Styring af operationelle risici

TDC har en central risikostyringsfunktion samt en sikkerhedsfunktion, der håndterer koncernens styring af operationelle risici. Endvidere har alle dattervirksomheder udpeget medarbejdere, der er ansvarlige for sikkerhed og forsikringsspørgsmål, og som samarbejder tæt med den centrale risikostyringsfunktion. Risikostyringsaktiviteterne styres hovedsageligt af en koncernforsikringspolitik, der er forankret i koncernens sikkerhedspolitik.

Målet med de centrale sikkerheds- og risikostyringsfunktioner er systematisk at identificere og reducere risici forbundet med TDC’s aktiver, aktiviteter og medarbejdere. Det er TDC’s generelle politik løbende at reducere risici og overdrage risici for katastrofer til forsikringsselskaber.

Som et led i risikostyringsstrategien gennemføres hvert år et omfattende risikobesigtigelsesprogram i tæt samarbejde med eksterne risikostyringskonsulenter. Forsikringsdækningen baseres på identificerede risikoscenarier samt forsikringsbetingelser fra danske og udenlandske forsikringsmarkeder.

TDC’s selvrisiko i koncernens forsikringsprogrammer er fastsat på basis af en risikovurdering for hvert enkelt område og den deraf afledte forsikringspræmies størrelse.

Løbetidsprofil for bruttogæld, nominel værdi (ultimo 2009)1
DKK mia.
FusionCharts.
  • EMTN
  • Seniorlåneaftalen

1 Nominel værdi af seniorlån og EMTN pr. 31. december 2009.