Internationale forretningsaktiviteter

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Den nordiske forretning

På det pan-nordiske marked efterspørger TDC's erhvervskunder i stigende grad nordiske totalløsninger, der omfatter fastnettelefoni, datakommunikation, bredbåndstelefoni og mobilkommunikation på tværs af landegrænser, hvor især konkurrence fra andre pan-nordiske udbydere er intens. TDC oplever skærpet konkurrence fra de nordiske operatører Telenor og TeliaSonera, der begge udbyder et komplet sortiment af fast- og mobiltelefoni, bredbånd og tv. Disse konkurrenter kan have lettere adgang til finansiering, større produktsortimenter, flere medarbejdere, større genkendelse af varemærket og erfaring eller veletablerede relationer med kunder end TDC. Hvis TDC Koncernen ikke kan tilbyde konkurrencedygtige løsninger på tværs af landegrænserne til nordiske erhvervskunder, risikerer selskabet at miste et vigtigt segment i kundebasen. 

TDC Koncernens udenlandske dattervirksomheder uden for det pan-nordiske marked står også over for mættede markeder og skærpet konkurrence, som kan forringe deres omsætning og overskudsgrader.

Sunrise

Den 25. november 2009 meddelte TDC Koncernen, at det havde indgået en betinget aftale om at sammenslutte sin schweiziske dattervirksomhed Sunrise med Orange, der er en dattervirksomhed af France Telecom.

Den sammensluttede enhed vil have en aktietilbagekøbsordning for TDC’s 25 % aktieandel, der gennemføres af Sunrises bestyrelse efter dens eget skøn ved hjælp af kontanter genereret af den sammensluttede enhed. Hvis det besluttes, vil de årlige aktietilbagekøb finde sted i 1. kvartal af 2012, 2013 og 2014. Endvidere har TDC ret til at sælge sin andel til tredjepart to år efter at transaktionen er gennemført eller at indlede en børsnotering af den sammensluttede enhed tre år efter, at transaktionen er endeligt gennemført.

Transaktionen er blandt andet betinget af en såkaldt confirmatory due diligence og godkendelse fra de schweiziske konkurrencemyndigheder og TDC's långivere. Det fornødne flertal af TDC's långivere har godkendt transaktionen. 'Closing' forventes at finde sted i 2. kvartal 2010.

Der er endvidere risiko for, at exitstrategien, der er aftalt mellem parterne, ikke gennemføres som forventet, da aktietilbagekøbsbestemmelserne afhænger af, at den sammensluttede enhed har tilstrækkelige likvide midler og reserver og den sammensluttede enheds bestyrelses accept. TDC vil måske ikke være i stand til at gøre brug af sin ret til at sælge aktiebeholdningen til tredjepart efter to år eller sin ret til at udbyde sine aktier ved en børsintroduktion. 

TDC Koncernen kan blive udsat for dårligt begrundede og utilstrækkelige ledelsesbeslutninger taget på vegne af den sammensluttede enhed, som TDC ikke har fuld kontrol over. Den anden aktionær vil måske ikke være i stand til eller være uvillige til at levere de nødvendige driftsmæssige, finansielle og strategiske ressourcer til for eksempel udbygning af infrastruktur, samt omkostninger til opfyldelse af myndighedskrav eller effektiv markedsføring, hvilket vil kunne påvirke gennemførelsen af den sammensluttede enheds forretningsplaner og dermed afkastet på TDC investeringer og/eller exitstrategi i negativ retning.

Der er også risici forbundet med drift af Sunrises nuværende forretningen. Sunrise har oplevet prisfald på det schweiziske fastnetmarked som følge af konkurrence fra etablerede konkurrenter, herunder Swisscom, som kan medføre tab af kunder og reduceret omsætning og lavere overskudsgrad i Schweiz. TDC forventer skærpet konkurrence fra etablerede kabelnet-operatører, der udbyder fastnettelefoni gennem deres eksisterende kabelnet til meget lave priser eller med ubegrænset forbrug til fast pris.

Der er meget lidt konkurrence på bredbåndsmarkedet på grund af Swisscoms dominerende markedsindflydelse på såvel engrosmarkedet som detailmarkedet. Sunrise er i gang med at investere betydelige beløb i bredbåndsinfrastruktur for således at forbedre sin kapacitet til at levere bredbånd baseret på Swisscoms ULL. Dermed vil Sunrises afhængighed af Swisscoms engrosbredbåndstjenester mindskes, hvilket forventes at øge Sunrises dækningsbidrag og konkurrenceevne på bredbåndsmarkedet. Enhver etableringsforsinkelse vil derfor forringe Sunrises forventede forbedring af dækningsbidraget.

På det schweiziske mobilmarked risikerer Sunrise øget prispres fra såvel nye MVNO-konkurrenter som Swisscom. Endvidere vil den fremtidige vækst i omsætning og indtjening på mobilområdet afhænge af selskabets evne til at vinde markedsandele på erhvervsmarkedet, hvilket Sunrise måske ikke vil være i stand til. I løbet af det sidste år har Swisscoms forsøg på at fastholde sin markedsandel medført stigende konkurrence, som kan medføre faldende overskudsgrader og reduceret indtjening. Det schweiziske mobilmarked er tæt på at være mættet, hvilket kan betyde større kamp om de resterende kunder og presse kundeakkvisitions- og fastholdelsesomkostningerne i vejret og dermed lægge yderligere pres på indtjeningen.

Sunrise har outsourcet driften og udviklingen af sine netværk. Outsourcingen til Alcatal-Lucent udsætter Sunrise for de samme risici som TDC Koncernens danske mobilforretning, jf. afsnittet ovenfor om ophør af relationer med leverandører.

Regulatoriske risici

Som følge af EU-reguleringen af international roaming og Swisscoms efterfølgende prisnedsættelser kan pres fra politisk hold og myndighederne medføre prisfald på dette område, især for data-roaming.

De schweiziske konkurrencemyndigheder fortsætter deres gennemgang af konkurrencen på markedet for terminering af mobilopkald og undersøger i øjeblikket, om schweiziske mobiloperatører herunder Sunrise har en dominerende markedsindflydelse, og i givet fald om der sker misbrug af en sådan position. Derfor står Sunrise over for den mulighed, at de schweiziske myndigheder kræver, at Swisscom og/eller Sunrise gradvist nedsætter priserne for terminering af mobilopkald mellem operatørerne. Sådanne prisnedsættelser kan have en væsentlig negativ indvirkning på indtjening og overskudsgrader i TDC Koncernens schweiziske virksomhed. Derudover er det uvist, om de schweiziske konkurrencemyndigheder pålægger Sunrise en væsentlig bøde, hvis det besluttes, at Sunrise har en dominerende position på markedet for terminering af mobilopkald og har misbrugt denne.

Den schweiziske telestyrelse har truffet beslutning om priserne for ULL for 2007 og 2008, og Sunrises forretningsplan og indtjeningsforventninger er baseret på ULL-priser tæt på gennemsnitlige EU-priser. De fastsatte priser er sammenlignelige med EU-gennemsnittet, men er stigende. Hvis den stigende tendens fortsætter, vil det være nødvendigt at nedjustere Sunrises forventninger. Endelig vil elselskaberne begynde at benytte deres infrastruktur til at levere telefoni og bredbåndstjenester og vil sandsynligvis give tilskud til erhvervssegmentet, hvilket kan medføre øget pres på TDC Koncernens overskudgrader.

TDC's UMTS-baserede 3G-tjenester i Schweiz har krævet betydelige investeringer i tjenester, licenser og net. Som i Danmark vil der måske ikke udvikles et rentabelt marked for UMTS-baserede 3G-tjenester, hvilket vil begrænse TDC's forrentning af investeringer i UMTS tjenester, licenser og netværk, og forringe TDC Koncernens forretning og driftsresultater.

Nawras

TDC har en 14,6 % ejerandel i mobiltelefonioperatøren Omani Qatari Telecommunications Company SAOC (Nawras). Denne ejerandele er udsat for de samme risici som TDC Koncernen, men udsætter desuden TDC Koncernen for risici vedrørende dårligt begrundede og utilstrækkelige ledelsesbeslutninger taget på vegne af selskaber, som TDC ikke har fuld kontrol over, og som er afhængige af strategisk og finansiel støtte fra TDC og/eller andre aktionærer. Disse andre aktionærer vil måske ikke være i stand til eller være uvillige til at levere de nødvendige driftsmæssige, finansielle og strategiske ressourcer til for eksempel udbygning af infrastruktur, samt omkostninger til opfyldelse af myndighedskrav eller effektiv markedsføring, hvilket vil kunne påvirke gennemførelsen af forretningsplaner og dermed afkastet på TDC koncernens investeringer i negativ retning.