Note 1-10

Tilføjet til din personlige rapport..

Personlig rapport

Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

Open allOpen allClose all

Årsregnskabet for moderselskabet for 2009 er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), der er godkendt af den Europæiske Union samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. De yderligere danske oplysningskrav fremgår af IFRS-bekendtgørelsen udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven. For moderselskabet er der ingen forskel på, om regnskabet er aflagt i overensstemmelse med IFRS godkendt af den Europæiske Union eller IFRS, som udstedt af IASB.

Fusion mellem TDC og NTC

Alle tal i dette regnskab inklusive sammenligningstal for tidligere perioder afspejler fusionen mellem TDC og NTC med TDC som det fortsættende selskab, hvilket regnskabsmæssigt var gældende fra 1. januar 2009.  I overensstemmelse med IFRS er regnskabet for det fusionerede selskab baseret på værdierne for det overtagende selskab (NTC). Derfor vil visse aktiver i dette regnskab variere betydeligt fra aktiver, der har været anført i tidligere regnskaber for TDC, da NTC i overensstemmelse med IFRS på tidspunktet for overtagelsen af TDC allokerede den samlede sum for erhvervelsen af aktierne i TDC til de underliggende aktiver og forpligtelser.

Nøgletal for TDC for 2008 før og efter fusionen er vist nedenfor. Som det fremgår af tabellen er årets resultat lavere efter fusionen. Dette kan hovedsageligt henføres til forøgede afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse, primært som følge af amortiseringer af kundeforhold. Årets resultat er også negativt påvirket af særlige poster som følge af reducerede gevinster ved frasalg af virksomheder delvist modvirket af reducerede nedskrivninger for værdiforringelse.

DKK mio.
   2008 
    Efter fusionen  Før fusionen
        
Omsætning 19.534  19.534 
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 8.645  8.668 
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (3.638) (3.210)
Årets resultat 2.493  5.683 
        
Immaterielle aktiver 30.565  2.031 
Kapitalandele i dattervirksomheder 30.505  34.243 
Aktiver i alt 94.909  70.938 
Egenkapital 33.467  13.186 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

  • Indtægtsprincip
  • Pensioner
  • Udbytter fra dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures

Den ændrede regnskabspraksis medfører, at salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med aftaler, som også omfatter levering af serviceydelser, ikke længere indregnes som omsætning. Tidligere blev salg af denne art indregnet som omsætning, og omkostningerne blev indregnet som vareforbrug. Tabet indregnes under andre eksterne omkostninger sammen med andre kundeakkvisitionsomkostninger og kundefastholdelsesomkostninger.

Aktuarmæssige gevinster og tab vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger indregnes nu direkte på egenkapitalen, når der er gevinster og tab. Tidligere indregnedes det overskydende beløb i resultatopgørelsen i henhold til den såkaldte korridormetode over den forventede gennemsnitlige resterende tjenestetid for de omfattede medarbejdere, hvis værdien af efterfølgende akkumulerede aktuarmæssige gevinster/tab overstiger 10 % af den højeste værdi af pensionsforpligtelserne eller af dagsværdien af pensionsordningens aktiver. Aktuarmæssige gevinster og tab, der ikke oversteg ovennævnte grænser, indregnedes hverken i resultatopgørelsen eller balancen, men blev noteoplyst.

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet udloddes. Tidligere indtægtsførtes udbyttet i det omfang den akkumulerede indtjening efter erhvervelsestidspunktet oversteg udloddet udbytte.

I overensstemmelse med IFRS anvendes denne nye regnskabspraksis fremadrettet fra 1. januar 2009.

Sammenligningstal for tidligere perioder er tilpasset i overensstemmelse hermed. Indvirkningen på regnskabet for 2009 og 2008 er vist nedenfor.

DKK mio.
      2009           2008    
    Tidligere regnskabs-praksis  Effekt af praksis-ændring  Ny regnskabs-praksis     Tidligere regnskabs-praksis  Effekt af praksis-ændring  Ny regnskabs-praksis
                       
Omsætning 19.021  (303) 18.718     19.877  (343) 19.534 
Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.640) 303  (3.337)    (4.194) 330  (3.864)
Andre eksterne omkostninger (3.970) (73) (4.043)    (4.304) 13  (4.291)
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) 8.910  (73) 8.837     8.645  8.645 
Finansielle indtægter 3.720  3.720     4.938  4.938 
Årets resultat 3.909  (55) 3.854     2.493  2.493 
                       
Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende  ydelsesbaserede pensionsordninger 468  468     1.292  1.292 
Skat af anden totalindkomst (117) (117)    576  (323) 253 
Anden totalindkomst 351  351     (1.728) 969  (759)
                       
Totalindkomst i alt 3.909  296  4.205     765  969  1.734 
                       
Pensionsaktiver 4.743  2.863  7.606     4.562  2.468  7.030 
Aktiver i alt 78.768  2.863  81.631     92.441  2.468  94.909 
                       
Egenkapital 27.465  2.147  29.612     31.616  1.851  33.467 
Udskudt skat 5.506  716  6.222     5.472  617  6.089 
Egenkapital og forpligtelser i alt 78.768  2.863  81.631     92.441  2.468  94.909 

Indvirkningen på omsætningen af de i 2005, 2006 og 2007 ændrede indtægtskriterier er et fald på henholdsvis DKK 0 mio., DKK 301 mio. og DKK 374 mio. Der er ingen indvirkning på årets resultat.

Indvirkningen på pensionsaktiver af den ændrede regnskabspraksis vedrørende pensioner i 2005, 2006 og 2007 er en stigning på henholdsvis DKK 0 mio., DKK 566 mio. og DKK 1.176 mio. Indvirkningen på egenkapitalen er en stigning på henholdsvis DKK 0 mio., DKK 408 mio. og DKK 882 mio.

Den for moderselskabets anvendte regnskabspraksis er den samme som for koncernen med nedenstående tilføjelser. Der henvises til koncernregnskabets note 1 for en omtale af koncernens anvendte regnskabspraksis.

Supplerende anvendt regnskabspraksis for moderselskabet

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet udloddes.

Kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Indtil 1. januar 2009 blev den regnskabsmæssige værdi nedskrevet i det omfang, udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter erhvervelsestidspunktet.

For information om væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger henvises til koncernregnskabets note 2.

Investeringer i dattervirksomheder udgør en væsentlig del af TDC’s samlede aktiver. Tests for værdiforringelse af dattervirksomheder foretages, hvis begivenheder eller ændrede forhold indikerer, at den regnskabsmæssige værdi ikke er genindvindelig. Målingen af dattervirksomheder er en kompliceret proces, der kræver et væsentligt ledelsesskøn i forbindelse med opstilling af forskellige forudsætninger, herunder forventninger til fremtidige pengestrømme, diskonteringsfaktor samt vækstrater i terminalperioden. Følsomheden af den anslåede måling under disse forudsætninger – samlet eller enkeltvis – kan være betydelig. Endvidere kan anvendelse af forskellige skøn og forudsætninger ved fastsættelse af sådanne aktivers dagsværdi resultere i forskellige værdier og kunne eventuelt medføre nedskrivning for tab ved værdiforringelse i fremtidige regnskabsperioder.

For information om nye regnskabsstandarder for koncernen henvises til koncernregnskabets note 3.

Note 4  Omsætning DKK mio.
   2009  2008 
        
 Salg af varer 514  879 
 Salg af tjenesteydelser 18.204  18.655 
 I alt 18.718  19.534 
Note 5 Personaleomkostninger DKK mio.
   2009  2008 
        
Lønninger (3.252) (3.774)
Pensioner (110) (142)
Social sikring (85) (93)
I alt (3.447) (4.009)
        
Heraf aktiveret som anlægsaktiver 657  695 
I alt (2.790) (3.314)
        
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere1 7.778  9.323 
  1. Tallet omfatter det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede, inklusive fastansatte og trainees.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i TDC omfatter 199 ansatte berettiget til pension på tjenestemandslignende vilkår, som er udlånt til eksterne parter i forbindelse med outsourcing af opgaver eller frasalg af aktiviteter.

Vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af koncernregnskabets note 6.Note 6 Andre indtægter og omkostninger DKK mio.
   2009  2008 
        
 Andre indtægter 298  581 
 Øvrige omkostninger (9) (1)
 I alt 289  580 

Andre indtægter består primært af indtægter fra leje og leasing samt fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle aktiver samt virksomheder.

Note 7 Særlige poster DKK mio.
   2009  2008 
        
Fortjeneste/(tab) ved frasalg af virksomheder og ejendomme, netto (113) 297 
Nedskrivning for tab ved værdiforringelse (119) (1.363)
Omstruktureringsomkostninger m.m. (885) (1.182)
Særlige poster før skat (1.117) (2.248)
Skat vedrørende særlige poster 265  251 
Særlige poster efter skat (852) (1.997)
Note 8 Finansielle indtægter DKK mio.
   2009  2008 
        
Renteindtægter 1,01  2.647 
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 148  105 
Udbytter fra dattervirksomheder 2.430  1.720 
Udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder 387 
Tilbageførsel af nedskrivninger på investeringer i dattervirksomheder 132  43 
Gevinster ved frasalg af dattervirksomheder 36 
I alt 3.720  4.938 
Note 9 Finansielle omkostninger DKK mio.
   2009  2008 
        
Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder (4)
Renteomkostninger (2.453) (4.384)
Renter til tilknyttede virksomheder (260) (430)
Tab ved frasalg af dattervirksomheder (9)
I alt (2.722) (4.818)
Note 10 Skat af årets resultat DKK mio.
      2009    
    Skat af årets resultat, jf.  resultatopgørelsen  Skyldig selskabsskat/ (tilgodehavende skat)  Udskudte skatte-forpligtelser/ (skatteaktiver)
           
Pr. 1. januar   615  6.089 
Skat af årets resultat (928) 927 
Regulering af tidligere års skat 160  (175) 15 
Skat vedrørende anden totalindkomst   117 
Betalt skat   (334)  
I alt (768) 1.033  6.222 
           
Skat af årets resultat specificeres således:         
Resultat eksklusive særlige poster (1.033)    
Særlige poster 265     
I alt (768)    
      2008    
    Skat af årets resultat, jf.  resultatopgørelsen  Skyldig selskabsskat/ (tilgodehavende skat)  Udskudte skatte-forpligtelser/ (skatteaktiver)
           
Pr. 1. januar    1.849  6.345 
Skat af årets resultat (641) 1.260  (619)
Regulering af tidligere års skat 170  (210) 40 
Skat vedrørende anden totalindkomst   (576) 323 
Betalt skat   (1.708)  
I alt (471) 615  6.089 
           
Skat af årets resultat specificeres således:         
Resultat eksklusive særlige poster (722)    
Særlige poster 251     
I alt (471)      
  
Afstemning af årets effektive skatteprocent
   2009  2008 
        
Selskabsskatteprocent i Danmark  25,0  25,0
Skattefrie udbytter fra dattervirksomheder  (10,5)  (8,2)
Skattefrie udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder  0,0  (1,9)
Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder  (0,3)  (0,4)
Andre ikke-skattepligtige indkomster og ikke-fradragsberettigede omkostninger  (0,2)  0,6
Regulering af tidligere års skat  (2,5)  (3,3)
Rentefradragsbegrænsning  6,5  2,0
Årets effektive skatteprocent eksklusive særlige poster  18,0  13,8
Særlige poster  (1,4)  2,1
Årets effektive skatteprocent inklusive særlige poster  16,6  15,9
Specifikation af udskudt skat DKK mio.
   2009  2008 
        
 Hensættelser til fratrædelsesgodtgørelser (94) (106)
 Kortfristet del (94) (106)
        
 Immaterielle aktiver 4.035  4.342 
 Materielle aktiver 708  662 
 Pensionsaktiver 1.901  1.757 
 Andre (328) (566)
 Langfristet del 6.316  6.195 
        
 Udskudt skat pr. 31. december 6.222  6.089 

Fra 1. februar 2006 indgår TDC i sambeskatningen med Nordic Telephone Company Investment ApS, som er administrationsselskabet. Herefter hæfter sambeskattede selskaber i Nordic Telephone Company Investment koncernen kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg og renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskaberne. Når administrationsselskabet har modtaget betaling fra sambeskattede koncernselskaber, overtager administrationsselskabet hæftelsen herfor.