Ordliste og definitioner

  Tilføjet til din personlige rapport..

  Personlig rapport

  Du kan tilføje sider eller sektioner til din personlige TDC report.

  Gå til din Personlig rapport side for at tilføje/fjerne sider, og download din rapport

  2G
  2G
  henviser til andengenerationsmobilnet, herunder GSM-net, der kan transmittere tale og begrænset datakommunikation, herunder fax og sms-beskeder.
  3G
  henviser til tredjegenerationsmobilnet, der kan transmittere tale, data og multimedieindhold ved høj hastighed.
  ADM-tjeneste
  ADM-tjeneste
  henviser til udvikling og vedligeholdelse af softwareapplikationer.
  ARPU
  henviser til gennemsnitlig omsætning pr. kunde opgjort per måned. TDC beregner ARPU for en given produktkategori som omsætning i alt divideret med den gennemsnitlige kundebase i den pågældende periode.
  ATM
  henviser til en dedikeret koblingsteknologi til LAN- og WAN-net, der understøtter tale og video i realtid såvel som data.
  Avoidable cost
  henviser til en metode, hvor prissætningen af en specifik serviceydelse alene er baseret på de trafikrelaterede omkostninger, der ville falde bort, hvis serviceydelsen ikke længere produceres. Avoidable cost-metoden adskiller sig fra de udbredte LRAIC/LRIC-principper ved ikke at medtage omkostninger, der er fælles for flere serviceydelser, og som ikke øges i takt med stigning i volumen for den specifikke serviceydelse.
  Bedste praksis-analyse
  Bedste praksis-analyse
  henviser til en prisreguleringsmetode, der indebærer, at samtrafikpriserne for operatører med SMP-status sættes lig med priserne for tilsvarende danske såvel som udenlandske operatører. Frem til 2009 blev mobiltermineringspriser for TDC, Sonofon og TeliaSonera fastsat på basis af en bedste praksis-analyse. Fra og med 2009 er det kun Barablus mobiltermineringspriser, der fastsættes i henhold til en bedste praksis-analyse.
  Bredbånd
  henviser til former for datakommunikation med en bestemt båndbredde, der, afhængig af den relevante kontekst, opfattes som betydelig høj eller ’bred’ ud fra en betragtning om kapaciteten til at transmittere data. De mest udbredte bredbåndsteknologier er kabelmodem, DSL, mobilbredbånd og optiske fibre. TDC anvender IT- og Telestyrelsens definition, hvor bredbånd betyder hastigheder på 144 kbit/s eller højere.
  BSA
  henviser til en situation, hvor teleselskabet installerer en højhastighedsopkobling til kunden (f.eks. ved at installere det foretrukne DSL-udstyr og konfigurering i kundens lokalnet) og derefter stiller opkoblingen til rådighed for en tredjepart, som kan tilbyde højhastighedstjenester til kunderne.
  Cash conversion
  Cash conversion
  som defineret af TDC, henviser til andelen af driftsoverskuddet konverteret til frit cash flow fra driften. TDC definerer dette som frit cash flow fra driften divideret med EBITDA.
  CLV
  inden for marketing henviser dette til 'dagsværdien' af fremtidige pengestrømme, der kan tilskrives kundeforholdet.
  CMT
  henviser til TDC’s koncernledelse.
  COMCO
  henviser til den schweiziske konkurrencemyndighed med det tyske navn Wettbewerbskommission (WEKO). De træffer afgørelser i sager vedrørende samordnet praksis og misbrug af dominerende markedsindflydelse eller fusion.
  ComCom
  henviser til den schweiziske telestyrelse (Die Eidgenössische Kommunikationskommission), den uafhængige regulerende myndighed på det schweiziske telekommunikationsmarked.
  CPE
  henviser til kundeplaceret udstyr. CPE er den hardware, der er nødvendig for at kunne håndtere telefoni og datatrafik. Telefoniprodukter spænder fra store omstillingssystemer (PABX) til de største erhvervsvirksomheder til enkeltstående telefonapparater, der sælges til små erhvervskunder. Produkter, der håndterer datatrafik, består hovedsageligt af routere, switches, DSL-modemmer og andet forbindelsesudstyr, der anvendes til at skabe LAN- og WAN-løsninger.
  CVR
  henviser til et centralregister over danske virksomheder. Forkortelsen, efterfulgt af et nummer bestående af otte tal, anvendes til unik identifikation af enhver lovligt registreret virksomhed i Danmark.
  DCS1800
  DCS1800
  henviser til GSM opereret i frekvensområdet 1800 Mhz.
  Dial up
  henviser til en internetforbindelse, der benytter en normal telefonlinje.
  DOCSIS
  henviser til krav vedrørende supportinterfaces til kommunikation og drift i forbindelse med et kabelsystem til overførsel af data. Det muliggør tilføjelse af overførsel af data ved høj hastighed til et eksisterende kabel-tv-system (CATV). Der er vedtaget tre internationale DOCSIS standarder: DOCSIS 1.1, DOCSIS 2.0 og DOCSIS 3.0.
  DSC6
  henviser til en specifik licens til at etablere og drive et offentligt mobilkommunikationsnet (DCS1800) med dermed forbundne basaltjenester i Danmark, der er udstedt i henhold til §§ 3 og 11 stk. 1.-2. i lov nr. 486 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation.
  DSL
  henviser til en teknologi, der gør det muligt at anvende kobberbaserede telefonlinjer til transmission af data ved høje hastigheder mellem centralen og kunden.
  DSLAM
  henviser til netudstyr, normalt i en teleselskabs centralbygning eller et af dets knudepunkter, som modtager signaler fra flere kunders DSL-forbindelser og ved hjælp af multipleksere sender dem videre til en højhastighedstransportlinje, og dermed gør det muligt at tilslutte telefonlinjer hurtigere til internettet.
  DTT
  henviser til digitalt terrestrisk tv, som anvender digital teknologi til at transmittere til almindelige antenner, og som anvendes i stedet for de analoge signaler, der snart afskaffes i Danmark.
  Dual play
  henviser til samlet udbud af telefoni og internet over samme accessforbindelse. Dual play-kombinationer er medtaget som to kunder i det samlede antal af kunder. Alle Fullrates xDSL-kunder er medtaget som dual play-kunder. Et dual play-abonnement skal omfatter begge tjenesteydelser.
  DWDM
  henviser til en optisk teknologi, som øger båndbredden i eksisterende fiberoptiske transportnet.
  EBITDA
  EBITDA
  henviser til Earnings before depreciation, amortization and special items = Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster.
  EBITDA margin
  henviser til forholdet mellem EBITDA og omsætning.
  EDGE
  henviser til kodning, der kan sætte hastigheden væsentligt i vejret på GSM-nettet, så der kan sendes og modtages data syv gange hurtigere end via GSM, hvilket giver plads til interaktiv billedkommunikation, billed- og videopostkort via e-mail og anden luftbåren multimedia. Denne kodningsteknologi kaldes også 2,5G for at antyde nogle indbyggede 3G-lignende egenskaber, selvom den anvender (dele af) den eksisterende GSM-infrastruktur.
  Ethernet
  henviser til en form for netteknologi til lokale net (LAN) og er i stigende grad anvendt i IP-net.
  EUL
  henviser til en 3G mobiltelefoniprotokol inden for HSPA-teknologien med up link-hastigheder på op 5,76 Mbit/s. 3GPP (3rd Generation Partnership Project) bruger ikke navnet ’HSUPA’ men anvender i stedet for navnet Enhanced Uplink.
  Fast pris
  Fast pris
  henviser til en prisstruktur, hvor der opkræves en fast pris for en tjeneste uanset forbrug.
  Fiberoptisk kommunikation
  henviser til en teknologi, der benyttes til at transmittere telefonsignaler, internetkommunikation og kabel-tv-signaler. Optiske fibre har store fordele frem for eksisterende kobberkabler i forbindelse med langdistancenet og applikationer med megen trafik.
  Frame relay
  henviser til en datakommunikationsservice, der er velegnet til transmission af trafik mellem LAN-net eller terminalpunkter i WAN-net. Med frame relay sendes data i pakker af forskellig størrelse kaldet frames, og fejlretning sker i terminalpunkterne, hvilket giver en højere bithastighed for den samlede datatransmission.
  Frit cash flow fra driften
  som defineret af TDC henviser til summen af EBITDA, korrigering for poster uden indflydelse på cash flow, pensionsbidrag, betalinger vedrørende hensættelser, ændringer i driftskapitalen samt pengestrømme vedrørende anlægsinvesteringer.
  FTTH
  henviser til fiberoptisk teknologi, som kobler privatkunder direkte på fibernettet.
  Førsteoperatøren
  henviser til det eksisterende teleselskab, der oftest var det først etablerede som monopolselskab.
  Gbit/s
  Gbit/s
  henviser til gigabit pr. sekund.
  GSM
  henviser til et omfattende digitalt net til alle former for mobiltelefoni.
  HDTV
  HDTV
  henviser til et digitalt tv-transmissionssystem med en højere opløsning end traditionelle tv-systemer.
  HFC
  henviser til et bredbåndsnet, der kombinerer optiske fibre og koaksialkabler, der er kendetegnet ved højere datatransmissionskapacitet end traditionel DSL-teknologi.
  Homes passed
  henviser til husstande, hvortil der er etableret en bestemt teknologi (f.eks. fiberkabler eller koaksial-kabler), som gør det muligt at modtage tjenester forbundet med den pågældende teknologi. Således udgør antallet af ’passerede husstande’ summen af koncernens faktiske og potentielle kunder inden for en given tjeneste.
  HSDPA
  henviser til en forbedring af UMTS 3G-teknologi, som forventes at øge download-hastighederne fem gange eller mere.
  HSUPA
  forventes at forbedre funktionen af dedikerede transportkanaler til uplink, dvs. at øge kapaciteten og hastigheden og reducere forsinkelser. HSUPA anvender tilsvarende metoder som HSDPA.
  Hub
  henviser til et ’nav’, der opsplitter et netkabel i flere enkeltkabler, der hver er tilsluttet en computer. Den anvendes i LAN-net til at danne et lille netværk ved at sammenkoble flere computere.
  Ikke-ioniserende stråling
  Ikke-ioniserende stråling
  henviser til enhver form for elektromagnetisk stråling, der ikke har nok energi til helt at fjerne en elektron fra et atom eller et molekyle.
  IN
  henviser til et serviceuafhængigt telenet.
  Indholdstjeneste
  henviser til en serviceydelse, typisk vedrørende oplysninger eller underholdning, der transmitteres eller leveres online.
  International roaming
  er en måde for kunder at få adgang til en udenlandsk operatørs net, så de automatisk kan foretage eller modtage opkald, sende og modtage data eller få adgang til andre serviceydelser, når de rejser i udlandet. Operatører i de forskellige lande skal indgå indbyrdes kontraktlige aftaler på tværs af landegrænser for at kunne tilbyde denne service.
  IP
  henviser til en standard protokol, hvor internetbrugerdata deles op i pakker, som sendes ad den korrekte vej. IP tildeler hver pakke et nummer, så det kan verificeres, at beskeden er modtaget. Før pakkerne når deres destination, samler protokollen alle pakker, så de leveres i deres oprindelige form.
  IP-VPN
  henviser til et net, hvor store organisationer kan kommunikere indbyrdes over et stort geografisk område. I stedet for at bruge en enkelt opkobling (f.eks. et fast lejet kredsløb), benytter et VPN sig af virtuelle opkoblinger på tværs af et delt netværk til kontorer eller medarbejdere over et stort geografisk område.
  ISDN
  henviser til en metode, der giver flere kanaler af 64 kbit/s over den almindelige telefonlinje, som enten kan bruges til samtidig data og tale eller udelukkende datatransmission. Det er nødvendigt at bruge et ISDN-modem for at koble sig på nettet. ISDN-teknologien giver mulighed for 2-30 kanaler på samme linje.
  ISP
  henviser til et selskab, som udbyder internetadgang.
  ITST
  henviser til IT- og Telestyrelsen.
  kbit/s
  kbit/s
  henviser til kilobit pr. sekund.
  Kundeafgangsraten
  Kundeafgangsraten
  henviser til den procentvise årlige afgang af kunder fra kundebasen, f.eks. siges mobilkunder at afgå, når de opsiger deres abonnement med deres aktuelle mobiloperatør (og enten skifter til en anden eller blot vælger ikke at have et mobilabonnement). TDC beregner churn ved at dividere bruttoafgang af kunder i en periode med det gennemsnitlige antal kunder i perioden. Det gennemsnitlige antal kunder i perioden beregnes ved at addere antallet af kunder ved periodens begyndelse, antallet af kunder ved udgangen af hver mellemliggende måned samt antallet af kunder ved periodens udgang og dividere den med antallet af mellemliggende måneder plus to. Teleselskaberne beregner churn (kundeafgang) på forskellige måder.
  Kundebasen
  henviser til antallet af kunder opgjort ultimo perioden og omfatter kunder med abonnement, samt kunder uden abonnement i henhold til følgende generelle principper: Fastnetkunder, der har genereret trafik inden for den seneste måned. Mobilkunder, der har været aktive inden for de seneste 3 måneder. Internetkunder, der har været aktive inden for de seneste 3 måneder. TDC’s kundeopgørelse omfatter antallet af hovedprodukter solgt af TDC’s divisioner, Privat, Erhverv og Engrossalg. En person, der anskaffer sig HomeTrio, vil således figurere i opgørelsen som tre kunder. Endvidere vil en virksomhed med 100 mobilabonnementer fra TDC medtages som 100 kunder i opgørelsen. Med hensyn til engroskunder vil en bredbåndsleverandør med 20.000 BSA-tilslutninger fra TDC blive medtaget som 20.000 kunder. Derimod vil suppleringsprodukter såsom digital-tv som supplement til et kabel-tv-abonnement ikke medtages i kundeopgørelsen. Med hensyn til andre net og datatilslutninger så omfatter den kundekategori i TDC’s kundeopgørelse rå kobber, udleje af faste kredsløb, fiber- og datatilslutningskunder. Mobildatakunder omfatter mobildatakort og mobilbredbåndskunder. Dual og triple paly-kombinationsprodukter er medtaget som henholdsvis to og tre kunder i det samlede antal kunder. Alle Fullrates xDSL-kunder er medtaget som dual play-kunder. Ordet ‘kunder’ afspejler ikke antallet af faktiske slutbrugere, f.eks. tæller en ISDN30-tilslutning kun som én kunde i TDC’s kundebase selvom produktet kan omfatte 30 slutbrugere. Begrebet ’kundebase’ i TDC Nordic varierer fra det, der anvendes andre steder, idet det er udtryk for antallet af lokationer med fastnet- og internet i stedet for antallet af produkter.
  LAN
  LAN
  henviser til et net af computere, der er fast forbundne med hinanden, og som alle befinder sig inden for et begrænset område, for eksempel inden for samme firma. Med LAN gives mulighed for deling af for eksempel data og printer.
  LRAIC
  henviser til de mest benyttede prisreguleringsmetoder til at fastsætte samtrafikpriserne for operatører med markedsdominans (SMP-status). Med LRAIC/LRIC-metoden sættes priserne lig med de omkostninger, der er forbundet med at producere den regulerede ydelse i et moderne og fuldt ud effektivt telenet af samme størrelse som SMP-operatøren. I praksis er der kun små forskelle mellem LRAIC-metoden, der anvendes i Danmark, og LRIC-metoden, der benyttes i f.eks. Sverige og Schweiz. Danske LRAIC-priser for koblet samtrafik, ULL, samhusning, bitstrømsadgang og mobilterminering beregnes ud fra modeller, der er udviklet af IT og Telestyrelsen. LRAIC-modellerne opdateres årligt.
  LRIC
  henviser til de mest benyttede prisreguleringsmetoder til at fastsætte samtrafikpriserne for operatører med markedsdominans (SMP-status). Med LRAIC/LRIC-metoden sættes priserne lig med de omkostninger, der er forbundet med at producere den regulerede ydelse i et moderne og fuldt ud effektivt telenet af samme størrelse som SMP-operatøren. I praksis er der kun små forskelle mellem LRAIC-metoden, der anvendes i Danmark, og LRIC-metoden, der benyttes i f.eks. Sverige og Schweiz. Danske LRAIC-priser for koblet samtrafik, ULL, samhusning, bitstrømsadgang og mobilterminering beregnes ud fra modeller, der er udviklet af IT og Telestyrelsen. LRACI-modellerne opdateres årligt.
  Markedsandele
  Markedsandele
  anført i denne årsrapport er hovedsageligt baseret på interne TDC-beregninger. TDC anvender blandt andet IT- og Telestyrelsens telestatistik til at beregne det samlede marked. TDC anvender også ITST’s differentiering mellem erhvervsmarkedet og markedet for private. Slutbrugere med et CVR-nummer er medtaget som forretningskunder, og slutbrugere uden CVR-nummer medtages som privatkunder. ITST’s statistikker benyttes som kilde indtil 1. halvår 2009 til femårstabellen over udviklingen inden for telefoniabonnementer i afsnittet ’TDC’s forvandling siden 2005’, og der anvendes et TDC estimat af ITST’s markedsandele for 2. halvår 2009. TDC’s egne markedsandele inden for PSTN/ISDN-markedet varierer fra ITST’s, da TDC i modsætning til ITST ikke medtager fastnettelefoni i boligforeninger i dette marked.
  Mbit/s
  henviser til megabit pr. sekund.
  Medarbejderantallet
  henviser til antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, inklusive fastansatte, trainees og midlertidige ansatte ultimo året.
  mms
  mms
  henviser til en tjeneste, hvor mobilkunder kan udveksle multimediebeskeder med andre mobilkunder. Mms kan ses som en videreudvikling af sms med understøttelse af transmission af flere medie, f.eks. tekst, tale, lyd, video og kombinationer af disse.
  MNO
  MNO
  henviser til mobiloperatører, der er tildelt frekvenser, i modsætning til en MVNO, og har al den fornødne infrastruktur til at drive eget mobilnet.
  Mobilterminering
  henviser til levering af trafik til en mobiloperatør med det formål at terminere den pågældende trafik til enhver slutbruger, der er tilsluttet operatørens net. Serviceydelsen mobilterminering omfatter alle typer opkald til en mobiltelefon, herunder opkald fra fastnet, fra et andet mobilnet eller udenlandske opkald.
  MPLS
  henviser til en alsidig løsning på de problemer, som nutidens net udsættes for i form af hastighed, skalerbarhed, kvaliteten af service management og trafikregulering. MPLS teknologien anvendes i IP-nettets kerne.
  MVNO
  henviser til mobiloperatører, der ikke har eget radionet, men i et vist omfang har egen infrastruktur. MVNO'er har indgået aftaler med traditionelle mobiloperatører om køb af trafik og data til videresalg til egne kunder.
  NFC
  NFC
  henviser til en højfrekvens trådløs konnektor-teknologi, der giver mulighed for at udveksle data mellem udstyr over en afstand på ca. 10 cm.
  No-frills
  henviser til en tjeneste eller et produkt, hvor de ikke absolut nødvendige features er skåret væk for at sikre en lav pris.
  PABX
  PABX
  er et omstillingsanlæg til erhvervskunder. Oprindeligt krævede det en person til at betjene et sådant system PBX (private omstillingsanlæg). Da næsten alle private telefoncentraler i dag er automatiske, er akronymet PBX udvidet til PABX.
  Penetration
  er et udtryk i procent for en tjenestes udbredelse. Udbredelsen beregnes ved at dividere antallet af abonnenter med enten antallet af husstande eller antallet af indbyggere, der kan modtage den pågældende tjeneste.
  PoP
  henviser til et lokalt opkoblingspunkt til et kommunikationsnet, f.eks. internettet.
  Postpaid
  henviser til abonnementer, der betales i starten af perioden, men hvor forbrugsprisen, der varierer iht. det abonnement, som kunden har valgt, betales i slutningen af perioden.
  Prepaid
  henviser til taletidskunder, hvor kunden betaler et bestemt kontant beløb for en tjeneste, som opbruges i takt med, at kunden benytter sig af tjenesten.
  PSTN
  henviser til det telenet, der er baseret på kobberkabler, og som transmitterer tale og data analogt — traditionel fastnettelefoni.
  PVR
  henviser til udstyr, der optager video i et digitalt format til et diskdrev eller et andet medie med hukommelse. Betegnelsen omfatter enkeltprodukter som f.eks. set top-bokse, bærbare medieafspillere og software til pc’er, som gør det muligt at optage og spille video på og fra en disk.
  Quadruple play
  Quadruple play
  henviser til kombinering af triple play (telefoni, internet og tv-tjenester) med mobiltelefoni.
  Quality of Service
  henviser til et kollektivt mål for den service, kunderne modtager, og som afspejler et nets transmissionskvalitet og tilgængelighed.
  RGU
  RGU
  henviser til antallet af kundeforhold, der genererer omsætning til TDC. Kobber RGU'er er det samlede antal kundeforhold, der udbydes på kobbernettet.
  Samtrafik
  Samtrafik
  henviser til processen, hvor et telefonopkald kobles til en anden operatørs net. For denne opkobling skal der betales en samtrafikpris til operatøren for brug af dennes net.
  SDH
  henviser til en standardteknologi for synkron datatransmission på et optisk medie, og som giver hurtigere og billigere samtrafik end traditionelt PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) udstyr. I digital teletransmission betyder synkron, at bits fra et opkald sendes i en transmissionsramme. Plesiochronous betyder næsten synkron eller et opkald, der fordeles over flere transmissionsrammer.
  SHDSL
  henviser til en DSL-teknologi med symmetrisk datatransmission.
  SMP-status
  er en betegnelse, der gives til operatører med en dominerende markedsindflydelse på et specifikt delmarked. Som hovedregel udløser markedsandele over 50 % i ITST’s markedsanalyser automatisk SMP-status, mens 25-50 % kræver opfyldelse af yderligere kriterier.
  sms
  sms
  henviser til korte tekstbeskeder, der kan sendes og modtages via mobiltelefoner.
  SoHo
  SoHo
  henviser til kategorien af virksomheder, der defineres ved at have færre end to medarbejdere og med en omsætning på under DKK 30.000 de seneste tolv måneder.
  Stregkode
  henviser til data, der kan læses af en optisk scanner. Stregkodernes data repræsenteres typisk i linjernes bredde og afstanden mellem parallelle linjer, og kan omtales som lineære eller endimensionelle stregkoder eller symbolik.
  Supplerende tjenester
  henviser til enhver ekstra ydelser, som kan supplere basisudbuddet.
  Tab af kobber RGU
  Tab af kobber RGU
  henviser til nettotabet af kobber RGU'er i en given periode i TDC Koncernen, inklusive Wholesale RGU'er. Det totale antal kobber RGU'er er PSTN, ISDN, VoIP, BSA/xDSL, tv og rå kobber kunder.
  Tab af kobberlinjer
  henviser til nettotabet af kobberlinjer i en given periode i TDC Koncernen, inklusive Wholesale linjer. Det totale antal kobberlinjer er beregnet som summen af PSTN, ISDN, VoIP, BSA/xDSL uden samproduktion og rå kobber kunder.
  Telemetrisk
  kommunikation mellem to maskiner kaldes også en M2M (machine to machine) løsning og er hovedsageligt baseret på mobilkommunikation. M2M-løsninger bruges til Dankort-terminaler, GPS-overvågning, distancelæsning, alarmer etc.
  Terrestriske net
  henviser til et jordbaseret telenet.
  Transfer pricing
  henviser til fastsættelsen af priser for overførsel af varer og tjenester mellem koncerninterne enheder.
  Triple play
  henviser til samlet udbud af internet, telefoni og tv over samme accessforbindelse. Triple play-kombinationer er medtaget som tre kunder i det samlede antal af kunder. Et triple play-abonnement skal omfatte alle tre tjenesteydelser.
  Turbo 3G
  henviser til HSDPA-teknologi.
  TVoIP
  henviser til tv-transmission over internettet.
  ULL
  ULL
  henviser til det rå kobber, som konkurrerende operatører har fået adgang til af førsteoperatøren. Derved kan andre operatører tilbyde transmission af data og/eller telefoni til førsteoperatørens kundebase.
  UMTS
  henviser til et tredjegenerations (3G) mobilnet konstrueret til at udbyde flere tale-, data- og multimedietjenester ved høj hastighed.
  VDSL
  VDSL
  henviser til en DSl-teknologi, der leverer hurtigere datatransmission end anden DSL-teknologi via kobbernettet.
  VHDSL
  henviser til en DSl-teknologi, der leverer hurtigere datatransmission end anden DSL-teknologi via kobbernettet.
  VoD
  henviser til transmissionslevering af video over bredbånd, når det passer kunden.
  VPN
  henviser til et stort net, der fungerer på samme måde som et lokalnet, hvor geografisk spredte kontorer eller computere kan kommunikere indbyrdes og samtidig opnå samme beskyttelse, hastighed og tilgængelighed som i et lokalnet.
  WAN
  WAN
  henviser til et geografisk vidt dækkende telenet og er en geografisk spredt samling af LAN’er. Internettet er f.eks. et WAN, men et net, der forbinder et selskabs divisioner kan også være et WAN.
  WAP
  henviser til en international standard for netværkskommunikation på applikationslaget i et trådløst kommunikationsmiljø. Det anvendes hovedsageligt til at give adgang til internettet fra en mobiltelefon eller PDA.
  xDSL
  xDSL
  henviser til en række af teknologier, der leverer digital datatransmission over kobbernettet. Se endvidere under ADSL, VDSL og SHDSL.