Andre risici

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Risiko for tab af vigtige immaterielle rettigheder

Nogle af TDC's immaterielle rettigheder, herunder vigtige varemærker og domænenavne, som er velkendte på telekommunikationsmarkederne, er altafgørende for TDC's forretning. En betydelig del af TDC's omsætning kommer fra produkter og tjenester, som markedsføres under varemærkerne TDC, Sunrise, YouSee, Telmore og Fullrate, og TDC er afhængig af en kombination af varemærkelovgivninger, ophavsret og databasebeskyttelse samt kontraktmæssige forhold for at kunne fastslå og beskytte sine immaterielle rettigheder. TDC's varemærker og domænenavne kan blive misbrugt, hvilket kan udøve væsentlig skade på TDC Koncernens forretning. 

TDC risikerer også, at en tredjepart påstår, at koncernen krænker immaterielle rettigheder f.eks. patentrettigheder. Derfor kan TDC muligvis ikke benytte immaterielle rettigheder, der er væsentlige for dens forretningsdrift. Alternativt kan en tredjepart påstå, at en af TDC's leverandører krænker den pågældende tredjeparts immaterielle rettigheder og kan anlægge sag for at forhindre den pågældende leverandør i at forsyne TDC med produkter eller tjenester, som er vigtige for TDC Koncernens forretning. 

TDC kan ikke være sikker på, at sagsanlæg etc. indledt for at beskytte koncernens immaterielle rettigheder vil falde positivt ud, eller at leverandørerne frifindes for at have krænket tredjeparternes immaterielle rettigheder. Selvom TDC ikke er bekendt med nogen vigtige krænkelser af immaterielle rettigheder, som har betydning for TDC’s forretning, kan ethvert søgsmål, uanset udfaldet, resultere i betydelige omkostninger og omlægning af ressourcer. Tredjeparts ulovlige brug af eller tabet af vigtige immaterielle rettigheder, såsom TDC's varemærker og domænenavne, kan have væsentlig negativ indvirkning på TDC's forretning, finansielle stilling og driftsresultat. Hvis TDC bliver forhindret i at benytte visse produkter og tjenester, eller tvinges til at betale en betydelig erstatning eller højere priser for vigtige produkter eller tjenester som følge af en tredjeparts succesfulde immaterielle rettighedskrav, kan det have indvirkning på TDC Koncernens forretning.

Risiko vedrørende tab af nøgleteknologi

TDC har licens til at udbyde mobiltjenester i Danmark og Schweiz. TDC har for eksempel UMTS-licenser til at levere 3G-tjenester i Danmark og Schweiz, tre GSM-licenser i Danmark (herunder licenser til henholdsvis DCS 1800, DC56 og GSM) og en GSM-licens i Schweiz. TDC’s danske og schweiziske UMTS-licenser udløber henholdsvis den 31. oktober 2021 og den 31. december 2016. TDC’s danske GSM-licenser udløber henholdsvis den 12. juni 2017, den 1. januar 2011 og den 1. marts 2012, og TDC’s schweiziske GSM-licens udløber den 31. december 2013. ITTS eller de schweiziske myndigheder kan trække de nuværende licenser tilbage, hvis TDC ikke kan opfylde licensbetingelserne, herunder opnå myndighedernes godkendelse ved ændring i ejerforhold (change of control). Efter udløbsdatoerne skal TDC genansøge om en ny dansk UMTS-licens og nye schweiziske GSM- og UMTS-licenser. En eventuel ansøgning om fornyelse af licenserne vil måske ikke blive godkendt. De tre danske GSM-licenser forlænges automatisk for perioder på 10 år, medmindre ITST beslutter det modsatte, hvilket skal ske senest et år inden den planlagte udløbsdato. I tilfælde af, at TDC ikke kan forny en licens eller opnå en ny licens på en teknologi, der er væsentlig for sit udbud af tjenester, f.eks. 2,6 GHz-licensen der forventes auktioneret i 2010, kan TDC blive tvunget til at ophøre med at bruge denne teknologi, og TDC Koncernens finansielle stilling og driftsresultat kan påvirkes væsentligt i negativ retning.

Påståede helbredsrisici forbundet med brug af mobiltelefoner og miljøbeskyttelseslovgivning

TDC er underlagt reguleringer og retningslinjer, som vedrører radiofrekvensstråling og andre former for ikke-ioniserende stråling. Der har været fremsat påstande om helbredsrisici, inklusive visse former for kræft, forbundet med sådan stråling fra mobiltelefoner og andre former for mobiltelekommunikationsudstyr. Europa Kommissionen har siden 1995 efterforsket disse påstande. Selv om resultaterne af undersøgelserne ikke har været fyldestgørende, kan TDC ikke garantere, at yderligere medicinsk forskning ikke vil påvise en forbindelse mellem radiofrekvensstråling fra mobiltelefoner og helbredsrisici. EU, de danske og de schweiziske myndigheder kunne udvide reguleringen af mobiltelefoner og basestationer som følge heraf. Især i Schweiz kan den offentlige bekymring for de påståede negative helbredsvirkninger relateret til elektromagnetisk stråling og strenge schweiziske regler om stråling resultere i forøgede omkostninger vedrørende GSM- og UMTS-net og derved bremse både fortsættelsen af TDC Koncernens 2G samt væksten af TDC Koncernens 3G-mobiltelefonivirksomhed.

Den faktiske eller opfattede risiko forbundet med teleudstyr, artikler i pressen eller retstvister om sådanne risici kan i væsentlig grad påvirke TDC's negativt ved at reducere koncernens kundebase, reducere forbrug og gennemsnitlig omsætning pr. kunde og øge regulatoriske byrder for TDC Koncernen eller medføre betydelige sagsomkostninger.

TDC er også underlagt mange forskellige love og reguleringer vedrørende arealudnyttelse og beskyttelse af miljøet, herunder love vedrørende opbevaring, håndtering og bortskaffelse af sundhedsfarlige materialer og oprensning af forurenede arealer. TDC kan pådrage sig betydelige omkostninger, herunder omkostninger til oprensning, bøder, sanktioner og krav fra tredjepart om beskadiget ejendom og personskader, som følge af overtrædelse af eller forpligtelser iht. sådanne love og reguleringer. TDC Koncernen mener dog, at koncernen i alt væsentlighed overholder sådanne love og reguleringer.