Koncernresultatopgørelse

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

 

 

 

 

 

Koncernresultatopgørelse DKK mio.
    Note 2009  2008  2007 
              
Omsætning 4  5   35.939  35.609  36.779 
              
Transmissionsomkostninger og vareforbrug    (10.149) (10.433) (11.206)
Andre eksterne omkostninger    (7.491) (7.281) (7.268)
Personaleomkostninger 6  (5.486) (6.166) (6.808)
Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv.      (23.126) (23.880) (25.282)
              
Andre indtægter og omkostninger 7  233  472  266 
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)      13.046  12.201  11.763 
              
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse    (6.319) (6.100) (7.446)
Resultat af primær drift før særlige poster      6.727  6.101  4.317 
              
Særlige poster 8  (1.187) (3.070) 503 
Resultat før finansielle poster og skat      5.540  3.031  4.820 
              
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 15  76  200  266 
              
Dagsværdireguleringer    (223) (708) 391 
Valutakursreguleringer    (184) 760  226 
Finansielle indtægter    1.059  2.680  2.026 
Finansielle omkostninger    (2.534) (4.451) (5.044)
Finansielle poster   9  (1.882) (1.719) (2.401)
              
Resultat før skat    3.734  1.512  2.685 
Skat af årets resultat 10  (987) (588) 326 
Årets resultat af fortsættende aktiviteter      2.747  924  3.011 
              
Årets resultat af ophørte aktiviteter 11  (364) (367) 621 
Periodens resultat      2.383  557  3.632 
              
Fordeles således:            
Aktionærer i moderselskabet    2.424  708  3.912 
Minoritetsinteresser    (41) (151) (280)
I alt      2.383  557  3.632 
              
Resultat pr. aktie (DKK) 12          
Resultat pr. aktie     12,2  3,6  19,7
Udvandet resultat pr. aktie     12,2  3,6  19,7
Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter     13,8  4,7  15,2
Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter     13,8  4,7  15,2
Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter     (1,6)  (1,1)  4,5
Udvandet resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter       (1,6)  (1,1)  4,5