Note 11-20

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Open allOpen allClose all
Note 11 Ophørte aktiviteter DKK mio.
   2009  2008  2007 
           
Omsætning 2.041  2.794  6.260 
           
Driftsomkostninger i alt (1.264) (1.824) (5.261)
           
Skat af årets resultat (29) (146) (48)
           
Resultat af ophørte aktiviteter eksklusive gevinst/tab ved frasalg (264) (426) (683)
Særlige poster vedrørende frasalg af ophørte aktiviteter (100) 59  1.304 
Årets resultat af ophørte aktiviteter (364) (367) 621 
Ophørte aktiviteter består af den tidligere 64,6 % ejede dattervirksomhed Invitel Holding A/S. Invitel (tidligere kendt som Hungarian Telephone and Cable Corporation (HTCC)) er en ungarsk-baseret fastnetoperatør med engrossalgs-aktiviteter i Østeuropa. Ophørte aktiviteter inkluderer i 2007 endvidere den tidligere helejede dattervirksomhed Talkline, der er en tysk tjenesteudbyder, som opererer under eget brand på operatøren T-Mobiles net.
Note 12 Resultat pr. aktie
   2009  2008  2007 
           
Årets resultat (DKK mio.) 2.383  557  3.632 
Minoritetsinteressernes andel af koncernresultatet (DKK mio.) 41  151  280 
Aktionærernes andel af årets resultat (DKK mio.) 2.424  708  3.912 
           
Gennemsnitligt antal aktier (stk.) 198.375.177  198.375.177  198.375.177 
Gennemsnitligt antal egne aktier (stk.) (283.821) (283.821) (283.821)
Gennemsnitligt antal aktier i omløb (stk.) 198.091.356  198.091.356  198.091.356 
Udestående aktieoptioners gennemsnitlige udvandingseffekt (stk.) 5.292  4.704 
Udvandet gennemsnitligt antal aktier i omløb (stk.) 198.091.356  198.096.648  198.096.060 
           
Resultat pr. aktie (DKK)         
Resultat pr. aktie 12,2  3,6  19,7 
Udvandet resultat pr. aktie 12,2  3,6  19,7 
Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 13,8  4,7  15,2 
Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 13,8  4,7  15,2 
Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter (1,6) (1,1) 4,5 
Udvandet resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter (1,6) (1,1) 4,5 
Note 13 Immaterielle aktiver DKK mio.
   2009 
   Goodwill Kundeforhold Varemærker Øvrige rettigheder, software mv. I alt
                 
Kostpris pr. 1. januar 26.606  24.158  8.101  66.865 
Overført til ophørte aktiviteter (633) (895) (138) (790) (2.456)
Tilgang ved erhvervelse af dattervirksomheder 318  241  24  38  621 
Årets tilgang 62  885  947 
Valutakursreguleringer 134  100  47  (13) 268 
Afgang ved frasalg af dattervirksomheder
Afhændede og fuldt afskrevne aktiver i året (15) (747) (200) (962)
Kostpris pr. 31. december 26.425  23.651  7.287  7.920  65.283 
Amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse pr. 1. januar (1.227) (7.190) (1.216) (3.871) (13.504)
Overført til ophørte aktiviteter (3) 94  116  208 
Valutakursreguleringer (42) (78) (20) 20  (120)
Årets amortiseringer (1.966) (170) (949) (3.085)
Årets nedskrivninger for værdiforringelse (27) (26) (141) (194)
Afgang ved frasalg af dattervirksomheder
Afhændede og fuldt afskrevne aktiver i året 15  747  200  962 
Amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse pr. 31. december (1.299) (9.151) (658) (4.625) (15.733)
                 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 25.126  14.500  6.629  3.295  49.550 
                 
Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter pr. 31. december  
 
   2008 
   Goodwill Kundeforhold Varemærker Øvrige rettigheder, software mv. I alt
                 
Kostpris pr. 1. januar 25.853  23.171  8.081  7.036  64.141 
Overførsler 61  (61)
Tilgang ved erhvervelse af dattervirksomheder (31) 472  297  747 
Årets tilgang 1.005  1.005 
Valutakursreguleringer 803  456  72  165  1.496 
Afgang ved frasalg af dattervirksomheder (19) (56) (75)
Afhændede og fuldt afskrevne aktiver i året (2) (61) (386) (449)
Kostpris pr. 31. december 26.606  24.158  8.101  8.000  66.865 
Amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse pr. 1. januar (266) (4.944) (844) (2.722) (8.776)
Overførsler (1)
Valutakursreguleringer 22  (214) (73) (257)
Årets amortiseringer (1.853) (158) (958) (2.969)
Årets nedskrivninger for værdiforringelse (984) (180) (283) (555) (2.002)
Afgang ved frasalg af dattervirksomheder 54  55 
Afhændede og fuldt afskrevne aktiver i året 61  382  445 
Amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse pr. 31. december (1.227) (7.190) (1.216) (3.871) (13.504)
                 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 25.379  16.968  6.885  4.129  53.361 
                 
Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter pr. 31. december   10  10 

I 2009 kunne nedskrivninger for værdiforringelse af rettigheder, software etc. i alt DKK 167 mio. henføres til fælles anvendte aktiver i Privat, den nordiske forretning og Operations & Wholesale DKK 137 mio., til TDC Nordic DKK 23 mio. og til YouSee DKK 7 mio.

I 2008 kunne nedskrivninger for værdiforringelse af rettigheder, varemærker, software etc. på i alt DKK 1.018 mio. henføres til fælles anvendte aktiver i Privat, TDC Erhverv og Operations & Wholesale DKK 465 mio., til TDC Nordic DKK 477 mio., til YouSee DKK 11 mio., til Sunrise DKK 42 mio. og til Andre aktiviteter DKK 23 mio. Nedskrivningerne vedrørende fælles anvendte aktiver omfattede primært nedskrivningerne for værdiforringelse af software. Nedskrivningerne vedrørende TDC Nordic var primært forbundet med nedjusterede forventede fremtidige pengestrømme.

Den regnskabsmæssige værdi af software udgjorde DKK 1.515 mio. mod DKK 1.707 mio. i 2008. Tilgangen i 2009 af internt udviklet software udgjorde DKK 123 mio. mod DKK 114 mio. i 2008.

Renter aktiveret i 2009 udgjorde DKK 0 mio. mod DKK 11 mio. i 2008.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte immaterielle aktiver udgjorde pr. 31. december 2009 DKK 0 mio. mod DKK 343 mio. i 2008.

Tests for værdiforringelse af goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse årligt, samt hvis begivenheder eller ændrede forhold indikerer mulig værdiforringelse. De årlige test for værdiforringelse blev foretaget henholdsvis pr. 1. juli 2009 og pr. 1. oktober 2008.

Værdiforringelsestesten er en integreret del af koncernens årlige budget- og planlægningsproces, som baseres på forretningsplaner for en 3-årig periode. De anvendte diskonteringsfaktorer reflekterer de specifikke risici relateret til den enkelte pengestrømsfrembringende enhed. Genindvindingsværdien baseres på kapitalværdien, som fastlægges ved anvendelse af forventede pengestrømme på basis af ledelsesgodkendte forretningsplaner, der dækker en 3-årig periode.

Som følge af færdiggørelsen af den årlige værdiforringelsestest den 1. oktober, 2008, blev der foretaget nedskrivninger for værdiforringelse af goodwill DKK 984 mio., der hovedsagligt kunne henføres til TDC Sverige, TDC Finland og TDC Norge. Nedskrivningerne var primært resultatet af nedjusterede forventninger til fremtidige pengestrømme.

Goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid vedrører primært Privat, TDC Erhverv, YouSee og Sunrise. Forudsætningerne for opgørelse af kapitalværdien for de væsentligste goodwillbeløb fremgår nedenfor. Det vurderes, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill vil overstige genindvindingsværdien.

Den regnskabsmæssige værdi af aktiver med ubestemmelig brugstid bortset fra goodwill udgjorde DKK 5.592 mio. pr. 31. december 2009 mod DKK 5.567 mio. i 2008.

Privat

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill relateret til Privat udgjorde DKK 5.051 mio. pr. 31. december 2009. Den anslåede indtjening er relativt stabil med vækst inden for VoIP, mobilbredbånd og TVoIP, hvilket blev delvist opvejet af et fald inden for PSTN. Den anvendte vækstrate til ekstrapolering af forventede fremtidige pengestrømme for perioden efter 2012 svarer til en forventet markedsrente på 2,5 %. Der er anvendt en diskonteringsfaktor før skat på 8,4 % (1. oktober 2008: 9,1 % for det tidligere Fastnet Norden og 9,4 % for det tidligere Mobil Norden).

TDC Erhverv

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill relateret til TDC Erhverv udgjorde DKK 8.249 mio. pr. 31. december 2009. Den anslåede indtjening er relativt stabil. Genindvindingsværdien er primært følsom over for de anvendte forudsætninger vedrørende vækst inden for VoIP opvejet af faldende brug af fastnettelefoni. Den forventede omsætningsvækst vil hovedsageligt hidrøre fra mobilbredbånd, mobiltelefoni, fiberaktiviteter samt øget aktivitet inden for systemintegratorforretningen. Den anvendte vækstrate til ekstrapolering af forventede fremtidige pengestrømme for perioden efter 2012 svarer til en forventet markedsrente på 2,5 %. Der er anvendt en diskonteringsfaktor før skat på 8,6 %

(1. oktober 2008: 9,3 % for det tidligere Fastnet Norden eksklusive TDC Sverige, TDC Norge og TDC Finland).

YouSee

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill relateret til YouSee udgjorde DKK 2.089 mio. pr. 31. december 2009. Den forventede omsætningsvækst vil hidrøre fra vækst inden for tv (såvel YouSee Clear og YouSee Plus), bredbånd og VoIP: Den anvendte vækstrate til ekstrapolering af forventede fremtidige pengestrømme for perioden efter 2012 svarer til en forventet markedsrente på 2,0 %. Der er anvendt en diskonteringsfaktor før skat på 8,9 % (1. oktober 2008: 9,1 %).

Sunrise

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill relaterer til Sunrise udgjorde DKK 9.403 mio. pr. 31. december 2009. Genindvindingsværdien er primært følsom over for ændringer i den fremskrevne omsætningsvækst. Den forventede omsætningsvækst vil hovedsageligt hidrøre fra bredbånds- og datatjenester, mobiltilbud og engrossalg. Den anvendte vækstrate til ekstrapolering af forventede fremtidige pengestrømme for perioden efter 2012 svarer til en forventet markedsrente på 2,0 %. Der er anvendt en før-skat diskonteringsfaktor på 6,8 % (31. december 2008: 7,7 %).

Note 14 Materielle aktiver DKK mio.
   2009 
   Grunde og bygninger Teleanlæg Andre anlæg Beholdninger af anlægs-materiel Materielle aktiver under opførelse I alt
                    
Kostpris pr. 1. januar 752  29.627  3.295  201  1.019  34.894 
Overført til ophørte aktiviteter (35) (4.485) (133) (155) (4.808)
Valutakursreguleringer 240  38  292 
Overførsler 1.201  210  (226) (1.187)
Tilgang ved erhvervelse af dattervirksomheder 467  62  78  615 
Anlægsproduktion 1.000  1.016 
Indkøb af færdige kapitalgenstande 938  305  473  1.265  2.986 
Afgang ved frasalg af dattervirksomheder (110) (3) (113)
Afhændede aktiver i årets løb (40) (1.812) (400) (10) (2.262)
Kostpris pr. 31. december 686  27.066  3.374  458  1.036  32.620 
                    
Af- og nedskrivninger for værdiforringelse pr. 1. januar (32) (10.353) (2.044) (68) (1) (12.498)
Overført til ophørte aktiviteter 892  23  916 
Valutakursreguleringer (135) (28) (163)
Overførsler 178  (1) (177)
Årets afskrivninger (14) (2.539) (554) (3.107)
Årets nedskrivninger for værdiforringelse (4) (57) (16) (15) (92)
Afgang ved frasalg af dattervirksomheder 104  105 
Afhændede aktiver i årets løb 11  1.805  391  10  2.217 
Af- og nedskrivninger for værdiforringelse pr. 31. december (39) (10.105) (2.228) (250) (12.622)
                    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 647  16.961  1.146  208  1.036  19.998 
                    
Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver pr. 31. december 81  263  95      439 
                    
Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter pr. 31. december 43    43 
 
   2008 
   Grunde og bygninger Teleanlæg Andre anlæg Beholdninger af anlægs-materiel Materielle aktiver under opførelse I alt
                    
Kostpris pr. 1. januar 1.125  25.383  2.772  247  953  30.480 
Valutakursreguleringer (25) 48  52  47  117 
Overførsler (148) 2.071  253  (155) (2.021)
Tilgang ved erhvervelse af dattervirksomheder 11  355  70  358  794 
Anlægsproduktion 1.251  40  1.300 
Indkøb af færdige kapitalgenstande 669  361  143  1.647  2.824 
Afgang ved frasalg af dattervirksomheder (58) (21) (3) (82)
Afhændede aktiver i årets løb (215) (92) (197) (33) (2) (539)
Kostpris pr. 31. december 752  29.627  3.295  201  1.019  34.894 
Af- og nedskrivninger for værdiforringelse pr. 1. januar (34) (7.539) (1.634) (45) (1) (9.253)
Valutakursreguleringer 10  (121) (33) (142)
Overførsler 19  (22)
Årets afskrivninger (237) (2.759) (562) (3.558)
Årets nedskrivninger for værdiforringelse (3) (37) (10) (30) (3) (83)
Afgang ved frasalg af dattervirksomheder 36  14  50 
Afhændede aktiver i årets løb 213  89  178  488 
Af- og nedskrivninger for værdiforringelse pr. 31. december (32) (10.353) (2.044) (68) (1) (12.498)
                    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 720  19.274  1.251  133  1.018  22.396 
                    
Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede aktiver pr. 31. december 94  386  141      621 
                    
Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter pr. 31. december 31    31 

Nedskrivninger for værdiforringelse i 2009 på i alt DKK 92 mio. kan henføres til fælles anvendte aktiver i TDC Erhverv, Operations & Wholesale og Privat DKK 36 mio., til TDC Nordic DKK 4 mio., til Sunrise DKK 49 mio. og til Andre aktiviteter DKK 3 mio.

Nedskrivninger for værdiforringelse i 2008 på i alt DKK 83 mio. kunne henføres til fælles anvendte aktiver i TDC Erhverv, Operations & Wholesale og Privat DKK 63 mio., til TDC Nordic DKK 9 mio., til Sunrise DKK 2 mio. og til Andre aktiviteter DKK 9 mio.

Renter aktiveret I 2009 udgjorde DKK 18 mio. mod DKK 18 mio. i 2008 og DKK 12 mio. i 2007. Til at fastslå det låneomkostningsbeløb, der kan aktiveres i 2009, er der anvendt en aktiveringssats på 4 %.

TDC har i forbindelse med indgåede leasingaftaler påtaget sig kautionsforpligtelser. Se note 36 ’Eventualposter’.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte materielle aktiver udgjorde pr. 31. december 2009 DKK 2 mio. mod DKK 2.790 mio. pr. 31. december 2008 og DKK 3.396 mio. pr. 31. december 2007.

Der blev i 2009 indtægtsført modtagne erstatningsbeløb vedrørende materielle aktiver for i alt DKK 47 mio. mod DKK 65 mio. i 2008 og DKK 61 mio. i 2007.

Note 15 Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder DKK mio.
   2009  2008 
        
Kostpris pr. 1. januar 108  6.832 
Valutakursreguleringer (345)
Årets tilgang
Årets afgang (6.379)
Kostpris pr. 31. december 108  108 
Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 1. januar 63  (935)
Valutakursreguleringer (25)
Overført til forpligtelser
Årets op- og nedskrivninger:      
Andel af resultat (1) 222 
Særlige poster
Aktieudbytte (7) (394)
Årets afgang 1.190 
Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 31. december 60  63 
        
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 168  171 
        
der kan specificeres som følger:      
Joint ventures
Associerede virksomheder 167  170 
I alt 168  171 

Pr. 1. januar 2008 udgjorde den regnskabsmæssige værdi af joint ventures DKK 5.755 mio., og den regnskabsmæssige værdi af associerede virksomheder udgjorde DKK 142 mio.

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder kan specificeres således:
   2009  2008  2007 
           
Andel af resultat (1) 222  377 
Særlige poster (76)
Gevinst/tab ved frasalg af joint ventures og associerede virksomheder klassificeret som særlige poster 77  (22)
Andre gevinster/tab ved frasalg (35)
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 76  200  266 
Joint ventures

TDC har ingen betydelige investeringer i joint ventures.

Ejerandelen på 19,6 % i Polkomtel S.A. blev frasolgt pr. 18. december 2008.

Ejerandelen på 15 % i One GmbH blev frasolgt pr. 2. oktober 2007.

Finansielt resumé for joint ventures (TDC's andel) DKK mio.
   2009  2008  2007 
           
Omsætning 2.911  3.471 
Driftsomkostninger i alt før afskrivninger mv. (1.790) (2.247)
Anlægsaktiver i alt 7.104 
Omsætningsaktiver i alt 530 
Langfristede forpligtelser i alt (309)
Kortfristede forpligtelser i alt (18) (14) (1.570)

Associerede virksomheder

TDC har ingen betydelige investeringer i associerede virksomheder.

Note 16 Tilgodehavender DKK mio.
   2009  2008  2007 
           
Tilgodehavender fra salg 6.763  7.667  7.171 
Reservation til imødegåelse af tab (338) (548) (548)
Tilgodehavender fra salg, netto 6.425  7.119  6.623 
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 13 
Igangværende arbejder for fremmed regning (se tabellen nedenfor for nærmere oplysninger) 96  182  268 
Andre tilgodehavender 466  1.075  767 
I alt 6.989  8.378  7.671 
           
der indregnes således:         
Anlægsaktiver 231  96  95 
Omsætningsaktiver 6.758  8.282  7.576 
I alt 6.989  8.378  7.671 
           
Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 1. januar (548) (548) (890)
Overført til ophørte aktiviteter 113  298 
Tilgang (169) (346) (226)
Afgang som følge af frasalg af dattervirksomheder 20 
Afgang 266  326  270 
Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 31. december (338) (548) (548)
           
Forfaldne tilgodehavender, der er værdiforringede 926  1.067  704 
           
Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede 625  1.239  1.401 
           
Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede kan specificeres således:         
Tilgodehavender, forfaldne i mindre end 6 måneder 500  888  1.063 
Tilgodehavender, forfaldne mellem 6 og 12 måneder 59  57  53 
Tilgodehavender, forfaldne i mere end 12 måneder 66  294  285 
I alt 625  1.239  1.401 

Af tilgodehavender klassificeret som omsætningsaktiver pr. 31. december 2009 forfalder DKK 0 mio. efter mere end 1 år mod DKK 179 mio. pr. 31. december 2008, og DKK 327 mio. pr. 31. december 2007.

Forfaldne tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 1.486 mio. mod DKK 1.901 mio. pr. 31. december 2008 og DKK 1.834 mio. pr. 31. december 2007. Øvrige kategorier af tilgodehavender indeholder ikke værdiforringede aktiver.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte tilgodehavender udgjorde pr. 31. december 2009 DKKK 0 mio. mod DKK 347 mio. pr. 31. december 2008 og DKK 0 mio. pr. 31. december 2007.

Igangværende arbejder for fremmed regning DKK mio.
   2009  2008  2007 
           
Værdi af igangværende arbejder for fremmed regning 347  323  439 
Acontofaktureringer (255) (141) (175)
I alt 92  182  264 
           
der indregnes således:         
Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiver) 96  182  268 
Igangværende arbejder for fremmed regning (forpligtelser) (4) (4)
I alt 92  182  264 
           
Indregnet som omsætning fra igangværende arbejder for fremmed regning 328  674  994 
           
Modtagne forudbetalinger fra kunder 18  36 

Nedskrivninger på igangværende arbejder udgjorde DKK 0 mio. i 2009 mod DKK 0 mio. i 2008 og DKK 28 mio. i 2007.

Note 17 Periodeafgrænsningsposter (aktiver) DKK mio.
   2009  2008  2007 
           
Forudbetaling vedrørende pension til tidligere statstjenestemænd 51 
Forudbetalte leasing ydelser 163  176  143 
Andre periodeafgrænsningsposter 753  820  618 
I alt 916  996  812 
           
der indregnes således:         
Anlægsaktiver 243  211  147 
Omsætningsaktiver 673  785  665 
I alt 916  996  812 
Note 18  Varebeholdninger DKK mio.
   2009  2008  2007 
           
 Råvarer og hjælpematerialer 26  68  93 
 Varer under fremstilling
 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 289  421  548 
 I alt 323  489  641 

Varebeholdninger indregnet som vareforbrug i 2009 udgjorde DKK 2.132 mio. mod DKK 2.810 mio. i 2008 og DKK 3.275 mio. i 2007.

Varebeholdninger, der forventes omsat efter mere end 1 år, udgjorde DKK 8 mio. pr. 31. december 2009 mod DKK 11 mio. pr. 31. december 2008 og DKK 17 mio. pr. 31. december 2007.

Nedskrivninger på varebeholdninger udgjorde DKK 23 mio. i 2009 mod DKK 39 mio. i 2008 og DKK 33 mio. i 2007. Tilbageførte nedskrivninger på varebeholdninger udgjorde DKK 5 mio. i 2009 mod DKK 11 mio. i 2008 og DKK 18 mio. i 2007.

Note 19 Likvide beholdninger

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte likvide beholdninger udgjorde pr. 31. december 2009 DKKK 719 mio. mod DKK 6.279 mio. pr. 31. december 2008 og DKK 8.058 mio. pr. 31. december 2007.

Note 20 Egenkapital
Aktiekapital Aktier (stk.) Nominel værdi (DKK)
        
Beholdning pr. 1. januar 2008 198.375.177  991.875.885 
Tilgang
Nedsættelse
Beholdning pr. 1. januar 2009 198.375.177  991.875.885 
Tilgang
Nedsættelse
Beholdning pr. 31. december 2009 198.375.177  991.875.885 

Det samlede antal registrerede aktier udgør 198.375.177 med en nominel værdi på DKK 5 pr. aktie. Alle udstedte aktier er fuldt indbetalt.

Egne aktier Aktier (stk.) Nominel værdi (DKK) % af aktiekapitalen
           
Beholdning pr. 1. januar 2008 283.821  1.419.105  0,14 
Tilgang  
Afgang  
Beholdning pr. 1. januar 2009 283.821  1.419.105  0,14 
Tilgang  
Afgang  
Beholdning pr. 31. december 2009 283.821  1.419.105  0,14 

Koncernens resterende forpligtelser under den tidligere aktieoptionsordning for bestyrelsen, direktionen og en række ledende medarbejdere blev fortrinsvis sikret ved køb af egne aktier.