Aktionærinformation

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Aktionærer

Ved udgangen af 2009 havde TDC A/S 30.596 navnenoterede aktionærer, hvoraf 97 % var bosiddende i Danmark. Ved udgangen af 2009 var 94 % af TDC A/S’s aktier ejet af danske aktionærer.

Der var 20 aktionærer med mere end 10.000 TDC-aktier, og disse ejede tilsammen ca. 94 % af de cirkulerende aktier.

Ved udgangen af 2009 ejede følgende aktionærer mere end fem % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i TDC A/S:

 • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Hillerød; 5,5 %
 • Nordic Telephone Company Holding ApS, Århus: 87,9 %

TDC A/S's hovedaktionær, Nordic Telephone Company Holding ApS’ øverste holdingselskab er Angel Lux Parent S.à.r.l.

Nordic Telephone Company Holding ApS er via en række holdingselskaber ultimativt kontrolleret af kapitalfonde, der hver især direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af1:

 • Apax Partners Worldwide LLP: 15,7 %
 • The Blackstone Group International Limited: 23,5 %
 • Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.: 19, 6 %
 • Permira Advisers KB: 19,4 %
 • Providence Equity Partners Limited: 17,7 %

Kapitalstruktur

Bestyrelsen har vurderet TDC’s kapitalstruktur og fundet, at den både varetager aktionærernes interesser og den fortsatte udvikling af selskabet. Kapitalstrukturen følger i hovedtræk den plan, der blev opstillet i forbindelse med NTC’s erhvervelse af TDC samt de krav, der følger af TDC’s lånefinansiering. 

Kapitalstruktur

Aktiekapital og stemmerettigheder

TDC A/S’ aktiekapital er opdelt i 198.375.177 aktier á DKK 5. Ethvert aktiebeløb på DKK 5 giver en aktionær ret til en stemme. Alle selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX København (ISIN DK00-1025333-5).

Udpegning og udskiftning af bestyrelsesmedlemmer

Ifølge selskabets vedtægter består selskabets bestyrelse af tre til otte medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år af gangen og kan genvælges.

Ændring af vedtægter

En beslutning om vedtægtsændring kræver vedtagelse af kvalificeret flertal eller enstemmighed, således som det fremgår af Aktieselskabslovens § 78 og § 79. Selskabets vedtægter indeholder ikke yderligere krav om vedtægtsændringer end Aktieselskabslovens bestemmelser.

Bestyrelsens bemyndigelser

Bestyrelsen er indtil generalforsamlingen 2010 bemyndiget til at give selskabet tilladelse til at erhverve egne aktier for indtil nominelt 10 % af selskabets aktiekapital til en kurs, som ikke må afvige mere end 10 % fra aktiekursen ifølge noteringen på NASDAQ OMX Copenhagen. Hvis aktierne ikke er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen på købstidspunktet, må købsprisen ikke afvige mere end 10 % fra markedsværdien af aktierne på købstidspunktet.

Endvidere har bestyrelsen ifølge selskabets vedtægter bemyndigelse til følgende:

 • Bestyrelsen er indtil 18. marts 2014 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med op til DKK 108.229.770.
 • Bestyrelsen er indtil 25. april 2011 bemyndiget til i et eller flere tilfælde at udstede tegningsoptioner til ledende medarbejdere i selskabet og dets dattervirksomheder samt til formanden og næstformanden i selskabets bestyrelse, der giver ret til at tegne aktier for op til nominelt DKK 49.593.790. Derudover er bestyrelsen senest 25. april 2011 bemyndiget til i et eller flere tilfælde at forhøje selskabets aktiekapital med op til DKK 49.593.790. Eventuelle kapitalforhøjelser skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner.
 • Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at beslutte at udbetale foreløbigt udbytte forudsat, at TDC’s finansielle stilling berettiger til en sådan udbetaling. Der er ingen tidsbegrænsning på bemyndigelsen.

Selskabets adresse

TDC A/S
Teglholmsgade 1 - 3
0900 København C.

Tlf. 66 63 77 77
Fax 66 63 76 19
www.tdc.dk
CVR-nr. 1477 3908

Generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 4. marts 2010 i København.

Aktieudbytte

Efter selskabets udbetaling af et foreløbigt udbytte den 23. december indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2009.

Henvendelser vedrørende besiddelser af selskabets aktier

Henvendelser vedrørende besiddelse af selskabets aktier og aktiebog bedes rettet til selskabets aktiebogsfører:
VP Investor Services A/S (VP Services A/S)
Weidekampsgade 14
2300 København
Tlf.: 43 58 88 88

 

 1. Hver person eller koncern, der vides at kontrollere mere end fem % af aktiekapitalen i Angel Lux Parent S.a.r.l. er anført.