Finansielle og skattemæssige risici

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Valutakursrisici

TDC Koncernen står over for valutakursrisici, som stammer fra omsætning fra Schweiz, Sverige og Norge, hvor TDC har forretningsaktiviteter og udarbejder årsregnskaber i andre valutaer end danske kroner og euro. Kursfald på disse valutaer over for den danske krone vil have en negativ indvirkning på værdien af TDC Koncernens investeringer i de pågældende forretninger og det overskud, koncernen opnår derfra.

Risici vedrørende lånefaciliteter

En del af TDC's gæld er variabelt forrentet, derfor vil rentestigninger øge betalingsforpligtelserne og forringe TDC’s finansielle resultat og stilling. Hedging kan være omkostningsfyldt og vil måske ikke yde tilstrækkelig beskyttelse mod ufordelagtige bevægelser i rentesatserne.

TDC’s evne til at betale af på og refinansiere sin gæld samt finansiere driftskapital og anlægsinvesteringer afhænger af koncernens fremtidige driftsresultat og evne til at generere tilstrækkelig likviditet. Dette afhænger i et vist omfang af generelle samfundsøkonomiske, finansielle, konkurrencemæssige, markedsmæssige, lovmæssige, regulatoriske og andre faktorer, hvoraf mange ikke kan kontrolleres af TDC, hvilket også er tilfældet for de andre faktorer, der gøres rede for i dette afsnit. Interessenterne kan ikke være sikre på, at TDC Koncernens forretning frembringer tilstrækkelige pengestrømme fra driften, eller at fremtidig gælds- og egenkapitalfinansiering er til rådighed for TDC til at betale sin gæld, når den forfalder, eller til at finansiere sit øvrige likviditetsbehov. Hvis TDC’s fremtidige pengestrømme fra driften og andre kapitalressourcer (herunder eksisterende lånefaciliteter) er utilstrækkelige til at betale koncernens gældsforpligtelser, efterhånden som de forfalder, eller finansiere sine likviditetsbehov, kan TDC blive tvunget til at indskrænke eller udsætte sine forretningsaktiviteter og anlægsinvesteringer, sælge aktiver, optage yderligere gæld eller udstede egenkapital, omstrukturere eller refinansiere al eller en del af sin gæld, når eller før den forfalder.

TDC’s interessenter kan ikke være sikre på, at disse alternativer gennemføres rettidigt eller på tilfredsstillende vilkår. Derudover kan lånebetingelserne på TDC’s gæld, herunder moderselskabets gæld samt fremtidig gæld begrænse TDC’s evne til at forfølge nogle af disse alternativer.

Under de eksisterende lånefaciliteter er TDC underlagt betydelige restriktive kontraktlige gældsforpligtelser, som begrænser selskabets fleksibilitet med hensyn til at drive virksomheden, herunder betingelser, der begrænser TDC’s evne til bl.a. at påtage sig eller garantere for yderligere gældsforpligtelser, foretage investeringer eller andre restriktionsbelagte betalinger, stifte pant, konsolidere, fusionere eller sælge alle eller størstedelen af TDC’s aktiver.

Disse kontraktlige forpligtelser kan begrænse TDC’s evne til at finansiere selskabets fremtidige drift og kapitalbehov og forfølge opkøb, investeringer og andre forretningsaktiviteter, som kan være i TDC’s interesse. 

TDC’s eksisterende lånefaciliteter kræver, at TDC overholder nærmere angivne finansielle nøgletal og opfylder nærmere angivne finansielle tests. Evnen til at gøre dette kan påvirkes af begivenheder, koncernen ikke er herre over, og TDC kan derfor ikke forsikre sine interessenter om opfyldelsen af disse nøgletal og tests. Hvis der sker misligholdelse af disse låneaftaler, kan långiverne opsige deres tilsagn og kan efter påkrav erklære, at alle skyldige beløb er forfaldne til betaling. Misligholdelse af visse af moderselskabets gældsforpligtelser vil også medføre misligholdelse i henhold til TDC’s eksisterende lånefaciliteter. Lånene under andre gældsinstrumenter, som indeholder tværgående accelerationsklausuler eller misligholdelsesklausuler, kan også blive genstand for disse klausuler, forfalde og krævet tilbagebetalt før tid. TDC kan muligvis være ude af stand til at betale disse gældsforpligtelser i sådanne tilfælde.

TDC er underlagt restriktioner vedrørende betaling af udbytte og optagelse af lån fra dattervirksomheder

TDC’s evne til at betale udbytte eller på anden måde anvende midler, herunder lån ydet af dattervirksomheder til moderselskabet (upstream loans), er underlagt restriktioner i henhold til gældende dansk lovgivning og visse andre restriktioner, f.eks. anvendelse af overført overskud. TDC’s evne til at betale udbytte eller give anden udlodning kan være utilstrækkelig til at finansiere udlodninger med hensyn til beløbsstørrelser og til rette tid, så moderselskabet kan betale sine gældsforpligtelser, når de forfalder. Dette kan medføre, at klausuler om tværgående acceleration eller kombineret misligholdelse (cross default) i TDC’s eksisterende lånefaciliteter aktiveres. Moderselskabet kan dog trække på en revolverende kreditfacilitet til betaling af renter på sine gældsforpligtelser.

Risici vedrørende ændringer i skattelovgivning

TDC Koncernen er underlagt den gældende skattelovgivning i de lande, hvor den har forretningsaktiviteter. Ændringer af skatte- og momsregler i de pågældende lande kan derfor påvirke koncernens skyldige selskabsskat og moms samt dens fremtidige resultat. TDC Koncernens danske virksomheder og dens sambeskattede nærtstående parter i Nordic Telephone Company Investment Koncernen er underlagt de danske regler om begrænsning af rentefradrag.

TDC fører en aktiv skattepolitik og vurderer eventuelle skattefordele mod eventuelle omkostninger og andre ulemper. Denne skattepolitik medfører en naturlig risiko for, at TDC’s skatteposition udfordres af de lokale skattemyndigheder, og af den grund opretholder TDC en veldokumenteret transfer pricing-politik i overensstemmelse med danske og internationale retningslinjer, jf. OECD’s retningslinjer.