Medarbejdere

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Oversigt

TDC lægger megen vægt på at uddanne medarbejderne og måler medarbejdertilfredsheden ved at gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, TDC Kompasset, hvert kvartal. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen involverer medarbejderne i en dialog med henblik på at identificere måder, hvorpå arbejdsmiljøet, arbejdsprocesser og målsætninger kan forbedres.

TDC har en række incitamentsprogrammer, der er beskrevet i regnskabet (jf. note 6 i koncernregnskabet).

TDC har gennemført en række fratrædelsesprogrammer i Danmark i de senere år. Som følge af disse programmer har TDC i 2009 reduceret arbejdsstyrken med ca. 800 medarbejdere i overensstemmelse med procedurer og betingelser aftalt med fagforeningerne.

Fagforbund

Næsten alle medarbejdere undtagen medarbejdere på cheflønsprogrammet er dækket af kollektive overenskomster.

TDC har kollektive overenskomster med Dansk Metal (DM), Lederforeningen i TDC (LTD), Akademikernes Centralorganisation (AC) og få andre fagforbund. I henhold til aftalen med LTD er der forbud mod strejke og andre faglige aktioner.


TDC har indgået kollektive borgfredsaftaler med Dansk Metals teleafdelinger, Lederforeningen i TDC, LTD og AC-organisationerne (samlet kaldet ”borgfredsaftalefagforeningerne”). I henhold til disse borgfredsaftaler forpligter TDC sig til at følge visse retningslinjer i forbindelse med reduktion af arbejdsstyrken herunder at uddanne overtallige medarbejdere, således at de i visse tilfælde har mulighed for at få et nyt job i TDC. Borgfredsaftalerne sikrer, at der skabes dialog mellem parterne inden for 24 timer i tilfælde af en forestående konflikt, så en sådan kan forhindres. Borgfredsaftalerne udløber ved udgangen af 2011, men kan dog opsiges af TDC eller af fagforbundene med tre måneders varsel, såfremt forudsætningerne for aftalerne ikke længere er til stede eller ændrer sig.

TDC har endvidere indgået kollektive aftaler med ”borgfredsaftalefagforeningerne” med hensyn til vilkårene og betingelserne for medarbejderes frivillige fratrædelse for at tilskynde hertil. Aftalerne kan opsiges af begge parter med to måneders varsel.

Pensionsordninger

TDC’s arbejdsstyrke består af (i) tidligere statstjenestemænd, der er omfattet af tilsagnspensionsordninger, (ii) medarbejdere med pensionsrettigheder i TDC-relaterede firmapensionskasser (tilsagnspensionsordninger) og (iii) medarbejdere, der er omfattet af almindelige pensionsordninger (forsikringsbaserede pensionsordninger).


Pensionsvilkårene for de af TDC’s medarbejdere, der er tidligere statstjenestemænd, svarer nogenlunde til de vilkår, der gælder for statstjenestemænd, som hører under statstjenestemandslovgivningen. Da de blev ansat i TDC i 1994, bevarede de retten til tjenestemandspension i overensstemmelse med loven om tjenestemandspension. De af TDC’s medarbejdere, som er tidligere statstjenestemænd, bevarede også retten til rådighedsløn, der er en særlig fratrædelsesgodtgørelse svarende til tre års løn, i tilfælde af stillingsnedlæggelse. Pensionen betales af staten i henhold til en aftale, der blev indgået med staten i 1994.

Pensionsvilkårene for medlemmer af TDC-relaterede firmapensionskasser svarer til de vilkår, der gælder under statstjenestemandsordningen. Et antal af disse medarbejdere har ved stillingsnedlæggelse ret til rådighedsløn, der svarer til tre års løn, eller ventepenge, der svarer til tre måneders fuld løn og 2/3 fuld løn i fire år og ni måneder.

Antallet af medarbejdere under de enkelte pensionsordninger i TDC pr. 31. december 2009 er vist i tabellen ovenfor1. Ultimo 2009 beskæftigede TDC 2.720 tidligere tjenestemænd.

         
Kontrakttype/ overenskomst Almindelig  pensionsordning Medlemmer af de TDC-relaterede firmapensions-kasser Tidligere statstjenestemænd I alt
              
AC 1.037  1.044 
Dansk Metal 3.222  1.829  267  5.318 
LTD 775  347  71  1.193 
Andre/ingen kollektiv aftale 279  290 
Andre/ingen kollektiv aftale    188     188 
I alt 5.313  2.378  342  8.033 

Andre aktiviteter

I Sunrise og TDC Nordic anvendes en blanding af kollektive og individuelle kontrakter. Alle lande har incitamentsprogrammer i form af bonusser og provisionsaftaler, der er tilpasse efter lokale standarder. Alle de internationale aktiviteter har pensionsordninger hovedsagelig i form af bidragsbaserede ordninger.

  1. Tallene dækker TDC A/S og YouSee A/S. Tallene angiver det samlede antal medarbejdere og ikke antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Følgende personalegrupper er medregnet: Fastansatte og midlertidigt ansatte undtagen medarbejdere på langtidsorlov, udstationerede medarbejdere, medarbejdere der er omfattet af en fratrædelsesordning, og medarbejdere som er udlånt til eksterne parter i forbindelse med outsourcing af opgaver eller frasalg af aktiviteter.