Safe harbor statement

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Visse afsnit i denne årsrapport indeholder udsagn om fremtiden, der er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter.

Eksempler på sådanne udtrykte forventninger omfatter, men er ikke begrænset til:

 • udsagn om forventninger til omsætning, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle poster
 • udsagn om vore planer eller målsætninger for den fremtidige drift, herunder vedrørende vore produkter eller tjenester
 • udsagn om den fremtidige økonomiske præstation
 • udsagn om antagelser, som ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn.

Ord som ’tror’, ’formoder’, ’forventer’, ’har til hensigt’, ’sigter mod’, ’planlægger’ og lignende udtryk er anvendt med henblik på at identificere udsagn om fremtiden, men er ikke udtømmende med hensyn til at identificere sådanne udsagn. Disse udsagn er baseret på nuværende planer, skøn og prognoser, og man kan derfor ikke henholde sig fuldt ud til dem.

Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige væsentligt fra de planer, målsætninger, forventninger, estimater og hensigter, som TDC eller andre på TDC's vegne har udtrykt i sådanne udsagn om fremtiden.

Disse forhold omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til:

 • ændringer i dansk, schweizisk og EU-lovgivning, herunder, men ikke begrænset til skattelovgivningen
 • stigende samtrafikpriser, som vi opkræves af andre operatører, eller faldende samtrafikpriser, som vi kan opkræve af andre operatører
 • beslutninger truffet af IT- og Telestyrelsen, som udvider de regulatoriske forpligtelser, som TDC er underlagt
 • rentestigninger, som påvirker TDC’s rentebærende gæld med variabel rente
 • indskrænkninger i TDC’s råderum med hensyn til at planlægge efter, samt reagere på, ændringer i TDC’s forretning, brancheforhold eller konkurrencemæssige situation som følge af kontraktlige forpligtelser i henhold til TDC’s finansieringspakke
 • udviklingen i konkurrencen inden for telekommunikation i Danmark og i udlandet
 • introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter
 • udviklingen i efterspørgsel, produktsammensætning og priser på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner
 • udviklingen på markedet for multimedieydelser
 • mulighederne for at opnå licenser
 • udviklingen i TDC’s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet politiske risici.
 • investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber

Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere sådanne udsagn ud fra på basis af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold.