Udvalgte hoved- og nøgletal

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

 TDC Koncernen     Efter fusionen med NTC1     Før fusionen med NTC1
      2009  2008  2007     2006 2005
    DKK mio.                  
Resultatopgørelse                  
Omsætning    35.939  35.609  36.779     38.452  37.597 
Bruttoavance    25.790  25.176  25.573     26.654  26.027 
EBITDA    13.046  12.201  11.763     12.642  12.213 
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse    (6.319) (6.100) (7.446)    (6.270) (6.530)
Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster    6.727  6.101  4.317     6.372  5.683 
Særlige poster    (1.187) (3.070) 503     (312) (973)
Resultat af primær drift (EBIT)    5.540  3.031  4.820     6.060  4.710 
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder    76  200  266     449  334 
Finansielle poster    (1.882) (1.719) (2.401)    (2.668) (974)
Resultat før skat    3.734  1.512  2.685     3.841  4.070 
Skat af årets resultat    (987) (588) 326     (816) (830)
Årets resultat af fortsættende aktiviteter    2.747  924  3.011     3.025  3.240 
Årets resultat af ophørte aktiviteter2    (364) (367) 621     420  4.210 
Årets resultat    2.383  557  3.632     3.445  7.450 
Fordeles således:                     
   Aktionærer i moderselskabet    2.424  708  3.912     3.448  7.474 
   Minoritetsinteresser    (41) (151) (280)    (3) (24)
                       
Årets resultat eksklusive særlige poster                     
Resultat af primær drift (EBIT)    6.727  6.101  4.317     6.372  5.683 
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder    (1) 222  342     439  334 
Finansielle poster    (1.882) (1.719) (2.401)    (2.668) (974)
Resultat før skat    4.844  4.604  2.258     4.143  5.043 
Skat af årets resultat    (1.278) (867) 123     (1.083) (983)
                       
Årets resultat af fortsættende aktiviteter    3.566  3.737  2.381     3.060  4.060 
                       
Årets resultat af ophørte aktiviteter2    (264) (426) (683)    425  499 
Årets resultat    3.302  3.311  1.698     3.485  4.559 
                       
Balance  DKK mia.                  
Aktiver i alt     86,4  100,0  106,1     79,0  91,4
Rentebærende nettogæld     (33,5)  (34,9)  (41,5)     (55,2)  (16,5)
Egenkapital i alt     27,1  31,7  32,2     2,0  42,1
Gennemsnitlig antal cirkulerende aktier (mio.)     198,1  198,1  198,1     198,0  195,2
                       
Pengestrømsopgørelse  DKK mio.                  
Driftsaktiviteter    10.619  7.163  9.871     10.141  8.691 
Investeringsaktiviteter    (6.314) 600  7.886     (989) (1.226)
Finansieringsaktiviteter    (10.260) (9.342) (13.199)    (15.760) (4.229)
Pengestrømme i alt    (5.955) (1.579) 4.558     (6.608) 3.236 
                       
Frit cash flow fra driften  DKK mio.                  
Frit cash flow fra driften    8.797  7.132  7.283     6.848   n.a.
                       
Anlægsinvesteringer  DKK mia.                  
Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber     (5,0)  (4,7)  (4,8)     (5,1)  (5,4)
Nøgletal                     
Resultat pr. aktie (EPS)  DKK  12,2  3,6  19,7     17,4  38,3
Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster pr. aktie  DKK  18,0  18,9  12,0     15,4  20,7
Udbyttebetaling pr. aktie  DKK  39,3  3,6  3,5     223,9  12,5
EBITDA-margin (EBITDA/omsætning)  %  36,3  34,3  32,0     32,9  32,5
Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele/omsætning  %  13,8  13,2  13,2     13,2  14,5
Cash conversion  %  67,4  58,5  61,9     54,2  n.a.
Rentebærende nettogæld/EBITDA  #  2,6  2,9  3,5     4,4  1,3
EBITDA/renter  #  8,8  6,9  3,9     4,8  13,2
                       
Kundebase (ultimo året) 1.000                   
Fastnet    2.680  2.890  2.844     3.102  3.471 
Mobil    5.484  4.922  4.406     6.194  5.588 
Internet    1.946  1.825  1.791     1.754  1.769 
Andre netværks- og dataforbindelser    308  380  310     189  135 
Tv-kunder    1.249  1.140  1.105     1.062  1.030 
Samlet kundebase    11.667  11.157  10.456     12.301  11.993 
                       
Indenlandsk dual-play kombinationsløsninger    213            
Indenlandsk triple-play kombinationsløsninger    86            
                       
Antal fuldtidsbeskæftigede    12.827  13.246  15.975     17.466  18.688 
                       
DKK/USD valutakurs    5,1901 5,2849 5,0753    5,6614 6,3241
DKK/EUR valutakurs    7,4415 7,4506 7,4566    7,4560 7,4605
DKK/CHF valutakurs    5,0017 4,9793 4,4908    4,6400 4,7974
  1. Tallene for 2007-2009 afspejler fusionen mellem TDC og NTC med TDC som det fortsættende selskab, hvilket regnskabsmæssigt var gældende fra 1. januar 2009. For at kunne foretage en meningsfuld sammenligning, afspejler tallene for 2005 - 2006 ikke fusionen, da NTC ikke erhvervede TDC før den 1. februar 2006, og derfor ville tallene ikke omfatte TDC’s drift for et helt år i 2006 og 2005. Tallene for 2006 og 2005 for TDC ’før fusionen med NTC’ viser TDC’s drift for et helt år før fusionen, dvs. eksklusive administrationsomkostninger i NTC, og eksklusive indvirkningerne fra NTC's justeringer af den indregnede købsprisfordeling i forbindelse med erhvervelsen af TDC.
  2. Følgende virksomheder præsenteres som ophørte aktiviteter for perioden 2005-2009: Invitel (frasolgt i 2009), Talkline (frasolgt i 2007) og TDC Forlag (frasolgt i 2006). Andre frasalg indgår i de respektive regnskabslinjer i ejerskabsperioden.