35%
                                
Varigheden af bruttogæld (år)  Min. 1,5 1,9  1,95  1,82  1,87  1,81   1,70-2,33 1,91  2,24  2,31 
                                
Varigheden af bankkonti, værdipapirer og bankindlån (år)  Maks. 0,5 0,02  0,02   0,00-0,03 0,01  0,01  0,01 
                                
Den maksimale andel af fast-forrentet bruttogæld der kan rentetilpasses inden for de kommende fem år  Maks. 25% 21% 28% 26% 25% 25%  22%-40% 28% 18% 22%

Valutakursrisici


TDC er hovedsageligt udsat for valutakursrisici fra EUR, CHF og SEK. Valutakursrisikoen fra TDC’s forretningsaktiviteter relaterer sig derfor primært til årets resultat genereret i udenlandske dattervirksomheder, eftersom både indtægter og omkostninger genereret i disse hovedsageligt er denomineret i lokale valutaer. Da eksponeringen er relativt ubetydelig, er den hidtil ikke blevet sikret. Valutakurseksponeringen i danske selskaber over for nettobeholdningen af tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser sikres på det tidspunkt, hvor den indregnes.

På grund af TDC’s kapitalstruktur er eksponeringen i relation til finansielle aktiviteter i EUR betydelig, idet 98 % af den nominelle bruttogæld (inklusive afledte finansielle instrumenter) er i EUR. TDC anser dog ikke positioner i EUR for at udgøre nogen betydelig valutakursrisiko som følge af Danmarks Nationalbanks fastkurspolitik mellem DKK og EUR.

Med undtagelse af Sunrise har TDC ikke sikret investeringer i udenlandske virksomheder. Men på grund af den betydelige eksponering forbundet med investeringen i Sunrise er minimum 50 % af investeringen blevet sikret siden primo 2009. Førhen var investeringen i Sunrise fuldt sikret.

TDC har i 2009 overvåget og styret valutakursrisikoen med en række parametre i overensstemmelse med TDC’s finansielle strategi. Parametrene beskytter hovedsageligt TDC’s overførte resultater og de finansielle kontraktlige forpligtelser, som TDC skal overholde iht. seniorlåneaftalen. Følgende parametre overvåges (for TDC):

  • valutakurs-VaR for kapitalandele og koncerninterne lån (begge inklusive relaterede sikringsinstrumenter) må ikke overstige DKK 2.000 mio.
  • valutakurs-VaR for bruttogæld, sikringsinstrumenter (ud over de, der anvendes til kapitalandele og koncerninterne lån), lån til associerede virksomheder, bankkonti, værdipapirer samt nettotilgodehavender må ikke overstige DKK 500 mio.

Nedenstående tabel viser de valutakurs-VaR, som TDC har overvåget.

Ud over de ovenfor nævnte parametre omfatter den finansielle strategi en række politikker for valutakurssikring, som bl.a. fastsætter, at investeringer i aktiviteter, der ligger uden for TDC’s kerneaktiviteter, som hovedregel skal sikres, at investeringer i kerneaktiviteter ikke skal sikres, samt at alle koncernens tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser skal sikres over for de lokale valutaer. Endvidere må valutakurs-VaR for EBITDA eller konsoliderede pengestrømme (som defineret i seniorlåneaftalen) ikke overstige 3 % af EBITDA eller konsoliderede pengestrømme.

Overvåget valuta-VaR (ultimo)           DKK mio.
    Maksima  4K 08  1K 09  2K 09  3K 09  4K 09  Interval 2009  Gennemsnit 2009  Gennemsnit 2008  Gennemsnit 2007
                                
Valutakurs-VaR for kapitalandele og koncerninterne lån 2.000  527  677  681  1.177  1.238   429-1.280 890  577  542 
                                
Valutakurs-VaR for den finansielle portefølje12 500  127  93  92  151  125   84-167 113  134  137 
  1. Bruttogæld, andre sikringsinstrumenter, lån til associerede virksomheder, bankkonti, værdipapirer samt nettobeholdningen af tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser.
  2. Gennemsnitstallene for 2007 og 2008 kan ikke sammenlignes med tallene for 2009. ­­­Før 2009 var porteføljen opdelt i en EUR-portefølje og en ikke-EUR-portefølje. Derfor er gennemsnitstallene for 2007 og 2008 summen af disse to porteføljer, uden at der er taget højde for nogen korrelationseffekt.

Kreditrisici

TDC er eksponeret for kreditrisici primært som leverandør af telekommunikationsløsninger i såvel Danmark som i udlandet og som modpart i finansielle kontrakter. Kreditrisikoen som leverandør af telekommunikationsløsninger håndteres af de enkelte forretningsenheder, hvorimod kreditrisikoen forbundet med finansielle kontrakter håndteres af TDC Koncernens finansafdeling. Kreditrisici i forbindelse med finansielle kontrakter håndteres gennem udarbejdede politikker og procedurer, der fastsætter maksimale grænser for hver modpart. Disse maksima, der er godkendt af bestyrelsen, er baseret på modpartens laveste kreditvurderinger hos enten Standard & Poor’s (S&P) eller Moody’s Investor Services (Moody’s). Hensigten med denne politik er at sprede modpartseksponering og reducere risikoeksponering til individuelle modparter. I tilfælde af, at en af TDC’s modparter misligholder sine forpligtelser, kan TDC’s påføres tab. Kreditrisici overvåges dagligt.

Kreditvurdering

TDC er kreditvurderet af tre internationale ratingbureauer – Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch Ratings.

TDC’s kreditvurderinger pr. 31. december 2009

Kreditvurdering Kort-fristet Lang-fristet Outlook
S&P B BB- Positivt
Moody’s - Ba2 Stabilt
Fitch B BB Positivt

 

I 2009 blev såvel TDC’s outlook og rating opgraderet.

Den 20. januar 2009 ændrede Fitch TDC’s outlook fra stabilt til positivt. Den 30. januar 2009 opgraderede Moody’s TDC’s kreditvurdering fra Ba3 til Ba2. Samtidig blev TDC’s seniorlån opgraderet til Ba1 fra Ba2 og kreditvurderingen af TDC’s Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) blev opgraderet til Ba3 fra B1. Opgraderingerne er et resultat af Moody’s opgradering af kreditvurderingen af Nordic Telephone Company Holding ApS (NTCH), som ejer 87,9 % af TDC, til Ba2 (stabilt outlook) fra Ba3 (positivt outlook). Kreditvurderingen af NTCH’s højrenteobligationer blev opgraderet til B1 fra B2.

Den 26. november 2009 opgraderede Fitch kreditvurderingen af TDC til BB (positivt outlook) fra BB- (positivt outlook). Samtidig blev kreditvurderingen af TDC’s EMTN-obligationer opgraderet til BB fra BB-, og højrenteobligationerne udstedt af TDC’s moderselskab NTCH blev også opgraderet fra B+ til BB-. Den 26. november 2009 opgraderede S&P TDC’s outlook fra stabilt til positivt ved meddelelsen om frasalget af Sunrise.

Aktier

TDC havde ved udgangen af 2009 udstedt 198.375.177 stk. aktier, hvoraf 283.821 stk. udgjorde egne aktier.


TDC har ikke nævneværdige aktieposter ud over aktiebesiddelser i dattervirksomheder og associerede virksomheder.

TDC’s pensionskasser

TDC’s pensionskasser investerer i mange forskellige værdipapirer (hovedsageligt obligationer og aktier) og fast ejendom. Afkastet på disse investeringer har indvirkning på TDC’s finansielle resultat og finansieringsbehov i forbindelse med koncernens pensionsordninger, da det påhviler TDC at indbetale det manglende beløb, såfremt solvenskravene, jf. Lov om tilsyn med firmapensionskasser ikke er opfyldt.

TDC overvåger løbende pensionskassernes investeringer og de dermed forbundne risici.

Finansiel stilling

Ved udgangen af 2009 udgjorde likvide beholdninger og rentebærende tilgodehavender tilsammen DKK 937 mio. sammenlignet med DKK 6.877 mio. ved udgangen af 2008, mens kortfristede rente­bærende gældsforpligtelser udgjorde DKK 3.787 mio. ved udgangen af 2009, og dermed udgjorde de likvide nettoaktiver DKK (2.850) mio. De tilsvarende kortfristede rentebærende gældsforpligtelser og likvide nettoaktiver udgjorde ved udgangen af 2008 henholdsvis DKK 4.713 mio. og DKK 2.164 mio.

Ved udgangen af 2009 udgjorde de langfristede rentebærende gældsforpligtelser DKK 30.611 mio. sammenlignet med DKK 37.037 mio. ved udgangen af 2008. Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 33.461 mio. ved udgangen af 2009, hvilket er et fald på DKK 1.412 mio. sammenlignet med ultimo 2008.

Ved udgangen af 2009 udgjorde TDC’s likvide behold­ninger, værdipapirer, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter DKK 4.261 mio., hvilket svarer til et fald på DKK 7.332 mio. sammenlignet med 2008.

Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK 34.873 mio. ved udgangen af 2008, hvilket var et fald på DKK 6.577 mio. sammenlignet med ultimo 2007. Ved udgangen af 2008 udgjorde TDC’s likvide behold­ninger, værdipapirer, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter DKK 11.593 mio., hvilket svarede til et fald på DKK 1.562 mio. sammenlignet med 2007.

Det er TDC’s opfattelse, at de likvide beholdninger, værdipapirer, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at opretholde den løbende drift, færdiggøre igangværende projekter, finansiere planlagte målsætninger og aktiviteter samt dække øvrige likviditetsbehov på såvel kort som lang sigt. Derudover er det TDC’s opfattelse, at selvom TDC ikke er juridisk forpligtet dertil, er de likvide beholdninger, værdipapirer, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter tilstrækkelige til at sikre tilstrækkelige finansielle ressourcer til, at TDC vil kunne udbetale tilstrækkeligt udbytte, så NTCH kan opfylde sine gældsforpligtelser iht. de udstedte højrenteobligationer.

Rentebærende nettogæld og likvide beholdninger i alt, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter     DKK mio.
TDC Koncernen 2009  2008  2007 
           
Likvide midler og rentebærende tilgodehavender 937  6.877  8.366 
Kortfristede rentebærende gældsforpligtelser (3.787) (4.713) (4.149)
Likvide nettoaktiver (2.850) 2.164  4.217 
Langfristede rentebærende gæld (30.611) (37.037) (45.667)
Rentebærende nettogæld (33.461) (34.873) (41.450)
           
Likvide midler og rentebærende tilgodehavender 937  6.877  8.366 
Uudnyttede garanterede kort- og langfristede kreditfaciliteter 3.324  4.716  4.789 
Likvide beholdninger i alt, rentebærende nettotilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter 4.261  11.593  13.155