Danske forretningsaktiviteter

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Markedsrisici

Den danske telesektor er stærkt konkurrencepræget, og en række af de vigtigste markeder, hvor TDC er til stede, er enten tæt på at være mættede, f.eks. bredbånd og mobiltelefoni, eller endda aftagende, f.eks. fastnettelefoni. Desuden medfører regulering, at priserne fastfryses eller endda nedsættes på en række markeder, hvilket resulterer i faldende omsætning for områder såsom mobilterminering og international roaming.

På alle markeder, hvor TDC er til stede, afhænger TDC Koncerns fremtidige succes af koncernens evne til at opnå en så tilstrækkelig stor kundebase at der kan opnås rentabel drift. TDC skal fastholde eksisterende kunder og fortsat tiltrække nye kunder ved at tilbyde konkurrencedygtig kundeservice, produkter og tjenesteydelser, og dermed opnå øget kundeloyalitet og forbrug.

TDC forventer, at fremtidens fastnetmarked bliver domineret af udbydere, der kan tilbyde kombinationsløsninger med bredbånd, telefoni og tv i en pakke. TDC har således primo 2009 lanceret kombinationsløsningerne TDC HomeDuo og TDC HomeTrio. Sådanne kombinationsløsninger øger kompleksiteten som følge af den teknik, logistik og prisfastsættelse, der er forbundet med at smelte de tre løsninger sammen til et produkt.

Såfremt det ikke lykkes TDC løbende at mindske kundeafgangen, tilbyde attraktive kombinationsløsninger, tilpasse sig eller føre an i den teknologiske udvikling eller yde konkurrencedygtig kundeservice, kan TDC Koncernens markedsandele, forretning, finansielle position og driftsresultat forringes.

Konkurrenter

TDC oplever betydelig konkurrence fra såvel etablerede som nyere konkurrenter, mobiltjenesteudbydere og DTT-udbyderen. TDC skal matche sine konkurrenters produktsortiment, tjenesteydelser, akkvisitionsomkostninger og priser for ikke at miste markedsandele. Hvis TDC tvinges til at sænke sine priser for at matche konkurrenternes, og hvis omkostningsbesparelsestiltag ikke implementeres hurtigt nok og med den nødvendige virkning, kan TDC Koncernen opleve faldende profitmargin og indtjening.

Telefoni

Kundebasen for traditionel fastnettelefoni er faldende, fordi mange kunder skifter til mobil- og VoIP-telefoni, da priserne for mobiltelefoni falder, og bredbåndsudbydere tilbyder VoIP til lavere priser sammenlignet med traditionel fastnettelefoni. Endelig forventes der på fastnetområdet vedvarende konkurrence f.eks. fra IP-VPN til erhvervskunder, antenneforeninger, boligforeninger og fra elselskaber, der benytter deres infrastruktur til at levere telefoni og bredbånd. Der er således en risiko for, at TDC kan miste fastnetkunder hurtigere end forventet. Sammenlignet med det traditionelle fastnetmarked har TDC mindre markedsandele på både mobiltelefonimarkedet og VoIP-markedet, hvilket medfører at migrering kan forringe TDC's indtjening. Selvom det lykkes TDC at sikre sig alle skift fra traditionel telefoni til substitutionsprodukter, kan TDC's samlede fastnettelefoniforretning stadig opleve faldende overskud, eftersom overskudsgraderne for substitutionsprodukter generelt er lavere end for traditionel telefoni. F.eks. er TDC's eget prisniveau for VoIP også lavere end for traditionel fastnettelefoni.

TDC's mobiltelefoniforretning oplever også fortsat faldende markedspriser på mobiltelefoni. Manglende evne til at lede eller tilpasse sig ændringer på mobilområdet, holde trit med ny mobilteknologi eller konkurrere med eller anvende nye forretningsmodeller kan også væsentligt forringe TDC Koncernens mobiltelefoniforretning.

Bredbånd og data

Der var minimal vækst på det danske marked for fastnetbredbånd i 2009, og markedet er tæt på at være mættet. Samtidig er konkurrencen blandt eksisterende og nye konkurrenter skærpet, hvilket har medført højere båndbredde til uændrede eller endda lavere priser samt mere konkurrence på supplerende tjenester til bredbåndsforbindelsen. Markedet for mobilbredbånd vokser derimod stærkt, og det synes for nogle kunder at være et bæredygtigt alternativ til fastnetbredbånd, da priserne er faldet, og båndbredde samt dækning er steget.

For at fastholde kunderne skal TDC, som den største aktør på markedet for fastnetbredbånd, være på forkant med og tilpasse sig den teknologiske udvikling og produktudviklingen, herunder markedets krav om stadig stigende hastigheder på xDSL, supplerende tjenester og kombinationsløsninger indeholdende mobiltelefoni, fastnetbredbånd, telefoni og tv. På markedet for mobilbredbånd er TDC's markedsandel stigende, men virksomhedens succes vil afhænge af koncernens evne til at øge sin markedsandel for mobilbredbånd yderligere i takt med at det samlede marked vokser. For at lykkes med dette skal TDC tilpasse sig markedets efterspørgsel efter højere båndbredder, øget dækning og attraktiv prissætning. Hvis det ikke lykkes TDC at øge sin markedsandel for mobilbredbånd, vil et muligt skift fra fastnetbredbånd til mobilbredbånd også forringe TDC Koncernens forretning, finansielle position, driftsresultater og pengestrømme.

På markedet for udleje af faste kredsløb forventes vedvarende konkurrence fra substitutionsprodukter, herunder IP-baserede transmissionsprodukter og optiske fiberløsninger. Priserne på disse produkter er ofte lavere end leje af faste kredsløb, og visse kundesegmenter vil eventuelt anse produktkvaliteten for tilstrækkelig god til at udgøre et acceptabelt alternativ til traditionelle løsninger for leje af faste kredsløb. Dette kan enten medføre øget pres på TDC Koncernens priser for udleje af faste kredsløb eller en reduceret kundebase.

TV

YouSees kabel-tv-forretning, der er en dattervirksomhed af TDC, og det IP-baserede TDC TV forventer skærpet konkurrence fra bl.a. elselskaberne og DTT. Konkurrence styres af priser, bekvemmelighed og udbuddet af kanaler. Boxer, der er gatekeeper for DTT i Danmark, tilbyder fire standardpakker med flere tillægspakker og kanaler. Udbuddet af flere kanaler i det alment tilgængelige terrestriske net samt udbuddet af tv i elselskabernes udrulning af FTTH vil ligeledes skærpe konkurrencen, hvilket kan forringe TDC overskudsgrader for tv. På lang sigt kan øget konkurrence på det danske kabel-tv-marked også komme fra internetbaserede indholdsleverandører, f.eks. medie- og kommunikationsselskaber. Hvis TDC ikke kan imødegå disse udfordringer, kan det væsentligt forringe TDC Koncernens markedsandel på det danske tv-distributionsmarked.

Online

Online udgør en stadig større kanal for salg af teleprodukter og tjenesteydelser. Online-portalen er en mulighed for at reducere salgsomkostninger og stimulere salg til kunderne. TDC udfordres af konkurrenter, der muligvis hurtigere kan udvikle vellykkede online-portaler. Hvis TDC ikke kan videreudvikle online-salgskanalen, undersøge det potentielle marked samt udvikle en effektiv online-procedure, kan det have en negativ indvirkning på TDC Koncernens omsætning og omkostninger.

Indholdstjenester

Den teknologiske udvikling gør det i stigende grad muligt for kunderne at anvende indholdstjenester, når de ønsker det, og hvor de ønsker det, hvilket bidrager til øget efterspørgsel efter indholdstjenester. Fremtidig vækst på området forventes at blive drevet af kvantitativt og kvalitativt stigende udbud fra indholdsleverandører. TDC Koncernens kabel-tv-forretning, YouSee, har givet koncernen betydelig erfaring med og adgang til indholdsmarkedet og indholdsdistributionsprodukter. TDC's fremtidige succes inden for indholdstjenester vil afhænge af koncernens evne til at tilbyde attraktive tv-kanaler, populær musik og spil, samt evnen til at tilpasse sig og være på forkant med den teknologiske udvikling vedrørende indholdsdistribution. Hvis TDC Koncernen ikke kan levere indholdstjenester eller tilpasse sig den teknologiske udvikling, kan det have en negativ indvirkning på salget af de af koncernens produkter og tjenester, der er kombineret med indholdselementer, som f.eks. kabel-tv, bredbånd og mobiltelefoni.

Økonomisk afmatning

Den negative vækst i Danmark og den nuværende krise på de globale finansmarkeder kan have en indvirkning både for de privatkunde- og erhvervskundemarkeder, hvor TDC er til stede. På markederne for erhvervskunder kan potentielle kunder blive udsat for faldende investeringer, lavere overskud, omstrukturering og konsolidering, hvilket kan medføre en gennemgang af teleomkostninger, ligesom der kan opstå flere konkurser og betalingsstandsninger og således bl.a. medføre faldende omsætning for TDC's integratorforretning og muligvis øget kundeafgang på alle forretningsområder. Markederne for privatkunder er ramt af øget arbejdsløshed, lavere disponible indkomster og et betydeligt faldende forbrug, hvilket kan resultere i større fokus på basale og billige teletjenester. Konsekvensen heraf kan være færre mobilbredbåndskunder end forventet, mindre gennemsnitligt forbrug for både mobilbredbånd og fastnetbredbånd samt muligvis også større kundeafgang på telemarkedet for privatkunder. Den økonomiske afmatning kan også medføre tab på debitorer. Disse faktorer kan have en negativ indvirkning på TDC Koncernens forretning, finansielle position og driftsresultater i de danske, nordiske og udenlandske forretninger.

Operationelle risici

IT, teknologi og telenet

TDC har for nylig fuldendt planen for den endelige it-arkitektur, der forventes at gøre det muligt for TDC at reducere omkostningerne og samtidigt øge kundetilfredsheden via reducerede leveringstider og forbedret forbrugerindsigt. I løbet af den igangværende opgraderingsproces kan TDC opdage områder, der ikke er omfattet af planen, hvilket kan medføre yderligere investeringer, hvortil TDC Koncernen ikke kan være sikker på at have den fornødne likviditet i fremtiden. Dette kan også have en negativ indvirkning på koncernens forretning og driftsresultater.

TDC har moderne telenet, og teknologier såsom 3G, FTTH og ethernet er under etablering, hvilket gør det muligt for koncernen at udbyde nye produkter som f.eks. VoIP, mobilbredbånd og TVoIP. Den teknologiske udvikling og produktudvikling vil fortsætte med stor hastighed, og det er nødvendigt, at TDC reagerer på disse ændringer og udvikler og anvender nye og forbedrede produkter og tjenester hurtigt nok til at fastholde sin markedsposition. Såfremt teknologien udvikler sig hurtigere, end TDC forudser, kan det kræve større anlægsinvesteringer tidligere end forventet, og TDC har ikke nødvendigvis de tilstrækkelige ressourcer hertil. Det vil påvirke TDC's forretning negativt, idet koncernen risikerer at miste markedsandele og kunder, og substituerende teknologier introduceret af konkurrenter kan resultere i lavere overskudsgrader. Endvidere kan nye teknologier blive fremherskende og derved gøre de nuværende systemer forældede. Selv med udvikling af et vellykket produktsortiment er der også en risiko for, at TDC Koncernen ikke får kommerciel succes og ikke når ud til så mange kunder som forventet.

Udstyr og netværkssystemer er sårbare på mange områder. TDC's udstyr og netværk har tidligere været ramt af oversvømmelser og storme, og der er truffet foranstaltninger til at forbedre situationen med forebyggende vedligeholdelse. Hvis skader på net og installationer øges, vil TDC's omkostninger stige, og endvidere vil koncernens omdømme som en pålidelig teleudbyder muligvis forringes. TDC's netværk og tjenester kan også komme ud for skade eller afbrydelser som følge af utallige andre hændelser, så som for eksempel brand, andre naturkatastrofer, strømafbrydelser og udstyrs- eller systemfejl (større forstyrrelser). TDC's udstyr og netværk kan endvidere komme ud for terrorangreb og andre hændelser, der kan forårsage nedbrud af TDC Koncernens tjenester.

En større forstyrrelse kan ramme TDC's infrastruktur eller en tredjeparts systemer og følgelig resultere i netværks- eller systemfejl i TDC's eller de af tredjeparten ejede lokale net og langdistancenet, som TDC er afhængig af for at få leveret samtrafik og roamingtjenester til sine abonnenter. Det kan påvirke kvaliteten af TDC's tjenester eller forårsage midlertidige systemafbrydelser, som kan resultere i kundeutilfredshed, bøder og reduceret omsætning. Netværks- eller systemfejl kan også skade TDC's omdømme eller forringe koncernens evne til at tiltrække nye kunder, hvilket kan have en væsentlig negativ indflydelse på TDC's forretning, finansielle position og driftsresultat. TDC's planer for fortsættelse af driften i tilfælde af forstyrrelser, netsikkerhedspolitik eller TDC Koncernens overvågningsaktiviteter kan måske ikke formindske påvirkningen af eller forhindre en forstyrrelse.

TDC's forretning afhænger af særligt avancerede kritiske systemer, inklusive centraler, switches, andre vigtige netværkspunkter og TDC's fakturerings- og kundeservicesystem. Det hardware, som understøtter disse systemer, har til huse relativt få steder, og hvis der skulle opstå en skade på en af lokationerne, eller hvis systemerne udvikler andre problemer, kan det have en betydelig negativ virkning på TDC Koncernens forretning.

Baseret på risikoanalyser har TDC besluttet ikke at forsikre en stor del af koncernens net (kabler i undergrunden, luften eller havet). Tab i denne del af TDC's net som følge af utallige hændelser, herunder brand, oversvømmelse, strømafbrydelser og udstyrs- eller systemfejl samt terrorangreb, er ikke dækket af en forsikring, og TDC Koncernen har muligvis ikke kapital til at foretage de nødvendige reparationer eller udskiftninger. 

Da telesektoren i stigende grad har bevæget sig mod digitaliserede, automatiserede og online-baserede løsninger, risikerer TDC også i stadig større grad at blive ramt af hacking, piratkopiering og nedbrud af it-systemer. Uforudsete it-problemer, systemnedbrud, virusangreb eller hacking kan påvirke kvaliteten af TDC's tjenester og forårsage driftsforstyrrelser, som kan forårsage reduceret omsætning og skade af TDC Koncernens omdømme.

Risiko for ophør af relationer med leverandører

TDC har i de seneste år outsourcet store dele af driften og udviklingen af sine it-aktiviteter til CSC (Computer Sciences Corporation), samt drift og udvikling af mobilnettet til Ericsson Danmark A/S. Det har eksponeret TDC for yderligere driftsrisici, da koncernen er afhængig af disse og andre leverandører til vedligeholdelse og opgradering af hardware, software og netværk. Ethvert ophør af disse leveringsaftaler eller misligholdelse af aftalerne fra TDC's leverandørers side kan føre til risiko for forsinkelser på opgraderinger og nye produkter og features fra leverandører. Disse risici kan muligvis forværres i tilfælde af finansiel ustabilitet fra leverandørernes side, eller hvis leverandører flytter dele af deres forretninger til udlandet (offshoring). Sådanne handlinger vil kunne få indflydelse på TDC Koncernens produktudviklingsprogrammer og udbud af eksisterende produkter samt forringe kvaliteten af supporttjenesterne.

Leverandørsvigt, som kan forsinke eller forhindre TDC i at forsyne sine kunder med produkter og tjenester, kan gøre væsentlig skade på TDC's omsætning, og i sådanne tilfælde vil TDC muligvis ikke kunne inddrive penge, som er betalt til disse leverandører for deres produkter og tjenester, eller opnå eventuel erstatning. TDC's interne processer afhænger også af it-systemer, og manglende udvikling kan forringe TDC Koncernens konkurrenceevne og således medføre tab af markedsandele.

Selvom de fleste af TDC's leverandører af udstyr og software kan erstattes, kan et leverandørskift betyde vanskeligheder eller forsinkelser på ydelse af support og vedligeholdelse, nye produkter og opgraderinger samt driftstjenester, hvilket kan skade TDC's finansielle position og driftsresultater. Derudover kan ophør af sådanne aftaler føre til tab af forretning med visse supplerende serviceudbydere, som TDC muligvis ikke vil være i stand til at opretholde via andre uafhængige aftaler. Derudover kan en prisstigning fra leverandørernes side presse overskudsgraden, hvilket kan have en negativ indvirkning på TDC Koncernens forretning, finansielle position og driftsresultater.

Risici vedrørende distributører

TDC er afhængig af et lille antal distributører, detailhandlere og salgsagenter til at distribuere eller sælge TDC's mobil- og bredbåndsprodukter og andre tjenester til slutbrugerne. Der er risiko for, at TDC's distributører kan ophøre med at distribuere koncernens produkter til slutbrugerne og eventuelt i stedet indgå yderligere distributionsaftaler med TDC's konkurrenter. Det kan blive svært at finde nye distributører, som kan nå op på samme afsætningsniveau. I forvejen har TDC's distributører distributionsaftaler med koncernens konkurrenter, hvilket kan have en negativ indvirkning på bruttotilgangen af kunder og således TDC's markedsandel. Hvis det ikke lykkes TDC at opretholde sine hoveddistributionsforhold, eller distributionspartnerne ikke formår at fremskaffe tilstrækkeligt med kunder, kan det have en væsentlig negativ indvirkning på TDC Koncernens finansielle position og driftsresultater.

Risiko for manglende forrentning af UMTS- og fiberinvesteringer

TDC's UMTS-baserede 3G-tjenester i Danmark har krævet betydelige investeringer i UMTS-tjenester, -licenser og –net. Der vil måske ikke udvikles et profitabelt marked for mobildatatjenester, hvilket vil begrænse TDC's forrentning af investeringerne i UMTS-tjenester, UMTS-licenser og UMTS-net, hvilket også kan forringe TDC's driftsresultater. UMTS-nettet vil tilmed kræve yderligere investeringer, som TDC Koncernen måske ikke vil have ressourcerne til at foretage.

TDC's fibernetstrategi har krævet betydelige investeringer i netværk, herunder erhvervelsen for nylig af DONG Energys fibernet. Der er en risiko for, at investeringerne ikke kan forrentes, såfremt efterspørgslen efter fiber ikke udvikler sig efter TDC Koncernens forventninger.

 

Risici vedrørende model for deling af indtægter med DONG Energy

Som en del af salgsaftalen mellem DONG Energy og TDC vedrørende erhvervelsen af DONG Energys fibernet vil DONG Energy modtage en del af de fremtidige fiberindtægter oparbejdet af TDC. Selvom der er enighed om modellen for indtægtsdeling, er der en risiko for, at en sådan model vil resultere i uenighed mellem DONG Energy og TDC, da aftalen, der er meget omfattende, løber frem til 2023. Hvis der gøres indsigelser mod aftalen om indtægtsdeling, kan TDC Koncernen være tvunget til før aftalens udløb at afregne med DONG Energy til en højere pris end forventet.

Risiko for manglende evne til at styre andre omkostninger

Da TDC's rentabilitet presses af generelt faldende markedspriser og mættede markeder, er TDC Koncernen nødt til fortsat at reducere omkostningerne og øge effektiviteten for at kunne opretholde og forbedre rentabiliteten. 

Som en del af disse omkostningsbesparende foranstaltninger vil TDC i de kommende år således strømline arbejdsstyrken. Mange af TDC's ansatte i Danmark har imidlertid tjenestemandspensionsrettigheder, og nogle har krav på en særlig fratrædelsesgodtgørelse. Enhver reduktion af arbejdsstyrken medfører derfor betydelige fratrædelsesomkostninger, som påvirker TDC's indtjening. Selvom der ifølge dansk lovgivning ikke bliver pålagt betydelige begrænsninger i forbindelse med arbejdsnedskæringer, og TDC's fagforeninger ikke har nogen ret til under dansk lovgivning at nedlægge veto mod nedskæringer i arbejdsstyrken, kan nedskæringer føre til strejker, arbejdsnedlæggelse eller andre faglige aktioner. TDC har derfor indgået aftaler med teleafdelingerne i Dansk Metal, Lederforeningen i TDC (LTD) og Akademikernes Centralorganisation (AC) for at undgå uro. I disse aftaler, der udløber ved udgangen af 2011, har TDC Koncernen accepteret at følge visse proceduremæssige retningslinjer i forbindelse med nedskæringer i arbejdsstyrken.  

Endvidere kan omkostningerne blive omfattende til de licenser, der er nødvendige for at drive TDC's eksisterende netværk og teknologi, herunder UMTS og hvad end TDC måtte udvikle fremover, samt omkostningerne og lejeudgifterne forbundet med anvendelsen. Omfanget af og timingen for TDC's fremtidige kapitalbehov kan afvige væsentligt fra nuværende beregninger som følge af diverse faktorer, hvoraf mange ligger uden for koncernens kontrol. Det er uvist, om der kan skabes tilstrækkelige pengestrømme fremover til at imødekomme TDC Koncernens behov for anlægsinvesteringer, fastholde driften eller imødekomme øvrige kapitalbehov.

Risiko for tab af nøglepersoner

Da TDC's forretning udvikler sig i et stærkt konkurrencepræget marked, vil vejen til fremtidig succes afhænge af koncernens fortsatte evne til at tiltrække og fastholde en kvalificeret og højt uddannet ledelse og nøgle medarbejdere. Det er dog ikke sikkert, at TDC Koncernen kan fastholde og rekruttere sådanne medarbejdere.

Risici vedrørende tredjeparter

TDC's leverandørsamarbejdsaftaler og –kontrakter indeholder change of control-bestemmelser, som kan have en negativ indvirkning på TDC Koncernens konkurrenceevne og rentabilitet, såfremt de påberåbes af tredjepart. 

TDC's mobil- og fastnetteletjenester af høj kvalitet uden for Danmark afhænger af samtrafik med andre mobil- og fastnetoperatørers telenet og -tjenester, især større konkurrenter, som TDC ikke har nogen direkte kontrol over. Uden for Danmark er TDC også afhængig af tredjepartsoperatører for at kunne levere internationale roamingtjenester til mobil- og bredbåndskunderne.

TDC har samtrafik- og roamingaftaler med andre operatører, men har ingen direkte kontrol over kvaliteten af deres net og de samtrafik- og roamingtjenester, de leverer. Vanskeligheder eller forsinkelser i samtrafikken med andre net og tjenester eller upålidelige samtrafiktjenester kan føre til tab af kunder eller nedgang i trafikken, hvilket vil kunne reducere TDC Koncernens omsætning og have en væsentlig negativ indvirkning på TDC Koncernens finansielle position og driftsresultater.

Regulatoriske risici

Den danske teleregulering kræver, at TDC leverer en bred vifte af produkter til detail- og engrosmarkederne, og underlægger TDC prisregulering og andre myndighedskrav. Generelt har prisreguleringen skabt gunstige betingelser for TDC’s konkurrenter i Danmark og således forringet TDC’s konkurrenceevne.

EU's rammelovgivning

En række EU direktiver, der er implementeret i dansk lovgivning, specificerer et antal delmarkeder for fastnettelefoni, mobiltelefoni, udleje af faste kredsløb, adgang til ULL, bredbånd og tv- og radiotransmission, for hvilke IT- og Telestyrelsen (ITST) skal foretage markedsanalyser. ITST kan på basis af disse markedsanalyser udpege en dominerende teleoperatør med en stærk markedsposition (SMP) på hvert af disse delmarkeder. Såfremt der identificeres konkurrencemangler på et delmarked, hvor en operatør er blevet udpeget som havende en stærk markedsposition, kan ITST over for den pågældende operatør pålægge forpligtelser om at fremme konkurrencen. På engrosmarkedet kan sådanne tiltag omfatte, at man skal imødekomme enhver rimelig anmodning om samtrafik, ligebehandling, standardtilbud, gennemsigtighed, regnskabsmæssig opdeling, anvendelse af krav om omkostningsdokumentation samt metoder til priskontrol.  

Oprindeligt anbefalede EU Kommissionen 18 delmarkeder. ITST har udsendt endelige afgørelser på alle delmarkeder. ITST har i 2008 indledt en ny runde af markedsanalyser ud fra en ny anbefaling fra EU Kommissionen, som har reduceret antallet af delmarkeder til syv. ITST har indtil videre udsendt en endelig afgørelse for de nye delmarkeder. Den gældende regulering fastholdes, indtil der er truffet nye afgørelser. 

EU’s rammelovgivning gennemgås i øjeblikket, og det kan medføre at nye forpligtelser implementeres i dansk lovgivning.

SMP-status

TDC er af ITST udpeget som havende en stærk markedsposition (SMP) på 11 af de oprindeligt 18 specificerede delmarkeder i Danmark. TDC er af ITST i den eneste afgørelse hidtil for de nye delmarkeder også udpeget som havende en stærk markedsposition på det nye delmarked, engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (herunder delt og fuld adgang til rå kobber) på en bestemt lokation, hvilket erstatter ITST’s afgørelse for det tilsvarende delmarked i de første 18 delmarkeder. 

Som følge heraf er TDC underlagt regulatoriske byrder, som sammenfattes nedenfor. ITST kan på basis af de foretagne analyser af de nye markeder pålægge TDC yderligere regulatoriske krav som følge af TDC’s nuværende SMP-status eller udpege TDC til at have SMP på yderligere markeder.

Detailmarkeder

Som følge af TDC’s SMP-status skal størstedelen af dets detailtilbud vedrørende udleje af faste kredsløb overholde en regel om omkostningsdokumentation af priser. TDC skal derfor årligt justere priserne på udleje af faste kredsløb for at sikre, at de modsvarer de tilsvarende omkostninger. TDC er også udpeget til at have SMP-status på fire detail-delmarkeder for fastnetabonnementer og –telefoni uden at være underlagt regulatoriske krav.

Engrosmarkeder

På de engrosmarkeder, hvor TDC har SMP-status, er de fleste af TDC's priser underlagt regulering. ITST fastsætter TDC’s priser for koblet samtrafik, samtrafikkapacitet, delt adgang og ULL såvel som samhusning efter en LRAIC-model. Priserne for bitstrømsadgang (BSA) og delkredsløb af rå kobber er også beregnet i overensstemmelse med LRAIC-modellen. ITST beregner disse priser en gang årligt i overensstemmelse med LRAIC-modellen. LRAIC-modellen er justeret i 2009 og er nu baseret på et hypotetisk net, der udelukkende er IP-baseret. Dette har medført betydelige nedsættelser af de LRAIC-regulerede priser med virkning fra 1. januar 2010.

På markedet for terminering af mobilopkald har ITST besluttet, at TDC, Telia, Sonofon, Barablu og Hi3G har SMP-status og er derfor underlagt prisregulering. TDC’s, Telias, Sonofons og Hi3G’s mobiltermineringspriser er fastsat på baggrund af en LRAIC-model for mobiltelefoni, hvorimod Barablus mobiltermineringspriser fastsættes iht. en bedste praksis-analyse. Sammenlignet med de allerede regulerede priser har denne regulering resulteret i yderligere prisfald, hvilket vil forringe TDC Koncernens forretning og driftsresultater.

EU Kommissionen er pt. i gang med at udarbejde en anbefaling om en fundamental ændring af LRIC-prisreguleringsmetoden for såvel fastnet- som mobiltelefoni til avoidable cost-metoden, hvilket kan medføre betydelige nedsættelser af engrospriser og dermed forringe TDC's indtjening og øge TDC Koncernens konkurrenters konkurrenceevne.

ITST’s beslutning i 2006 vedrørende delmarkedet for bredbåndsadgang kræver, at TDC skal tilbyde bredbåndsløsninger (BSA) på engrosmarkedet uden tvungent fastnetabonnement, hvilket forbedrede TDC’s konkurrenters muligheder for at tilbyde bredbåndsløsninger kombineret med VoIP. ITST udsendte en revideret markedsanalyse og afgørelse for delmarkedet for bredbåndsadgang den 22. december 2009. I henhold til den reviderede beslutning er bredbånd via kabel-tv-nettet, der leveres af TDC’s dattervirksomhed YouSee, nu også omfattet af markedsdefinitionen, og TDC skal udbyde engros-BSA til bredbånd via kabel-tv-nettet. Kravet træder i kraft, når der er udviklet en LRAIC-model for engros-BSA via kabel-tv-nettet, og en konkurrent formelt har anmodet om BSA via kabel-tv-nettet. Når kravet er trådt i kraft, har TDC seks måneder til at implementere og begynde at tilbyde BSA via kabel-tv-nettet til priser fastlagt iht. LRAIC-modellen. Det ventes, at kravet, når det træder i kraft, forventeligt ultimo 2011, vil have en negativ indvirkning på TDC Koncernens indtjening og vil øge TDC’s konkurrenters konkurrenceevne. TDC har anket afgørelsen til Teleklagenævnet vedrørende påkravet om at tilbyde engros-BSA til bredbånd via kabel-tv-net, der ikke ejes af TDC, men hvor TDC leverer tv og bredbåndstjenester til ejeren af nettet og husstande tilsluttet nettet. Det er TDC’s opfattelse, at TDC ikke er påkrævet at tilbyde engros-BSA til bredbånd via kabel-tv-net, der ikke ejes af TDC, medmindre dette er udtrykkeligt fastlagt i en aftale mellem ejeren af nettet og TDC, men afgørelsen er uklar vedrørende disse påkrav.

EU’s direktiv vedrørende forsyningspligt (USO-direktivet)

I overensstemmelse med EU's forsyningspligtdirektiv og de danske regler om forsyningspligt, som har til formål at sikre, at alle slutbrugere har adgang til visse basale telekommunikationsydelser uanset deres geografiske placering og til en overkommelig pris, er TDC udpeget til at være det forsyningspligtige selskab (USP) i Danmark. Tidligere fastsatte ITST de priser, TDC kunne opkræve hos de danske kunder, der anvender traditionel fastnettelefonitjenester (USO-kunder), men disse prisbegrænsninger ophævedes i slutningen af 2005. ITST kan dog beslutte at genindføre en prisbegrænsning på TDC's USO-produkter og ydelser, hvilket kan væsentligt forringe TDC Koncernens overskudsgrader.

EU’s forordning vedrørende internationale roamingafgifter

EU har indført en ny ordning, der sænker priserne på international roaming for både detail- og engrosmarkederne for tale og SMS samt markederne for engrosdata, hvilket kan have en negativ indvirkning på TDC Koncernens omsætning og indtjening.

Antiterrorforanstaltninger

Som led i anti-terrorforanstaltningsplanen udsendt i 2005 har Folketinget vedtaget en lov, som pålægger teleoperatører at sørge for aflytningsudstyr uden kompensation for investeringerne. Hvis der stilles yderligere krav, kan det medføre øgede driftsomkostninger for TDC Koncernen og skade Koncernens overskudsgrader.