Koncernpengestrømsopgørelse

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Koncernpengestrømsopgørelse DKK mio.
    Note 2009  2008  2007 
              
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)    13.046  12.201  11.763 
Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme 27  (83) (405) (195)
Pensionsbidrag    (230) (474) (228)
Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser    (60) (164) (261)
Pengestrømme fra særlige poster    (651) (407) 171 
Ændring i driftskapital 28  1.035  523  654 
Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat    13.057  11.274  11.904 
Renteindbetalinger    1.158  2.716  1.963 
Betalte renter    (2.597) (4.662) (4.931)
Realiserede valutakursreguleringer    (614) (851) 1,07 
Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat    11.004  8.477  10.006 
Betalt selskabsskat    (671) (1.716) (721)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter    10.333  6.761  9.285 
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i ophørte aktiviteter    286  402  586 
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt    10.619  7.163  9.871 
              
Investering i virksomheder 29  (1.081) (325) (110)
Investering i materielle aktiver    (3.894) (3.539) (3.545)
Investering i immaterielle aktiver    (1.017) (1.010) (905)
Investering i øvrige anlægsaktiver    (4) (6) (16)
Investering i værdipapirer    (1.264)
Frasalg af virksomheder 30  35  189  3.189 
Salg af materielle aktiver    36  91  4.281 
Salg af immaterielle aktiver    42  24 
Salg af joint ventures og associerede virksomheder    (37) 5.383  986 
Salg af øvrige anlægsaktiver   
Salg af værdipapirer    1.266 
Ændring i lån til joint ventures og associerede virksomheder    274 
Modtagne udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder    387  528 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter    (5.944) 1.214  4.713 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter 31  (370) (614) 3.173 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt    (6.314) 600  7.886 
              
Provenu ved langfristet lånoptagelse    13  183 
Afdrag på langfristede lån    (4.449) (9.085) (13.093)
Ændring i kortfristede banklån    2.156  (1) (15)
Ændring i rentebærende gæld    10  (81) (1.122)
Kapitalindskud    213 
Betalt udbytte    (7.990) (635) (866)
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter    (10.271) (9.576) (14.913)
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i ophørte aktiviteter    11  234  1.714 
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt    (10.260) (9.342) (13.199)
              
Pengestrømme i alt    (5.955) (1.579) 4.558 
              
Likvider pr. 1. januar 32  6.718  8.297  3.739 
Likvider pr. 31. december    763  6.718  8.297