Ledelsespåtegning

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2009 for TDC A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2009. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og finansielle stilling, samt beskriver væsentlige risici og usikkerheder, som kan påvirke koncernen og moderselskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

København, den 4. februar 2010
Direktion    
Henrik Poulsen Eva Berneke Niels Breining
Adm. direktør og koncernchef Koncerndirektør, Koncerndirektør
Koncern HR og strategidirektør Adm. direktør i
  YouSee A/S
 
Carsten Dilling Jesper Theill Eriksen Martin Lippert
Koncerndirektør Koncerndirektør Koncerndirektør
og direktør i og direktør i Privat og direktør i
Operations & Wholesale TDC Erhverv
   
   
Jens Munch-Hansen Jesper Ovesen
Koncerndirektør Koncerndirektør
og direktør i TDC Nordic og finansdirektør
  
Bestyrelse    
Vagn Sørensen Pierre Danon Kurt Björklund
Formand Næstformand
 
 
Lawrence Guffey Oliver Haarmann Gustavo Schwed
 
 
Andrew Sillitoe Leif Hartmann Steen M. Jacobsen
 
 
Jan Bardino Bo Magnussen