Moderselskabets pengestrømsopgørelse

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Ordliste og definitioner

Moderselskabets pengestrømsopgørelse DKK mio.
    Note 2009  2008 
           
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)    8.837  8.645 
Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme 26  (85) (374)
Pensionsbidrag    (146) (376)
Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser    (23) (88)
Pengestrømme fra særlige poster    (695) (435)
Ændring i driftskapital 27  (525) 734 
Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat    7.363  8.106 
Renteindbetalinger    1.256  2.748 
Betalte renter    (2.755) (4.966)
Realiserede valutakursreguleringer    (1.043) (496)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat    4.821  5.392 
Betalt selskabsskat    (334) (1.708)
Pengestrømme fra driftsaktivitet    4.487  3.684 
           
Investering i dattervirksomheder    (714)
Investering i materielle aktiver    (2.398) (2.209)
Investering i immaterielle aktiver    (624) (818)
Investering i øvrige anlægsaktiver    (4) (5)
Investering i værdipapirer    (1.264)
Frasalg af dattervirksomheder    5.737  1.829 
Frasalg af aktiviteter    16  192 
Salg af materielle aktiver    13  69 
Salg af immaterielle aktiver    41 
Salg af joint ventures og associerede virksomheder    (37) 4.427 
Salg af øvrige anlægsaktiver   
Salg af værdipapirer    1.266 
Modtagne udbytter fra dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder    2.430  2.259 
Ændring i lån til dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder    30 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet    4.430  5.817 
           
Afdrag på langfristede lån    (4.351) (8.981)
Ændring i kortfristede banklån    2.202  (1)
Ændring i rentebærende tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser    (5.038) (1.624)
Kapitalindskud    213 
Betalt udbytte    (7,99) (635)
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter    (15.177) (11.028)
           
Pengestrømme i alt    (6.260) (1.527)
           
Likvider pr. 1. januar    6.360  7.887 
Likvider pr. 31. december    100  6.360